چرا باید توت فرنگی بخوریم؟

چرا باید توت فرنگی بخوریم؟

توت فرنگی یکی از مهمترین ریزمیوه های مناطق معتدله اسـت که در دهه های اخیر در زمـره تولیـدات مهـم و تجـاری قـرار گرفته است.این محـصول بـه دلیـل عطـر، طعـم و محتویـات سرشار از ویتامین آن به خوبی شناخته شده است.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت