تست هوش مربع، مثلث و دایره

تست هوش مربع، مثلث و دایره تست هوش مربع، مثلث و دایره کل آن چیزی که داریم، یک مربع، یک مثلث و یک دایره است.با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است. پاسخ تست هوش: گزینه ۱ بر طبق ترتیب قرار گرفتن شکل ها، گزینه مورد نظر باید یک دایره باشد. هچنین […]

تست هوش مربع، مثلث و دایره

 تست هوش مربع، مثلث و دایره

تست هوش مربع، مثلث و دایره

کل آن چیزی که داریم، یک مربع، یک مثلث و یک دایره است.
با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است.

پاسخ تست هوش:

گزینه ۱

بر طبق ترتیب قرار گرفتن شکل ها، گزینه مورد نظر باید یک دایره باشد.

هچنین بر طبق منطق شکل، گزینه دایره کوچک رنگی از درون آخرین گزینه (مربع بزرگ توسی رنگ)، با رنگ خودش
(توسی) بزرگ شده و بقیه شکل ها را در بر می گیرد.آی هوش

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت