داستان تولد امام زمان (عليه السلام) را بخوانید

داستان تولد امام زمان (عليه السلام) را بخوانید

چون حضرت مهدى (عليه السلام) متولّد شد، نورى از او ساطع گرديد كه به آفاق آسمان پهن شد، و مرغان سفيد را ديدم كه از آسمان به زير مى آمدند و بال هاى خود را بر سر و روى و بدن آن حضرت مى ماليدند و پرواز مى كردند.

برندپوشانبهنودگشت