تست هوش | سلول متفاوت!

تست هوش : سلول متفاوت تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است و می خواهیم آن را بیابیم. به نظر شما کدام یک از این سلول ها را باید از بقیه جدا کنیم؟ پاسخ تست هوش : گزینه E با کمی دقت متوجه می شویم که بقیه سلول ها، دو […]

تست هوش سلول متفاوت

تست هوش : سلول متفاوت

 تست هوش سلول متفاوت

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است و می خواهیم آن را بیابیم. به نظر شما کدام یک از این سلول ها را باید از بقیه جدا کنیم؟

پاسخ تست هوش :

گزینه E

با کمی دقت متوجه می شویم که بقیه سلول ها، دو به دو، وارونه همدیگر هستند:

A و D

B و F

C و G

آی هوش

اخبار مرتبط:

تست هوش | هوش ریاضی خودتان را بیازمایید

تست هوش عبور کامیون از روی پل

تست هوش | برچسب مکعب مجهول

تست هوش | مکعب ها را بشمارید

تست هوش | قطع ارتباط

تست هوش | سلول متفاوت!

برچسب ها: