داستان ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند

ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند   اين مثل در موقعي گفته مي‌شود كه يك نفر از طرف آدم پر زور و قوي‌تر از خود ظلمي مي‌بيند و چون زورش به او نمي‌رسد با اوقات تلخ به خانه مي‌آيد و تلافي آن را سر زن و بچه‌اش در مي‌آورد و بي‌سبب آنان را […]

داستان ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند

ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند 
 

اين مثل در موقعي گفته مي‌شود كه يك نفر از طرف آدم پر زور و قوي‌تر از خود ظلمي مي‌بيند و چون زورش به او نمي‌رسد با اوقات تلخ به خانه مي‌آيد و تلافي آن را سر زن و بچه‌اش در مي‌آورد و بي‌سبب آنان را مي‌زند و مي‌آزارد.

 يك مرد دهاتي بود، يك خر داشت و يك كره‌خر كه هر دو را كنار مزرعه‌اش بسته بود. خر به هواي چرا افسارش را پاره مي‌كند و داخل مزرعه مي‌شود. مرد روستايي خبر مي‌شود و مي‌رود كه خرش را بگيرد ولي همين كه نزديك خر مي‌شود خر بنا مي‌كند و به جفتك زدن، يك لگدي هم به صاحبش مي‌زند و فرار مي‌كند. مرد دهاتي كه از لگد خر و گرفتنش عاجز مي‌شود به كره‌خر حمله مي‌كند و چوبدستي‌اش را مي‌كشد و پاي كره‌خر را مي‌شكند!

يك نفر كه آنجا بوده به مرد دهاتي مي‌گويد: مرد حسابي! خر لگدت زده، پاي كره خر مي‌شكني!؟»

ای کتاب

اخبار مرتبط:

داستان و ریشه ضرب المثل همه ی راه ها به رم ختم می شوند!

sms : ضرب المثل روز از روسیه

داستان ضرب المثل هر چیزی تازه‌اش خوبه، الا دوست

داستان ضرب المثل خر لگدش زده، پاي كره خر مي‌شكند