مشاهده : 7185تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک
کبک ممکن است به شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود .ممکن است خواب ببینیم گوشت کبک می خوریم یا کبک می گیریم که هر کدام تعابیری دارید . در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کبک در خواب آورده اند ولی اکثرا دیدن کبک را در خواب به معنای زن می دانند ,
و اگر کسی در خواب گوشت کبک بخورد یعنی زن می گیرد . گرفتن کبک در خواب هم همین معنا را دارد.یکی از معبران,
درباره تعبیر خواب کبک می گوید دیدن کبک در خواب به معنای آینده ای خوب است . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کبک از نظر معبران

ابراهیم کرمانی درباره دیدن کبک در خواب گوید:

اگر در خواب بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب کبک به روایت امام جعفر صادق

دیدن کبک در خواب به چهار معنا است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش کار. چهارم: کام دل یافتن.

تعبیر خواب کبک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی,
نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می کند.

این تعبیر برای دختران دم بخت نیز هست زیرا در خواب قادر نیستیم نرینگی و مادینگی کبک را تشخیص دهیم,
لذا تعبیر برای زن و مرد یکی است. معبران قدیمی کبک را زنی خوبروی دانسته اند و چنانچه در خواب,
خویش کبکی ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد.

چون کبک در کوهستان و لای سنگ ها و صخره ها زندگی می کند به ثروت و دارایی دور از دسترس نیز تعبیر شده,
که با صعوبت بسیار به چنگ بیننده خواب می آید ولی بیشتر معبران کبک را زن دانسته اند.

تعبیر خوردن گوشت کبک در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می آورد,
یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد.

درباره تعبیر خواب کبک به روایت محمد بن سیرین بیشتر بدانید

کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال. اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد.
یا کنیزکی بخرد. اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند. ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کبک مى‏گوید:

۱ـ دیدن کبک در خواب ، علامت آن است که در آینده نزدیک اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید .
۲ـ به دام انداختن کبک در خواب ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

۳ـ کشتن کبک در خواب ، نشانه آن است که بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد .
۴ـ خوردن گوشت کبک در خواب ، نشانه آن است که از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد

.۵دیدن کبکها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است

تعبیر خواب کبک به روایت جابرمغربی 

اگر در خواب بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.

تاویل , تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟