احکام شیر دادن و سوالات جالب و مهم مربوط به آن

احکام شیر دادن و سوالات جالب و مهم مربوط به آن احکام و مسائل شرعی
مادرانی که تازه صاحب فرزند شده اند باید درباره احکام شیر دادن اطلاعات لازم را داشته باشند. احکام شیر دادن نوزاد را در ادامه بخوانید.

مادر شدن یکی از مهم ترین و زیباترین لحظات زندگی یک زن است که با گذراندن سخت ترین روزها و لحظات بزرگترین نعمت الهی را در آغوش می کشد و باید به او غذا دهد. شیر دادن هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر احکامی دارد.  احکام شیر دادن نوزاد را در پرشین وی بخوانید.

احکام شیر دادن نوزاد

سؤال ۱_ اگر زن با شرایطی که بعداً گفته می شود ( شیر دادنی که باعث محرم شدن می شود ) بچه ای را شیر دهد، آن بچه به چه افرادی محرم می شود؟
جواب _

اول: خود زن، و او را مادر رضاعی می گویند.

دوم: شوهر زن که  شیر
مال اوست و او را پدر رضاعی می گویند.

سوم: پدر و مادر آن زن،‌ هر چه بالا روند،‌ اگر چه
پدر و مادر رضاعی او باشند.

چهارم: بچه هایی که از آن زن، به دنیا آمده اند،‌ یا به دنی‍ا می
آیند.

پنجم: بچه های اولاد آن زن هر چه پایین روند، چه از اولاد او به دنیا آمده و یا اولاد
او آن بچه ها را شیر داده باشند.

ششم: خواهر و برادر آن زن،‌ اگر چه رضاعی باشند، یعنی بر
اثر شیر خوردن،‌ با آن زن، خواهر و برادر شده باشند.هفتم: عمو و عمّۀ آن زن، اگر چه رضاعی باشند.

احکام شیر دادن نوزاد

هشتم:
دایی و خالۀ آن زن، اگر چه رضاعی باشند.

نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است، هر
چه پایین روند اگر چه اولاد رضاعی او باشند.

دهم: پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر
است،‌هر چه بالا روند.یازدهم: خواهر و برادر شوهری که شیر مال اوست، اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند.دوازدهم:
عمو، عمه، دایی و خالۀ شوهری که شیر مال اوست هر چه بالا روند، اگر چه رضاعی باشند.و نیز عدۀ
دیگری که در مسائل بعد گفته خواهد شد، به سبب شیر دادن محرم می شوند.

درباره احکام شیر دادن نوزاد

س ۲_ اگر زن با شرایطی که بعداً گفته می شود، ( شیر دادنی که باعث محرم شدن می شود ) بچه ای را شیر دهد، آیا پدر آن بچه می تواند با دخترهای آن زن ازدواج کند؟
ج _ پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند و
نیز نمی تواند دخترهای شوهری را که شیر مال اوست، اگر چه دخترهای رضاعی او باشند برای خود عقد نماید.ولی
جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند، اگر چه بنابر احتیاط مستحب با آنان ازدواج نکند و نگاه
محرمانه، یعنی نگاهی که انسان می تواند به محرمهای‌خود کند، به آنان ننماید.

س ۳_ اگر زن با شرایطی که گفته می شود بچه ای را شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است، آیا به خواهرهای آن بچه محرم می شود؟
ج _ به خواهرهای آن بچه محرم نمی شود، ولی بنابر احتیاط مستحب با آنان ازدواج ننماید، و نیز خویشان
شوهر، به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی شوند.

احکام شیر دادن نوزاد

احکام شیر دادن نوزاد

س ۴_ اگر زن بچه ای را شیر دهد، آیا به برادرهای آن بچه محرم می شود؟
ج _ به برادرهای آن بچه محرم نمی شود و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای
که شیر خورده محرم نمی شوند.

س ۵_ اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نماید،‌آیا می‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند؟
ج _ خیر، دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند.

س ۶_ اگر انسان با دختری ازدواج کند، آیا می‌تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج

کند؟
ج _ خیر، نمی تواند ازواج کند.س ۷_ آیا انسان می تواند با دختری که مادر یا مادر
بزرگ انسان، او را شیر کامل داده ازدواج کند؟ج _ خیر، نمی تواند ازدواج کند.

سوالات و جواب هایی درباره احکام شیر دادن نوزاد

س ۸_ اگر زن پدر انسان، از شیر پدر او، دختری را شیر داده باشد، آیا انسان می تواند با آن دختر ازدواج کند؟
ج _ خیر، نمی تواند ازدواج نماید.

س ۹_ اگر دختر شیر خواری را برای خود عقد کند، سپس مادر یا مادر بزرگ و یا زن پدر

او، آن دختر را شیر دهد، آیا آن عقد صحیح است؟
ج _ آن عقد باطل می‌شود.

س ۱۰_ آیا با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، او را شیر کامل داده، می شود ازدواج کرد؟
ج _ خیر، نمی شود ازدواج کرد.

س ۱۱_ آیا با دختری که خواهر زاده، یا برادر زاده، یا نوۀ خواهر و یا نوۀ برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد، می‌تواند ازدواج کرد؟
ج _ خیر، نمی تواند ازدواج کرد.

س ۱۲_ اگر زن، بچۀ دختر خود را شیر کامل دهد، حکم آن چیست؟
ج _ آن دختر بر شوهر خود حرام می شود و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش،
از زن دیگری دارد شیر دهد.

س ۱۳_ اگر زن، بچۀ پسر خود را شیر کامل دهد، حکم آن چیست؟

ج _ زن پسرش که مادر آن طفل شیر خوار است،‌بر شوهر خود حرام نمی شود.

س ۱۴_ اگر زن پدر دختری، بچۀ شوهر آن دختر را شیر دهد، حکم آن چیست؟
ج _ آن دختر به شوهر خود حرام می شود، چه بچه از همان دختر، یا از زن شوهر او
باشد.

شرایط شیر دادنی که باعث محرم شدن است

س ۱۵_ شرایط شیر دادنی که باعث محرم شدن می
شود کدام است؟

ج _ هشت شرط دارد:اول: بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از سینۀ زنی که
مرده است شیر بخورد فایده ندارد.دوم: شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه ای را که از
زنا به دنیا آمده به بچۀ دیگر بدهند، بر اثر آن شیر، بچه با کسی محرم نمی شود.سوم: بچه شیر
را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند، نتیجه ندارد.چهارم: شیر،‌خالص بوده و با چیز دیگری
مخلوط نباشد.

پنجم: شیر از یک شوهر باشد، پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از
او آبستن شود و تا هنگام زاییدن، شیری که از شوهر اول داشته باقی باشد و مثلاً‌ هشت دفعه پیش
از زاییدن، از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن، از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد،
آن بچه با کسی محرم نمی‌شود.

احکام احکام شیر دادن نوزاد برای محرمیت

ششم: بچه به جهت بیماری، شیر را قی نکند، و اگر قی کند، بنابراحتیاط کسانی
که بر اثر شیر خوردن با آن بچه محرم می‌شوند، با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او
ننمایند.هفتم: پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز شیر سیر بخورد، یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن
شیر، استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، بلکه اگر ده مرتبه نیز به او شیر دهند، بنابر
احتیاط مستحب کسانی که بر اثر شیر خوردن با او محرم می شوند، با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه
نیز به او ننمایند.

هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را
شیر دهند با کسی محرم نمی شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد
از آن، یک مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی شود، ولی چنانچه از هنگام زاییدن زن شیر ده، بیشتر
از دو سال گذشته و شیر او باقی‌باشد و بچه ای را شیر دهد که هنوز دو سال او تمام
نشده، آن بچه بنابراحتیاط واجب، با کسانی که گفته شد، محرم می شود.

س ۱۶_ بچه باید چه مقدار شیر بخورد تا شرایط محرم شدن را دارا گردد؟

ج _ باید بچه در بین یک شبانه روز، غذا یا شیر زن دیگری را نخورد، ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین،
غذا خورده، اشکال ندارد.و نیز باید پانزده مرتبه، از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه، شیر زن
دیگری را نخورد و هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا
کمی صبر کند که از اولی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می شود، یک دفعه حساب
شود، اشکال ندارد.

س ۱۷_ اگر زن از شیر شوهر خود، بچه ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگری کند و از شیر آن شوهر نیز بچۀ دیگری را شیر دهد، آیا آن دو بچه به هم محرم می شوند؟

ج _ آن دو بچه با یکدیگر محرم نمی شوند، اگر چه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به
یکدیگر ننمایند.

س ۱۸_ اگر زن از شیر یک شوهر، چندین بچه را شیر دهد، آیا آنها به یکدیگر محرم هستند؟

ج _ همۀ آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده، محرم می شوند.

 

س ۱۹_ اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان، با شرایطی که بیان شد، بچه ای را شیر دهد، آیا آن بچه به یکدیگر محرم هستند؟
ج _ همۀ آن بچه ها به یکدیگر و به
آن مرد و به همۀ آن زنها محرم می شوند.

پرسش و پاسخ درباره احکام شیر دادن نوزاد

س ۲۰_ اگر کسی دو زن شیرده، داشته باشد و یکی از آنان بچه ای را مثلاً هشت مرتبه و

دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به چه کسی‌ محرم می شود؟

ج _ آن بچه به کسی محرم نمی شود.

س ۲۱_ اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، آیا خواهر و برادر آن

دختر، با خواهر و برادر آن پسر به هم محرم می شوند؟
ج _ خواهر و برادر آن دختر،
با خواهر و برادر آن پسر، به هم محرم نمی شوند.

س ۲۲_ آیا انسان می تواند با زنهایی که بر اثر شیر خوردن، خواهرزاده یا برادرزادۀ زن او شده اند ازدواج کند؟
ج _ انسان نمی تواند بدون اجازۀ زن خود، با آنها ازدواج کند.

پاسخ به سوالاتی درباره احکام شیر دادن نوزاد

س ۲۳_ اگر انسان با پسری لواط کند، با کدامیک از اقوام آن پسر نمی تواند ازدواج کند؟

ج _ اگر با پسری لواط کند، بنابراحتیاط واجب دختر، خواهر، مادر و مادربزرگ رضاعی آن پسر را، یعنی کسانی که بر
اثر شیر خوردن، دختر، خواهر و مادر او شده اند، برای خود عقد نکند.

 

س ۲۴_ زنی که برادر انسان را شیر داده، آیا با انسان محرم می شود؟
ج _ با انسان محرم
نمی شود، اگر چه بنا بر احتیاط مستحب خوب است با او ازدواج نکند.

س ۲۵_ آیا انسان می تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعی باشند ازدواج کند؟

ج _ انسان نمی تواند
با دو خواهر، اگر چه رضاعی باشند، یعنی به جهت شیر خوردن خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند.

س ۲۶_ اگر دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، حکم آن چیست؟

ج _ در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو باطل است و اگر در یک وقت نبوده، عقد اولی
صحیح و عقد دومی باطل می شود.

س ۲۷_ چه افرادی را بهتر است زن احتیاط کند و آنها را شیر ندهد؟

ج _ اگر زن از شیر شوهر خود، افراد زیر را شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی شود، اگر چه بهتر است احتیاط کند
و آنها را شیر ندهد:اول: برادر و خواهر خود زن.دوم: عمو، عمه، دایی و خالۀ خود زن.سوم: اولاد عمو و
اولاد دایی آن زن.چهارم: برادرزادۀ آن زن.پنجم: برادر شوهر، یا خواهر شوهر آن زن.ششم: خواهر زادۀ آن زن، یا خواهرزادۀ
شوهرش.ه

فتم: عمو، عمه، دایی و خالۀ شوهرش.هشتم: نوۀ زن دیگر شوهرش.

س ۲۸_ اگر کسی دختر عمه یا دختر خالۀ انسان را شیر دهد، آیا به انسان محرم می شود؟

ج _ به انسان محرم نمی شود، ولی بنابراحتیاط مستحب از ازدواج با او خودداری نماید.

س ۲۹_ مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن، فرزند عموی زن دیگر را شیر دهد، حکم آن چیست؟
ج _ زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی شود.

شعائر ـ پرسمان

2021-03-09 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
فلایتیو