تاریخ نشر :یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴مشاهده : 113مذهبیRSSاشتراک:

این عمل ایمان را نابود می کند

این عمل ایمان را نابود می کند
از بین رفتن ایمان از مهم تر ین عوامل و زمینه‌های فکری انحطاط فردی و نیز از جمله رذایل اخلاقی می‌توان به عداوت و دشمنی اشاره نمود که در این مقال تلاش می‌شود تا اندکی در مورد آن بحث شود.‏ پاکستانی عوام میں امریکا کے خلاف نفرت نگاهی به ریشه‌ها و مذمت عداوت و دشمنی […]

از بین رفتن ایمان

از مهم تر ین عوامل و زمینه‌های فکری انحطاط فردی و نیز از جمله رذایل
اخلاقی می‌توان به عداوت و دشمنی اشاره نمود که در این مقال تلاش می‌شود تا اندکی در مورد آن بحث
شود.‏

پاکستانی عوام میں امریکا کے خلاف نفرت

نگاهی به ریشه‌ها و مذمت عداوت و دشمنی

از آنجایی که یک جامعه مجموعه ای از افراد می‌باشد سقوط و تباهی جامعه در واقع از سقوط و
انحطاط افراد آن جامعه به دور نیست و از آن نشات می‌گیرد بنابر این اگر افراد جامعه خود را از
عوامل سقوط و تباهی به دور گردانند در واقع جامعه خود را از تباهی رهانیده و خواه ناخواه هویت ملّی
خود را پاس داشته است؛ به عبارت دیگر اگر تک تک افراد یک ملّت به زدودن عوامل انحطاط خویش بپردازند
و خود را اصلاح نمایند دیگر کسی در جامعه پیدا نخواهد شد که چشم طمع به مال دیگران بدوزد، دیگر
کسی راضی نخواهد شد که به خاطر او روابط بر ضوابط ترجیح داده شود ، دیگر کسی از روی عناد
و یا جهالت یا حسادت پای بطلان بر روی حق و حقیقت نخواهد گذاشت و به خاطر هوس باطل را
بر حق نخواهد گزید ، دیگر کسی حاضر نمی گردد دامان وجودش را به پلیدی‌های گناه بیالاید و نسبت به
ملاهی و مناهی بی روا باشد و دیگر کسی ….‏

پس باید زمینه‌های انحطاط فردی را شناخت تا گرفتار آنها
نشد و از تباهی خود و جامعه جلوگیری نمود؛ از مهم تر ین عوامل و زمینه‌های فکری انحطاط فردی و
نیز از جمله رذایل اخلاقی می‌توان به عداوت و دشمنی اشاره نمود که در این مقال تلاش می‌شود تا اندکی
در مورد آن بحث شود.‏

دوری و مخالفت انسان با یک شخص دیگر مانند محبّت و عشق دارای درجات بسیار
متفاوت است.مخالفت انسان با یک انسان دیگر گاهی بسیار سطحی و ناچیز است که ناشی از عوامل سطحی می‌باشد که
این گونه مخالفت‌ها ممکن است با گذشت زمان حل گردیده و جای خود را به سلم و مودّت بدهد امّا
گاهی مخالفت به حد بغض و کینه توزی بسیار شدید و عمیق می‌رسد که اگر امکان داشت دو انسان کینه
توز دارای جان‌های بی نهایت بودند همه جان‌های هر یک از دو طرف خصم در برابر همه جان‌های طرف دیگر
حالت تضاد و تعارض به خود گرفته و با تلخ‌ترین و با شکنجه آورترین وجه برای نابودی طرف خصومت می‌پرداخت.
گاهی تضاد و مخالفت انسان‌ها از برای حق و گاهی برای باطل است.

مخالفت‌های انسان‌ها با یکدیگر ممکن است از فرق در طرز تفکر و اندیشه – خصوصیات اخلاقی و حتی طرز سخن
گفتن و یا از صفت دیگری چون حسد نشات گرفته باشد حرص و طمع در موادّ مفید دنیا و به
اصطلاح عداوت‌ها و خصومت‌های اقتصادی که بخش مهمی در حق کشی‌ها و خون ریزی‌های سرگذشت بشری را تشکیل می‌دهد متداولترین
مخالفت‌ها را ناشی می‌شود.

از یک دیدگاه عداوت بر دو قسم است که قسم اول را حقد و کینه می‌نامند و آن عبارت است
از پنهان کردن عداوت شخصی در دل.و قسم دوم که آن را عداوت می‌نامند ثمره قسم اول است وقتی که
کینه توزی قوت و حدّت می‌یابد و خزانه دل از پنهان کردن آن عاجز می‌ماند شخص نمی‌تواند کینه توزی خود
را پنهان کند که در این صورت شخص علناً دشمنی خود را اظهار می‌دارد و با اعمال خود آن را
بروز می‌دهد.

حضرت صادق(علیه السلام) نیز فرمودند: «هر که تخم عداوت بکارد همان را که کاشته است درو می‌کند».حضرت علی(علیه السلام) ضمن
خطبه ۸۶ مردم را از کینه توزی و عداوت نسبت به هم بر حذر می‌دارند: «و لاتباغضوا فانهّا الحاقه» یعنی
و کینه همدیگر به دل می‌گیرید و با یکدیگر عداوت نورزید که کینه نابود کننده و عداوت محو کننده
ایمان
است

شاید این سئوال پیش آید پس خود کینه ، ثمره چیست ؟! کینه ثمره غضب است وقتی که
انسان از دیگری آزار و اذیت بیند و بر او خشم گیرد و نتواند انتقام از او بگیرد و یا
از اظهار غضب خود بر وی عاجز گردد و خشم خود را فرو برد کینه حاصل می‌گردد امّا در نقطه
مقابل کینه و خصومت، محبّت و عشق وجود دارد که هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد.

کی توان کردن شنا ای هوشمند

عداوت و کینه توزی سوای اینکه خود از صفات مهلکه و اخلاق رذیله هستند خود منشاء صفات پلیدی چون دروغ،
بهتان، غیبت، شماتت و آزار و اذیت دیگران ،استهزاء و حتی قتل نفس نیز می‌گردد و این صفت خود به
تنهایی برای انسان رنج آور می‌باشد و انسان را از بشاشت و مهربانی و فروتنی و همنشینی با غیر و
حتّی از انجام وظایف و مسئولیت هایی که نسبت به شخصی که کینه او را در دل بر عهده اش
است، منع می‌کند و انسان را از رسیدن به درجات عالیه معنوی و قرب الهی باز می‌دارد و از این
جهت است که اخبار و احادیث بی شماری در خصوص مذّمت عداوت و دشمنی وارد شده است.

حضرت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمودند که هیچ وقتی جبرئیل(علیه السلام)به نزد من نیامد مگر اینکه گفت: «ای محمد از
عداوت و دشمنی مردم احتراز کن» و نیز فرمودند که جبرئیل هرگز در هیچ امری این قدر به من وصیت
نکرد که در خصوص عداوت مردم؛ حضرت صادق(علیه السلام) نیز فرمودند: «هر که تخم عداوت بکارد همان را که کاشته
است درو می‌کند».حضرت علی(علیه السلام) ضمن خطبه ۸۶ مردم را از کینه توزی و عداوت نسبت به هم بر حذر
می‌دارند: «و لاتباغضوا فانهّا الحاقه» یعنی و کینه همدیگر به دل می‌گیرید و با یکدیگر عداوت نورزید که کینه نابود
کننده و عداوت محو کننده ایمان است.

همچنین در آیه قرآنی آمده است:«یا ایهّا آمنوا ادخلو فی لسلم کافه و لاتتبعوا خطوات الشیطان انّه لکن عدو مبین».ای
کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در صلح و صفا و سلم داخل شوید و از گام‌های شیطان تبعیت نکنید
زیرا شیطان برای شما دشمن آشکاری است.

گناه

همچنان که از آیه فوق بر می‌آید زندگی در صلح و صفا دستور و خواسته خداوند می‌باشد چون خداوند خالق
انسان‌هاست و از نیاز طبیعی و خواسته فطرت و جان آدمی خبردار است می‌توان گفت که زندگی در صفا، نیاز
و خواسته فطرت پاک انسانی و متناسب با ماهیت انسان می‌باشد و از این رو کینه و عداوت با ساختار
و ماهیت انسان تناسب ندارد و حتی اگر شخصی به کینه ورزی دیگری بخندد کار غیر منطقی و اشتباهی نکرده
است چرا که انسان به چیزهای نامتناسب و نازیبا می‌خندد و این عقل است که تناسب اشیاء و اعمال و
… را تشخیص می‌دهد و با دیدن چیزهای نامتناسب تعجّب می‌کند و انسان ناخودآگاه می‌خندد هیچ انسان عاقلی به یک
چیز عادی و متناسب و بجا نمی خندد

پس خندیدن به یک انسان متکبّر و حسود و یا کینه توز
کاری غیر منطقی و اشتباه نیست.انسان را با تکبر و فخر و مباهات و عداوت و حسد و طمع چه
مناسب است که آغاز خلقتش نطفه و پایان عمرش لاشه‌ای بدبوست.غرض از طرح مسائل فوق این است که انسان چرا
باید صفتی را که نامتناسب با ساختار او و نازیبا و غیر عادی با ماهیت انسان است در دل بپروراند
و هر روز و هر لحظه بر گسترش آن صفت پافشاری نماید.زندگی در ضد صلح و صفا و همراه با
کینه و عدوات خواسته شیطان است و شیطان برای انسان‌ها دشمن محسوب می‌شود.

از یک دیدگاه عداوت بر دو قسم است که قسم اول را حقد و کینه می‌نامند و آن عبارت است
از پنهان کردن عداوت شخصی در دل.و قسم دوم که آن را عداوت می‌نامند

همچنین از آیه فوق می‌توان خیر
خواهی خداوند و محبت او را نسبت به بندگانش به اثبات رساند چرا که حتی بدون توجه به آثار شوم
معنوی کینه و حسادت و عدوات ، از راه علمی ثابت شده است که کینه توزی برای سلامتی روح و
جسم انسان زیان آور است و با استناد به آیه فوق می‌توان گفت اشخاص کینه توز در واقع از شیطان
پیروی می‌کنند و پا در جای پای ابلیس می‌نهند ، همچنین انسانی که خواستار صلح و صفا باشد دوستدار خدا
و بندگان اوست و کسانی که خواستار صلح و صفا در دنیا نیستند دشمن سایر انسان‌ها می‌باشند و چون به
استناد آیه از گام‌های شیطان تبعیت کرده اند دشمن خداوند نیز می‌باشند.

« إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ » (مائده/۹۱) جز این نیست که شیطان می‌خواهد میان شما عداوت و
دشمنی ایجاد کند.

حضرت علی(علیه السلام) می‌فرماید: «ایاکم والمراء و الخصومه فانّهما یمرضان القلوب علی الاخوان و نیبت علیهما النفاق» یعنی از جدل
و خصومت با مردم برحذر باشید زیرا این دو حالت قلب انسان را نسبت به برادران ایمانی بیمار می‌کند و
نفاق و دورویی را در دلها می‌رویاند.

در توضیح کلام فوق می‌توان گفت وقتی که انسان کینه شخصی را در دل می‌پروراند سعی می‌کند تا حد امکان
این کینه و خصومت را پنهان دارد و با اعمال و رفتار و گفتار آن را بروز ندهد در این
صورت باطن و ظاهر انسان با هم تطابق ندارند در دل کینه آن شخص را دارد شر و بدی او
را خواهان است ولی در ظاهر تا حد امکان و به مقتضای حدّت کینه و خصومتش آنچه در دل است
را پنهان می‌دارد و چه بسا که در زبان ادعا می‌کند خواهان خیر و نیکی اوست این چیزی نیست جز
دورویی و نفاق.

تبیان

2015-11-15
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 5
استایل چهره‌ های ایرانی؛ از استایل مهران غفوریان و همسرش تا تولد الناز حبیبی با تم زرشکی!استایل چهره‌ های ایرانی؛ از استایل مهران غفوریان و همسرش تا تولد الناز حبیبی با تم زرشکی!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!
تصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانهتصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانه
اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!
هجدهمین جشن حافظ | از پریناز ایزدیار تا ریحانه پارسا و پدرشوهر عزیزش!هجدهمین جشن حافظ | از پریناز ایزدیار تا ریحانه پارسا و پدرشوهر عزیزش!
سحر ولدبیگی ؛ از ازدواج غیابی تا سریال آرماندو!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۵)سحر ولدبیگی ؛ از ازدواج غیابی تا سریال آرماندو!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۵)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۷) از دلبرانگی بهنوش طباطبایی تا خستگی سحر قریشی در گرما!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۷) از دلبرانگی بهنوش طباطبایی تا خستگی سحر قریشی در گرما!
ساره بیات ؛ زیبا و جذاب اما تکراری!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۴)ساره بیات ؛ زیبا و جذاب اما تکراری!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۴)
اینستاگرام هنرمندان (۸۵) از تولد الناز حبیبی تا تولد مرتضی پاشایی!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۵) از تولد الناز حبیبی تا تولد مرتضی پاشایی!!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۶) از حیاط باصفای بهنوش طباطبایی تا همینجوری های سحر قریشی!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۶) از حیاط باصفای بهنوش طباطبایی تا همینجوری های سحر قریشی!

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
همه ما روزی از این دنیا خواهیم رفت و طعم مرگ را خواهیم چشید. کارنامه اعمال ما تقریبا با مرگ ما بسته خواهد شد مگر آنکه اعمالی انجام داده باشیم که آثارش سال ها بماند و یا بازماندگان ما با خیرات و اعمال توصیه شده این خیرات را به ما برسانند.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
احکام شرعی مربوط به احتکار چیست؟
این نماز پر فضیلت ماه ذی‌القعده را از دست ندهید
تماشاى زن بى‏ حجاب در رسانه‏ هاى تصویرى چه حکمی دارد؟
شیطان و سیاست‌های هجومی او چیست؟
آشنایی با فضایل و اعمال ماه ذی القعده
آشنایی با احکام شرعی حد ترخص
نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارد؟
زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟
نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
موانع ظهور امام زمان(عج) را می شناسید؟
آبزیان دریایی حرام گوشت را بشناسید|خوردن آبزیان دریایی در روایات
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانید
تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟
دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید
احادیث زیبا درباره فراگیری علم و دانش
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
رایانمهرامیران پرواز