مشاهده : 10293 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک
کبک ممکن است به شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود .ممکن است خواب ببینیم گوشت کبک می خوریم یا کبک می گیریم که هر کدام تعابیری دارید . در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کبک در خواب آورده اند ولی اکثرا دیدن کبک را در خواب به معنای زن می دانند ,
و اگر کسی در خواب گوشت کبک بخورد یعنی زن می گیرد . گرفتن کبک در خواب هم همین معنا را دارد.یکی از معبران,
درباره تعبیر خواب کبک می گوید دیدن کبک در خواب به معنای آینده ای خوب است . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کبک از نظر معبران

ابراهیم کرمانی درباره دیدن کبک در خواب گوید:

اگر در خواب بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب کبک به روایت امام جعفر صادق

دیدن کبک در خواب به چهار معنا است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش کار. چهارم: کام دل یافتن.

تعبیر خواب کبک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی,
نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می کند.

این تعبیر برای دختران دم بخت نیز هست زیرا در خواب قادر نیستیم نرینگی و مادینگی کبک را تشخیص دهیم,
لذا تعبیر برای زن و مرد یکی است. معبران قدیمی کبک را زنی خوبروی دانسته اند و چنانچه در خواب,
خویش کبکی ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد.

چون کبک در کوهستان و لای سنگ ها و صخره ها زندگی می کند به ثروت و دارایی دور از دسترس نیز تعبیر شده,
که با صعوبت بسیار به چنگ بیننده خواب می آید ولی بیشتر معبران کبک را زن دانسته اند.

تعبیر خوردن گوشت کبک در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می آورد,
یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد.

درباره تعبیر خواب کبک به روایت محمد بن سیرین بیشتر بدانید

کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال. اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد.
یا کنیزکی بخرد. اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند. ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کبک مى‏گوید:

۱ـ دیدن کبک در خواب ، علامت آن است که در آینده نزدیک اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید .
۲ـ به دام انداختن کبک در خواب ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

۳ـ کشتن کبک در خواب ، نشانه آن است که بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد .
۴ـ خوردن گوشت کبک در خواب ، نشانه آن است که از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد

.۵دیدن کبکها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است

تعبیر خواب کبک به روایت جابرمغربی

اگر در خواب بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.

تاویل , تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟