پلیس زن جوان را وادار به در آوردن مایوی اسلامی در ساحل فرانسه کرد+عکس

پلیس زن جوان را وادار به در آوردن مایوی اسلامی در ساحل فرانسه کرد+عکس

آزردن زن مسلمان در ساحل فرانسه بدنبال رفتار خشونت آمیز 4 افسر یک زن به اجبار مایوی اسلامی اش را در ساحلی در نیس فرانسه از تن خارج کرد. عملکرد پلیس فرانسه بدنبال ممنوعیت جدید بحث برانگیز دولت این کشور در خصوص پوشش بورکینی « بورکینی مایویی است که بدن و موها را می پوشاند […]

برندپوشانبهنودگشت