کارهایی که باعث تنفر مردم از شما می شوند

کارهایی که باعث تنفر مردم از شما می شوند

کارهایی دافعه کننده شخصیت , بسیاری از مردم این کار را بدون آن که متوجه باشند انجام می‌دهند. تمرکز شما فقط روی خودتان است، فقط درباره خودتان صحبت می کنید و توجهی ندارید که دیگران هم در کنار شما ممکن است حرفی برای گفتن داشته باشند.

برندپوشانبهنودگشت