مشاهده : 161حقوق و جزاRSS

نحوه اجرای قصاص

نحوه اجرای قصاصخانواده
اجرای قصاص شرایط اجرا ماده ۱ – دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال […]

اجرای قصاص

شرایط اجرا

ماده ۱ – دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به
محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به
همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند.

تبصره – منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی
می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی
است.
ماده ۲ – حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی
مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا
اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده ۳ – هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحکم
قطعی را بنماید ، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد.

ماده ۴ – به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محکوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و
یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن در خواست عفو
نماید ، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به
تأخیر خواهد افتاد .
کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند .

ماده ۵ – عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا
قصاص یا اعدام نیست .
لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی
صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این
آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .

ماده ۶ – در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود .
همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم
یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این
صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد .

عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام
نیست .
لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی
صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این
آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد.

تشریفات اجرا

ماده ۷ – پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضایی مجری
حکم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده
و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :

الف – قاضی صادر کننده
حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد.
ب – رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه
زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از
محوطه زندان اجرا می شود .
ج – فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی.
د – پزشک قانونی یا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام
نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم.
هـ – یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از
ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی.
در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
و – منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا.

ز – اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها.
ح – وکیل محکوم علیه.
عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
ط – شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت
نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می
آورند.
در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .
تبصره ۲ – تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است.

ماده ۸ – قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس
محکوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می کند.
در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه
تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید .
در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم علیه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود
– به محل حبس دعوت می شود .
ماده ۹ – پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات
محکوم را با آنان می دهد.
محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان
کتباً یا شفاهاً اظهار کنند .
فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد .
در صورت ضرورت از یک نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده ۱۰ – روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :

۱- تذکر به محکوم مبنی بر توبه.
۲- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید.
۳- تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .
تبصره ۱ – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به
محکوم خواهد نمود.
تبصره ۲ – مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر
و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با
رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفین و حنوط نماید.
در این صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص بدون نیاز به
غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ،
مگر اینکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به
دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .
تبصره ۳ – چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه
مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم ، بدون تأخیر به مقصدی که
محکوم تأیین کرده است ارسال می دارد.

زمان اجرای حکم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و
اجرای حکم حسب مورد با مأمورین زندان یا نیروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس ولی دم می
تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد

تبصره ۴ – هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده
و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است.
ماده ۱۱ – در صورتی که محکوم غیر مسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب دینی مذهبی لازم مطابق مقررات
دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد.
عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی ، مانع از اجرای حکم نخواهد بود .
ماده ۱۲ – اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای وی
فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد.
تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است .
ماده ۱۳ – در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می
شود ، صورت جلسه تهیه و به امضای مسۆل اجرای حکم ، رییس زندان یا قائم مقام وی ، پزشک
حاضر در محل ، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد.
رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده است تأیید نموده و
ذیل آن را امضا خواهد کرد .

نحوه اجراء

ماده ۱۴ – اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آویز به چوبه دار ویا شلیک
اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و با به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رأی انجام گیرد .
تبصره – در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتیب
خاصی مقرر نشده باشد ، محکوم به دار کشیده می شود .
ماده ۱۵ – زمان اجرای حکم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین
کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مأمورین زندان یا نیروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس
ولی دم می تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد.

اعدام
ماده ۱۶ – مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقیقاً
مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند.
وسایل مذکور نباید به گونه ای باشد زاید برآنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه ، تعذیب و یا مثله
شدن محکوم گردد همچنین ، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره
انجام شود .
ماده ۱۷ – نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم و عدم تأخیر و تعطیل آن با مقام قضایی
مجری حکم است.
پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور ، محکوم تحت الحفظ به محل اجرای حکم آورده می شود و سپس
با اجازه مقام قضایی مجری حکم ، منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت می کند و پس
از آن بلافاصله به دستور مقام مذکور ، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید .

تبصره – چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی می شود و مورد مشمول ماده
۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد(هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی
باشدکه موجب قتل یا رجم استبا انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط میشود در غیر اینصورت با انکار بعد
از اقرارحد ساقط نمیشود) به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع
قضایی صادر کننده رأی اعلام می گردد.
ماده ۱۸ – پس از اجرای حکم ، چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل
شود ، از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می شود.
چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می شود والا
طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد .
در فرض اخیر ، کلیه هزینه ها را از بیت المال پرداخت می شود .

ماده ۱۹ – از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضای مقام قضایی مجری حکم ، رییس اداره
زندان یا نماینده وی ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی در صورت اجرای حکم در خارج از
محل زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد ، منشی دادگاه ، اولیاء دم یا وکیل آنها و وکیل محکوم
علیه ( در صورت حضور ) می رسد و در پرونده مربوط ضبط می‌گردد.

ماده ۲۰ – در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسۆلین زندان یا مأمورین
انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود
و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد.
در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس
محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد.

تبیان

2016-12-12 / گردآوری:
شکایت همسر مهناز افشار از رسانه های مشهور و توضیحاتش درباره احضار شدن به دادسرا!شکایت همسر مهناز افشار از رسانه های مشهور و توضیحاتش درباره احضار شدن به دادسرا!
ماجرای درگذشت پیام صابری از زبان بازیگر سریالش و زمان تشییع جنازه همسر زیبا بروفهماجرای درگذشت پیام صابری از زبان بازیگر سریالش و زمان تشییع جنازه همسر زیبا بروفه
چهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکشچهره های بسیار مشهور در اکران فیلم آستیگمات |از نیکی کریمی تا محسن کیایی و همسر و دختر بانمکش
چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟چرا برنامه خندوانه و دورهمی برای خواننده هایی که دعوت کردند تذکر گرفتند؟
انتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدریانتقاد جنجالی همایون اسعدیان از هنرمندان در مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرج حیدری
کنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردیکنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردی
جزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروفجزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروف
دهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ سالهدهکده توریستی کشور تایوان و هنر زیبای پدربزرگ ۹۶ ساله
راز تناسب اندام کیت میدلتون عروس ملکه الیزابت پس از سه بارداریراز تناسب اندام کیت میدلتون عروس ملکه الیزابت پس از سه بارداری
جشن تولد ۲۶ سالگی مایلی سایرس در کنار نامزد و خانواده اشجشن تولد ۲۶ سالگی مایلی سایرس در کنار نامزد و خانواده اش
حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !
تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !
پیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابریپیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
آشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداریآشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداری
عقد هبه چیست؟عقد هبه چیست؟
جعل امضا و نحوه اثبات آنجعل امضا و نحوه اثبات آن
قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟
با ویژگی های جرایم سایبری آشنا شویدبا ویژگی های جرایم سایبری آشنا شوید
مالک شدن و راه های آنمالک شدن و راه های آن
ضرب و جرح | آیا مجازات ضرب و جرح حبس است؟ضرب و جرح | آیا مجازات ضرب و جرح حبس است؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آنحق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
مجازات و دسته بندی آن از نظر قانونمجازات و دسته بندی آن از نظر قانون
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنهازنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدیدتشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
عدم تمکین زن و نتایج آنعدم تمکین زن و نتایج آن
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
انحصار وراثت و نکاتی مهم درباره آنانحصار وراثت و نکاتی مهم درباره آن
قصاص در مورد انتقال بیماری کشندهقصاص در مورد انتقال بیماری کشنده
قتل غیرعمد و مجازات آنقتل غیرعمد و مجازات آن
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
قرارداد|وجه التزام در قرارداد به چه معناست؟قرارداد|وجه التزام در قرارداد به چه معناست؟
دانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداریدانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداری
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
تخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آنتخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آن
آشنایی با دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاصآشنایی با دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاص
وقف کردن و انواع آنوقف کردن و انواع آن
اعلام بطلان معامله به چه معناست؟اعلام بطلان معامله به چه معناست؟
شناسنامه و تخلفات مربوط به آنشناسنامه و تخلفات مربوط به آن
پیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایرانپیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایران
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
ملک و تصاحب ناحق آنملک و تصاحب ناحق آن
ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟
قوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایلقوانین مربوط به پرینت پیام خط موبایل
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
فیلم پرشین ویامیران پرواز