خبرهایی جدید درمورد خودآزمایی پستان

خبرهایی جدید درمورد خودآزمایی پستان

خودآزمایی پستان , یافته های جدیدی که در مجله سرطان بریتانیا منتشر شده، بیان می کند که خودآزمایی پستان به همان اندازه می تواند در کاهش خطر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان موثر باشد

چهل نما
رایانمهربهنودگشت