آموزش بافت جلیقه بافتنی زنانه

آموزش بافت جلیقه بافتنی زنانه خانه داری
اگر شما هم طرفدار لباس های بافتنی هستید ما در این مطلب قصد داریم برای شما عزیزان آموزش بافت جلیقه بافتنی زنانه و بچگانه را آماده کنیم

فصل سرد سال از راه رسیده است و خیلی از بانوان دوست دارند در این فصل
در خانه دست به کار شوند و برای خودشان یا اعضای خانواده لباس های بافتنی ببافند
لباس های بافت طرفداران زیادی دارند ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم برای
شما عزیزان آموزش بافت جلیقه بافتنی زنانه و بافت جلیقه بافتنی بچگانه را آموزش دهیم

بافت جلیقه بافتنی زنانه

سایزها: XXL-XL-L-M-Sاندازه های نهائی
• دور سینه ۹۱٫۵-۱۰۱٫۵-۱۰۹-۱۱۹٫۵-۱۲۹٫۵ سانتیمتر• طول ۶۶-۶۷٫۵-۷۲٫۵-۷۵-۷۷٫۵ سانتیمتر

وسایل لازم :
• کاموای صد درصد
آکرلیک ۳۰۰-۳۰۰-۵۰۰-۵۰۰-۶۰۰ گرم• میل گرد شماره ۶ میلیمتری• میل قلاب بافی شمار ۵٫۵

در پترن توری که در زیر معرفی
میشود ۱۵ دونه در ۲۴ ردیف با میل شماره ۶ باید دارای ابعاد ۱۰*۱۴ سانتیمتر باشد.

اختصارات:
Ddk یعنی دو دونه را نبافته به میل راست بگیرید دونه بعد را به زیر ببافید و حال دونه
های بافته نشده را به روی دونه بافته بیاورید.

Ddp یعنی دو دونه را نبافته به میل راست بگیرید دونه بعد را به رو ببافید و حال دونه های
بافته نشده را به روی دونه بافته بیاورید.

نکات بافت جلیقه بافتنی زنانه:

بافت ابری: همه رجها به زیر بافته میشود.

پترن توری (تعداد دونه ها باید مضرب ۱۴ به علاوه دو باشد)رج ۱ (روی کار): یکی زیر، *ژوته، دو تا
زیر، ddk، دو تا زیر، ژوته، هفت تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار
کنید، یکی زیر.

رج ۲: یکی رو، *هشت تا رو، ژوته، یکی رو، ddp، یکی رو، ژوته، یکی رو* فاصله بین دو *
را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی رو.

رج ۳: یکی زیر، *دو تا زیر، ژوته، ddk، ژوته، نه تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی
مانده به آخر تکرار کنید، یکی زیر.

رج ۴: یکی رو، *ژوته، دو تا رو، ddp، دو تا رو، ژوته، هفت تا رو* فاصله بین دو *
را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی رو.

رج ۵: یکی زیر، *هشت تا زیر، ژوته، یکی زیر، ddk، یکی زیر، ژوته، یکی زیر* فاصله بین دو *
را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی زیر.

رج ۶: یکی رو، *دو تا رو، ژوته، ddp، ژوته، نه تا رو* فاصله بین دو * را تا یکی
مانده به آخر تکرار کنید، یکی رو.

رجهای ۱ تا ۶ باید تکرار شود.

بافت جلیقه بافتنی زنانه

بافت جلیقه بافتنی زنانه

نکته: این جلیقه به صورت یکجا (یعنی پشت و جلو با هم) تا زیربغل بافته میشود سپس به جلو و
عقب تقسیم میگردد.

نحوه بافت :با میل شماره ۶ ابتدا ۱۳۴-۱۴۸-۱۶۲-۱۷۶-۱۹۰ دونه سر بیاندازید.رج ۱ تا ۶: به زیر ببافید.

رج ۷ (روی کار): سه تا زیر، رج یک پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه
تا زیر.رج ۸: سه تا زیر، رج دو پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا
زیر.

مراحل بافت جلیقه بافتنی زنانه:

رج ۹: سه تا زیر، رج سه پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.رج
۱۰: سه تا زیر، رج چهار پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.

رج ۱۱: سه تا زیر، رج پنج پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.رج
۱۲: سه تا زیر، رج شش پترن توری را تا سه تا مانده به آخر ببافید، سه تا زیر.

رجهای ۷ تا ۱۲ را آنقدر ببافید که اندازه جلیقه ۴۵-۴۵-۴۹-۵۱-۵۱ سانتیمتر شود.آخرین رج باید از پشت کار باشد.

بافتن نیمه راست جلورج ۱ (روی کار): ۳۳-۳۳-۴۰-۴۰-۴۷ دونه ابتدا را همانند پترن ببافید و بعد برگردید دوباره همین دونه
ها رو ببافید و بقیه را به نخ بیاندازید.رج ۲ (پشت کار): همین ۳۳-۳۳-۴۰-۴۰-۴۷ دونه جلو را مطابق پترن ببافید.

رج ۳ (رج کاهشی): سه تازیر، یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید،
دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، تا انتها مطابق پترن ببافید.

رج ۴ (رج کاهشی): مطابق پترن تا شش دونه مانده به آخر ببافید، دو تا یکی از رو، یکی رو،
سه تا زیر.رج ۳ و ۴ را ۳-۳-۵-۱-۷ بار دیگر ببافید که در اینصورت تعداد دونه ها ۲۵-۲۵-۲۸-۳۶-۳۱ خواهد بود.

رج بعد (روی کار): مطابق رج کاهشی ۳ ببافید.رج بعد: همانند پترن ببافید.

بافت جلیقه بافتنی زنانه

بافت جلیقه بافتنی زنانه

دو رج آخر را ۱۳-۱۳-۱۶-۱۷-۱۲ بار دیگر ببافید که در اینصورت ۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ دونه باقی خواهد ماند.بعد همانند پترن ادامه دهید
تا اندازه از محل زیر بغل ۲۰-۲۱-۲۲٫۵-۲۲٫۵-۲۵ سانتیمتر شود.

بافتن پشتبا روی کار به دونه های موجود در نخ کاموا رو وصل کنید پنج دونه ابتدای موجود در نخ
رو کور کنید، ۵۸-۷۲-۷۲-۸۶-۸۶ دونه مطابق پترن ببافید و بقیه دونه ها رو در نخ نگه دارید.
به اندازه ۱۸-۱۹٫۵-۲۰٫۷۵-۲۰٫۷۵-۲۳ سانتیمتر مطابق پترن ببافید رج آخر باید از روی کار باشد

رج بعد: ۸-۸-۸-۱۵-۱۵ دونه مطابق پترن
ببافید، ۴۲-۵۶-۵۶-۵۶-۵۶ دونه به زیر ببافید، ۸-۸-۸-۱۵-۱۵ دونه باقیمانده را مطابق پترن ببافید.
۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ دونه ابتدا را به نخ بیاندزاید، ۳۶-۵۰-۵۰-۵۰-۵۰ دونه وسط را کور کنید، ۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ دونه آخر را نیز به نخ
بیاندازید.

بافتن نیمه چپ جلوبا روی کار به دونه های موجود در نخ کاموا رو وصل کنید پنج دونه ابتدای موجود
در نخ رو کور کنید و ۳۳-۳۳-۴۰-۴۰-۴۷ دونه را مطابق پترن ببافید.

نحوه بافت جلیقه

رج بعد: همانند پترن ببافید.رج ۳ (رج کاهشی): تا شش دونه مانده به آخر مطابق پترن ببافید، دو تا یکی
از زیر، چهار تا زیر.

رج ۴ (رج کاهشی): سه تا زیر، یکی رو، دو تا یکی از رو، تا انتها مطابق پترن ببافید.رج ۳
و ۴ را ۳-۳-۵-۱-۷ بار دیگر ببافید که در اینصورت ۲۵-۲۵-۳۸-۳۶-۳۱ دونه باقی میماند.

رج بعد: مطابق رج ۴ کاهشی ببافید.رج بعد: مطابق پترن ببافید.

دو رج آخر را ۱۳-۱۳-۱۶-۱۷-۱۲ بار دیگر ببافید در اینصورت تعداد دانه ها ۱۱-۱۱-۱۱-۱۸-۱۸ تا خواهد بود.

با روش کور کردن یک دانه از نیمه جلو با یک دانه از پشت، جلو و پشت را به هم
وصل کنید.

نحوه بافتن بند جلیقهابتدا چهار زنجیره ببافید و یک حلقه ایجاد کنید و در مرکز این حلقه ۱۶ تا پایه
کوتاه ببافید و آخرین پایه کوتاه را به اولین پایه وصل کنید و بعد به اندازه ای که دوست دارید
زنجیره ببافید حال به نگه داشتن مقداری از کاموا آن را ببرید و با طرف آزاد کاموا همانند ابتدا چهار
زنجیره و ۱۶ پایه کوتاه ببافید و بعد محکم کنید و همانند شکل استفاده نمائید حال بافت جلیقه بافتنی زنانه است.

بیشتر بدانید از بافت جلیقه پسرانه با دو میل

مهارت های لازم برای بافت جلیقه
ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
بافت جو دانه
وسایل لازم برای بافت جلیقه
کاموا
میل شماره ۴
۴ عدد دکمه

روش بافت جلیقه پسرانه

شروع بافت این مدل جلیقه از قسمت جلو است و باید ابتدا ۴۰  دانه ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍزید.

ﺭﺝ ۱:
۶ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج ۲:
۶ دانه زیر، ۲ دانه زیر، ﺩﻭ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج های بعدی:
۶ ﺭﺝ به همین ترتیب می ﺒﺎﻓﯿﻢ ﻭ سپس در بخش سجاف (که بافت رکن دارد) به این ترتیب ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺎﺯ می کنیم: ۳ دانه ﺑﺎﻓﺘﻪ، ﯾک ﮊﺗﻪ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻭ ۲ دانه دیگر را می بافیم.
حال ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻓت را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩهید ﺗﺎ ﮐﺸﺒﺎف ﺗﻤاﻡ ﺑﺸود. توجه کنید که ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ ۱۸ ﺭﺝ می ﺒﺎﺷﺪ.

بافت جلیقه بافتنی زنانه

بافت جلیقه بافتنی

رج های بعدی:
حال ۲۶ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ می بافیم البته ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤاﻥ روند ﺣﺎﺷﯿﻪ.
ادامه بافت:

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ بافت ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺳﻮﻡ، ۱۰ ﺭﺝ دیگر ساده بافی می کنیم و سپس باید ۴ ﺭﺝ، بافت رکن انجام دهیم.

بافت جو دانه

حال مدل بافت جودانه را به این شکل انجام می دهیم:
رج ۱ و ۲:
۲ دانه زیر، ۲ دانه رو، تا انتهای رج به همین شکل ادامه می دهیم.
رج ۳: دانه های زیر را رو بافته و دانه های رو را به زیر می بافیم

روش بافت یقه جلو

بعد ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ۴، ۲ ﺭﺝ دیگر می بافیم و برای  ﯾﻘﻪ ۶ دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ را می بافیم ﻭ سپس ۲ دانه
را ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ دانه ﻫﺎی رج های ﺑﻌﺪﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺝ می باشد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﻘﻪ، ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ۱۲ دانه ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۴ ﺭﺝ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ ۶ دانه ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۲ دانه ﺑﻌﺪﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻼﻝ ﺷﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺩﺭ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۴ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺭ می ﺸﻮﺩ.
ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻞ دانه ﻫﺎ ۱۲ ﺗﺎ ۱۴ دانه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ۶ دانه ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ
ﻭ ۶ دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ می ﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ سپس ۶ دانه ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺻﺎﻑ ﮐﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

روز / ستاره

2019-10-13 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
فلایتیو