دعوای متقابل به چه معناست؟

مشاهده : 519
دعوای متقابل به چه معناست؟ خانواده
زمانی که یک دعوا به وجود می آید دعوایی که در مقابل آن قرار دارد دعوای متقابل است .باید بدانید که دعوای اصلی و دعوای متقابل درباره یک موضوع باشند .

از شرایط دعوای متقابل این است که فردی که به عنوان خوانده به دادگاه احضار می شود آن را طرح می کند .
هر دو دعوا در یک دادگاه بررسی می شوند مگر اینکه دعوای متقابل مطرح شده از حوزه اختیارات آن دادگاه,
خارج باشد .این نکته را هم باید بدانید که این نوع دعوا حتما باید در جلسه اول دادگاه مطرح شود.

دعوای متقابل

دعوایی که در مقابل دیگری که دعوا اصلی نام دارد، طرح شده باشد.

*دعوا متقابل باید با دعوا اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل:
دعوا صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.

*خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا کند. اگر دعوا خوانده با اصلی ناشی از یک منشأ و یا ,
با دعوا اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوا اضافی با دعوا اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه,
دعوا متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

*دادخواست دعوا متقابل باید تا “پایان” اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را,
در جلسه دادرسی اقامه کند، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست کند.
شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

دعوای متقابل

بررسی عناصر دعوای متقابل

*عناصر دعوا متقابل:

١ – دعوایی که مسبوق به طرح دعوا دیگر که دعوا اصلی نام دارد، باشد.

٢ – منشأ آن و منشأ دعوا اصلی یکی باشد و یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.

عنوان دفاع خوانده از دعوا اصلی را نداشته باشد. دعوا خوانده مبنی بر صلح مورد دعوا اصلی به وی و دعوای ,
تهاتر یا فسخ از جانب خوانده، دعوا متقابل نیست.

*شرایط دعوا متقابل:

١ – دعوا از طرف خوانده علیه خواهان اقامه شود:

شرط ادعای دعوا از طرف خوانده

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. بنابراین ,
دعوا متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا اقامه شود. اگرچه در خصوص تعیین مفهوم مدعی و مدعی‌علیه,
ملاک‌ها و ضوابط گوناگونی وجود دارد.

اما چون در قانون گذار در مقام ارایه شرایط و احکام یکی از دعاوی طاری است. خوانده شخصی است ,
که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوا متقابل اقدام کند.
بنابراین حق طرح دعوا متقابل از سوی خوانده مسلم است.

* براساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود ,
و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است؛ لذا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه ,
دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند.

مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این که صورت حکم آن با موردی شخص ,
ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است.

٢ – با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد:

باید توجه داشت که رابطه ادعای خوانده با دعوای اصلی آن چنان نزدیک باشد که تأثیر تصمیم متخذه در یکی,
موثر در دیگری باشد. یا اینکه با رسیدگی به دعوای تقابل مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته‌های متجانس,
به صورت جداگانه شود. هر چند قانونگذار از دو عنوان وحدت منشأ و ارتباط کامل صحبت نموده است.

دعوای متقابل

مزایای دعوای متقابل

اما این دو عنوان دارای ظرف جداگانه و بار و تعاریف مختلفی هستند. ممکن است دو دعوا وحدت منشأ,
داشته باشند، اما ارتباطی با هم نداشته باشند.

* منظور از منشأ یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده ,
و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند.

زمان ارائه دادخواست دعوای متقابل

٣ – دعوا در مهلت مقرر اقامه شود:

دادخواست دعوا متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی داده شود. بنابراین خوانده می‌تواند دعوا متقابل را,
قبل از “اولین” جلسه دادرسی نیز اقامه کند. در این صورت اگر فرصت تا “اولین” جلسه دادرسی کافی,
باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ می‌شود؛

و رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌گیرد.

بیشتر بدانید مزایای دعوای متقابل

دعوای متقابل دارای فوایدی به شرح ذیل است:

صرفه‌جویی در وقت: در صورت اقامه دعوای متقابل، به جای اینکه دو دعوی در طول هم مورد رسیدگی قرار گیرند,
و طبعاً وقت بیشتری از دادگستری و اصحاب دعوی صرف شود، در عرض هم رسیدگی می‌شوند.

اگرچه رسیدگی به دو دعوی در عرض هم و به ضمیمه یکدیگر، وقت بیشتری می‌گیرد تا رسیدگی به یک دعوی؛
اما باید مقایسه بین موردی که به دو دعوی توماً رسیدگی می‌شود یا جدا از هم، به عمل آید زیرا ,
مفروض این است که مواجه با دو دعوی هستیم.

اگرچه از نظر هزینه دادرسی و حکم، فرقی بین دعوای اصلی و دعوای متقابل وجود ندارد اما حق‌الوکاله وکیل,
در دعوای تقابل نصف حق‌الوکاله مرحله بدوی است ( ماده ۴ آیین‌‌نامه تعرفه وکلا ) و ما‌به التفاوت این هزینه،
چه به خواهان تحمیل شود و چه به خوانده، در هر حال صرفه‌جویی است.

جلوگیری از صدور احکام متناقض: مهمترین فایده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی، جلوگیری از صدور احکام,
معارض است. وقتی به دو پرونده در دو دادگاه و حتی یک دادگاه اما نه مقارن یا توام با یکدیگر رسیدگی شود،
ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند.

باشگاه خبرنگاران , گروه وکلای یاسا

2018-06-23 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی