مشاهده : 13391 تعبیر خواب حرف لام RSS اشتراک:

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس
لباس ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است تمیز یا کثیف باشد و یا به رنگ های مختلف دیده شود .برای دانستن تعبیر خواب لباس با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن لباس در خواب آورده اند .دیدن لباس گران در خواب به معنای اقبال است .
تعبیر خواب لباس ابن سیرین می گوید دیدن لباس مردانه در خواب به معنای منفعت است .حضرت دانیال لباس را ,
در خواب تعابیری همچون کسب و کار , غم , ّبیماری , جاه و مقام و سرزنش می داند که اینها را طبق رنگ لباس ,
تعبیر کرده اند . برای دانستن تعبیر کامل لباس با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب لباس

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب لباس میگوید:

۱ـ اگر در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، علامت آن است که در تعهدات خود با شکست ,
مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، علامت آن است که اقبال به شما رو می کند هر چند که با ,
ایده های نو مخالفید .

۳ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، نشانه آن است که از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه ,
با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، نشانه آن است که زندگیِ ,
متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

۵ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است که شخص مورد نظر مضطرب و بیمار ,
خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا کودک باشد ،نشانه آن است که در یکی از فصول سال زندگی راحت ,
و آسوده ای خواهید کرد.

تعبیر پوشیدن لباس سیاه در خواب

۶ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن کرده اید ، نشانه آن است که با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد ,
و مشاجره ها و دعواها با او خواهید کرد.

تعبیر خواب لباس به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان,
به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی در خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

تعبیر خواب لباس به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید ,
که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد.

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب لباس می‌فرمایند:

تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.

تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد،

تعبیر لباس کبود، ضرر و زیان و غم و مصیبت است، ‌‌‌‌‌

تعبیر لباس زرد، بیماری است، ‌‌‌‌‌

تعبیر پوشیدن لباس پوست خز در خواب

اگر ببینی لباس پوست خز پوشیده‌ای، یـعـنـی به عزت و جاه و مقام می‌رسی،

تعبیر لباس کاغذی، قباحت و سرزنش و ملامت می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به ,
دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.

اگر در خواب ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد.

اگر خواب ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.

اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود,
یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

تعبیرش تهمت و غم و مصیبت می‌باشد،

اگر خواب ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است، ‌‌‌‌‌
در جایی دیگر نیز می‌گوید: اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است ,
که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود.

تعبیر پوشیدن لباس ثروتمندان در خواب

اگر ببینی لباس ثروتمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی نسبت به جمع آوری مال و اموال حریص خواهی بود .

اگر خواب ببینی لباس علما و دانشمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی از علما و دانشمندان بهره‌مند می‌شوی.

بیشتر بدانید لوک اویتنهاو درباره دیدن لباس در خواب می گوید :

لباس تمیز : احترام

خریدن لباس : خوشبختی

لباس کهنه : افتخار

لباس خواب : ازدواج ناگهانی

بعضی از تعبیرگران درباره تعبیر خواب لباس می‌گویند:

تعبیر پیراهن، زن می‌باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن ,
رزق و روزی است.

تعبیر خواب لباس به روایت امام جعفر صادق

دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

معنای دیدن لباس در خواب

اول: دین پاک. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.

تعبیر خواب لباس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی ,
که می پوشیم جامه گفته می شود.

کت و شلوار ، پیراهن، جلیقه، و احیانا بارانی و پالتو. همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود ,
جامه نامیده می شوند.

در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده ,
خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون,
و کثیف و پاره باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد.

این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های ,
متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد. اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش ,
تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است ,

تعبیر پوشیدن لباس تمیز در خواب

مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق,
این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید. عکس این هم درست است,
یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود,

اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد,
و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید,
که قدرتان شناخته نشده.

اگر در خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر جامه ای,
زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد. جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین ,
مال و خواسته است که نصیب شما می شود.

چنان چه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت,
جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید.

اگر در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید. جامه سیاه ,
شوکت و اعتبار است.

تعبیر پوشیدن لباس سرخ در خواب

جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است,
و میمنت دارد.

جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست.

اگر شما در خواب ببینید که جامه می دوزید،هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تا,
کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید,

و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ,
ساده می دوزید ,

سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است.

اسماعیل بن اشعث درباره تعبیر خواب لباس می‌گوید:

اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای،
یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی

تعبیر تا کردن لباس در خواب

اگر ببینی لباس تا شده را از هم باز کرده‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی. اگر ببینی لباس باز شده ,
را تا کرده‌ای یـعـنـی یکی از آشنایان تو که به مسافرت رفته است، بازمی‌گردد.

اگر خواب ببینی لباس خودت را می‌خوری، یـعـنـی خیلی از مال و اموال خودت خرج خواهی کرد.
اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

اگر در خواب ببینی لباس خودت یا لباس اهل و نزدیکان خودت را مومی کرده‌ای، یـعـنـی با دوست,
یا بستگان درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟