مشاهده : 262 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جنگ ، دیدن جنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جنگ ، دیدن جنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب جنگ ،تعبیر خواب مجروح شدن در جنگ ،تعبیر خواب زره نداشتن در جنگ ،تعبیر خواب پیروز شدن در جنگ و تعبیر خواب دیدن صحنه جنگ همراه ما باشید.

نباید خواب هایمان را پیش هرکسی تعریف کنیم زیرا اکثرا  اولین تعبیری که از
یک خواب می شود تحقق می یابد.همچنین مراجعه به کتاب های تعبیر خواب
نیز اصلا توصیه نمی شود و بهتر است برای تعبیر خواب هایمان به معبران عالم
و خواب گزاران ماهر مراجعه کنیم تا خوابمان را بصورت کامل تعبیر کنند.در متن زیر
تعبیر خواب جنگ را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب جنگ ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جنگ از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین 

اگر کسی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس
باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب دیدن صحنه جنگ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی
که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی
است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ
دخالت داشته باشیم.

تعبیر خواب کشته شدن در جنگ

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر ببینی در جنگ، توسط کفار کشته شده‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود
و رزق و روزی حلال به دست می‌آوری

تعبیر خواب پیروز شدن در جنگ

تعبیر خواب جنگ از نظر ابن سیرین

در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده
است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر
بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید
که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون
تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است.

انواع تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

اگر ببینی در جنگ نابرابر کشته می شوی تعبیر زیاده روی کردن صاحب رویا
در بعضی اموری است که به خیال خودش گناه صغیره محسوب میشوند مثلا
نگاه کردن به نامحرم،ناراحت کردن پدر مادر،رنجاندن دوست اقوام یا آشنا و …
باشد در واقع سبک شمردن چنین اعمال زشتی منجر می شود این هشدار
به صورت یک رویا در ذهن شما بدل شود!

اگردر خواب ببینید در جنگ زره نداشتید

تعبیر خواب جنگ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره
و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی
که پیش می آید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد.

تعبیر خواب دیدن جنگ

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن جنگ غم واندوه شود
دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق
نگهدارد تا آزار حاصل نگردد.

تعبیر خواب مجروح شدن در جنگ

مجروح شدن در جنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است
و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است
و نباید نگران شوید.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن