مشاهده : 217مذهبیRSS

چرا سوره های قرآن با بسم الله شروع می شوند؟

چرا سوره های قرآن با بسم الله شروع می شوند؟احکام و مسائل شرعی
چرا سوره های قرآن با بسم الله شروع می شوند؟ و اما اینکه این نام شریف بر سر هر سوره تکرار شده ، نخست باید دانست که خداى سبحان کلمه (سوره ) را در کلام مجیدش چند جا آورده ، از آن جمله فرموده : (فاتوا بسوره مثله )، و فرموده : (فاتوا بعشر سور […]

چرا سوره های قرآن با بسم الله شروع می شوند؟

و اما اینکه این نام شریف بر سر هر
سوره تکرار شده ، نخست باید دانست که خداى سبحان کلمه (سوره ) را در کلام مجیدش چند جا آورده
، از آن جمله فرموده : (فاتوا بسوره مثله )، و فرموده : (فاتوا بعشر سور مثله مفتریات ) و
فرموده : (اذا انزلت سوره )، و فرموده : (سوره انزلناها و فرضناها).از این آیات مى فهمیم که هر یک
از این سوره ها طائفه اى از کلام خدا است ، که براى خود و جداگانه ، وحدتى دارند، نوعى
از وحدت ، که نه در میان ابعاض یک سوره هست ، و نه میان سوره اى و سوره اى
دیگر.و نیز از اینجا مى فهمیم که اغراض و مقاصدى که از هر سوره بدست مى آید مختلف است ،
و هر سوره اى غرضى خاص و معناى مخصوصى را ایفاء مى کند، غرضى را که تا سوره تمام نشود
آن غرض نیز تمام نمى شود، و بنا بر این جمله (بسم الله ) در هر یک از سوره ها
راجع به آن غرض واحدى است که در خصوص آن سوره تعقیب شده است.
پس بسم الله در سوره حمد راجع به غرضى است که در خصوص این سوره هست و آن معنائى که
از خصوص این سوره بدست مى آید، و از ریخت این سوره برمى آید حمد خدا است ، اما نه
تنها بزبان ، بلکه باظهار عبودیت ، و نشان دادن عبادت و کمک خواهى و در خواست هدایت است ،
پس کلامى است که خدا به نیابت از طرف بندگان خود گفته ، تا ادب در مقام اظهار عبودیت را
به بندگان خود بیاموزد.و اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملى است که مى کند، و قبل از انجامش بسم
الله مى گوید، و امر ذى بال و مهم همین کارى است که اقدام بر آن کرده ، پس ابتدا
به نام خداى سبحان هم راجع به او است ، و معنایش این است : خدایا من به نام تو
عبودیت را براى تو آغاز مى کنم ، پس باید گفت : متعلق باء در بسم الله سوره حمد ابتداء
است ، در حقیقت مى خواهیم اخلاص در مقام عبودیت ، و گفتگوى با خدا را به حد کمال برسانیم
، و بگوئیم پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز مى کنم ، تا این عملم نشانه و مارک
تو را داشته باشد، و خالص براى تو باشد، ممکن هم هست همانطور که قبلا گفتیم متعلق آن فعل (ابتداء)
باشد، و معنایش این باشد که خدایا من خواندن سوره و یا قرآن را با نام تو آغاز مى کنم
، بعضى هم گفته اند: (باء) استعانت است ، و لکن معنى ابتداء مناسب تر است ، براى اینکه در
خود سوره ، مسئله استعانت صریحا آمده ، و فرمود: (ایاک نستعین )، دیگر حاجت به آن نبود که در
بسم الله نیز آن را بیاورد.معنى و موارد استعمال لفظ (اسم )و اما اسم ؟ این کلمه در لغت بمعناى
لفظى است که بر مسمى دلالت کند، و این کلمه از ماده (سمه ) اشتقاق یافته ، و سمه به
معناى داغ و علامتى است که بر گوسفندان مى زدند، تا مشخص شود کدامیک از کدام شخص است ، و
ممکن هم هست اشتقاقش از (سمو) به معناى بلندى باشد، مبدا اشتقاقش هر چه باشد کارى نداریم ، فعلا آنچه
لغت و عرف از لفظ (اسم ) مى فهمد، لفظ دلالت کننده است ، و معلوم است که لازمه این
معنا آن است که اسم غیر از مدلول و مسمى باشد.البته این یک استعمال است ، استعمال دیگر اینکه اسم
بگوئیم و مرادمان از آن ذاتى باشد که وصفى از اوصافش مورد نظر ما است ، که در این مورد
کلمه (اسم ) دیگر از مقوله الفاظ نیست ، بلکه از اعیان خارجى است ، چون چنین اسمى همان مسماى
کلمه (اسم ) به معناى قبلى است.مثلا کلمه (عالم – دانا – که یکى از اسماء خدایتعالى است ) اسمى
است که دلالت مى کند بر آن ذاتى که به این اسم مسمى شده ، و آن ذات عبارت است
از ذات بلحاظ صفت علمش ، و همین کلمه در عین حال اسم است براى ذاتى که از خود آن
ذات جز از مسیر صفاتش خبرى نداریم ، در مورد اول اسم از مقوله الفاظ بود، که بر معنائى دلالت
مى کرد، ولى در مورد دوم ، دیگر اسم لفظ نیست ، بلکه ذاتى است از ذوات که داراى وصفى
است از صفات.فرق بین اسم و اسم اسم و علت تفکیک بین آندوو اما اینکه چرا با این کلمه چنین
معامله اى شده ، که یکى مانند سایر کلمات از مقوله الفاظ، و جائى دیگر از مقوله اعیان خارجى باشد؟
در پاسخ مى گوئیم علتش این شده که نخست دیده اند لفظ (اسم ) وضع شده براى الفاظى که دلالت
بر مسمیاتى کند، ولى بعدها برخوردند که اوصاف هر کسى در معرفى او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم
را مى کند، به طوریکه اگر اوصاف کسى طورى در نظر گرفته شود که ذات او را حکایت کند، آن
اوصاف درست کار الفاظ را مى کند، چون الفاظ بر ذوات خارجى دلالت مى کند، و چون چنین دیدند، اینگونه
اوصاف را هم اسم نامیدند.نتیجه این نامگذارى این شد که فعلا (اسم ) همانطور که در مورد لفظ استعمال مى
شود، و بان لحاظ اصلا امرى لفظى است ، همچنین در مورد صفات معرف هر کسى نیز استعمال مى شود،
و به این لحاظ از مقوله الفاظ نیست ، بلکه از اعیان است.آنگاه دیدند آن چیزى که دلالت مى کند
بر ذات ، و از هر چیزى به ذات نزدیکتر است ، اسم بمعناى دوم است ، (که با تجزیه
و تحلیل عقلى اسم شده )، و اگر اسم به معناى اول بر ذات دلالت مى کند، با وساطت اسم
بمعناى دوم است ، از این رو اسم بمعناى دوم را اسم نامیدند، و اسم به معناى اول را اسم
اسم.البته همه اینها که گفته شد مطالبى است که تحلیل عقلى آن را دست مى دهد، و نمى شود لغت
را حمل بر آن کرد، پس هر جا کلمه (اسم ) را دیدیم ، ناگزیریم حمل بر همان معناى اول
کنیم.در صدر اول اسلام این نزاع همه مجامع را بخود مشغول کرده بود، و متکلمین بر سر آن مشاجره ها
مى کردند، که آیا اسم عین مسمى است ؟ و یا غیر آنست ؟ ولکن اینگونه مسائل دیگر امروز مطرح
نمى شود، چون آنقدر روشن شده که به حد ضرورت رسیده است ، و دیگر صحیح نیست که آدمى خود
را به آن مشغول نموده ، قال و قیل صدر اول را مورد بررسى قرار دهد، و حق را به
یکطرف داده ، سخن دیگرى را ابطال کند، پس بهتر آن است که ما نیز متعرض آن نشویم.توضیح لفظ جلاله
(الله )و اما لفظ جلاله (الله )، اصل آن (ال اله ) بوده ، که همزه دومى در اثر کثرت
استعمال حذف شده ، و بصورت الله در آمده است ، و کلمه (اله ) از ماده (اله ) باشد،
که به معناى پرستش است ، وقتى مى گویند (اله الرجل و یاله )، معنایش این است که فلانى عبادت
و پرستش کرد، ممکن هم هست از ماده (و ل ه ) باشد، که بمعناى تحیر و سرگردانى است ،
و کلمه نامبرده بر وزن (فعال ) به کسره فاء، و بمعناى مفعول (ماءلوه ) است ، همچنان که کتاب
بمعناى مکتوب (نوشته شده ) مى باشد، و اگر خدایرا اله گفته اند، چون ماءلوه و معبود است ، و
یا بخاطر آن است که عقول بشر در شناسائى او حیران و سرگردان است.و ظاهرا کلمه (الله ) در اثر
غلبه استعمال علم (اسم خاص ) خدا شده ، و گرنه قبل از نزول قرآن این کلمه بر سر زبانها
دائر بود، و عرب جاهلیت نیز آن را مى شناختند، همچنان که آیه شریفه : (و لئن سئلتهم من خلقهم
؟ لیقولن الله ) (و اگر از ایشان بپرسى چه کسى ایشان را خلق کرده ، هر آینه خواهند گفت
: الله )، و آیه : (فقالوا هذا لله بزعمهم ، و هذا لشرکائنا)، (پس درباره قربانیان خود گفتند: این
مال الله ، و این مال شرکائى که ما براى خدا داریم )، این شناسائى را تصدیق مى کند.از جمله
ادله ایکه دلالت مى کند بر اینکه کلمه (الله ) علم و اسم خاص خدا است ، این است که
خدایتعالى به تمامى اسماء حسنایش و همه افعالى که از این اسماء انتزاع و گرفته شده ، توصیف مى شود،
ولى با کلمه (الله ) توصیف نمى شود، مثلا میگوئیم الله رحمان است ، رحیم است ، ولى بعکس آن
نمیگوئیم ، یعنى هرگز گفته نمیشود: که رحمان این صفت را دارد که الله است و نیز میگوئیم (رحم الله
و علم الله و رزق الله )، (خدا رحم کرد، و خدا دانست ، و خدا روزى داد،) ولى هرگز
نمیگوئیم (الله الرحمن ، رحمان الله شد)، و خلاصه ، اسم جلاله نه صفت هیچیک از اسماء حسناى خدا قرار
مى گیرد، و نه از آن چیزى به عنوان صفت براى آن اسماء گرفته میشود.از آنجائى که وجود خداى سبحان
که اله تمامى موجودات است ، خودش خلق را به سوى صفاتش هدایت مى کند،و مى فهماند که به چه
اوصاف کمالى متصف است ، لذا مى توان گفت که کلمه (الله ) بطور التزام دلالت بر همه صفات کمالى
او دارد، و صحیح است بگوئیم لفظ جلاله (الله ) اسم است براى ذات واجب الوجودى که دارنده تمامى صفات
کمال است ، و گرنه اگر از این تحلیل بگذریم ، خود کلمه (الله ) پیش از اینکه نام خدایتعالى
است ، بر هیچ چیز دیگرى دلالت ندارد، و غیر از عنایتى که در ماده (ا ل ه ) است
، هیچ عنایت دیگرى در آن بکار نرفته است.معنى رحمن و رحیم و فرق آن دوو اما دو وصف رحمان
و رحیم ، دو صفتند که از ماده رحمت اشتقاق یافته اند، و رحمت صفتى است انفعالى ، و تاءثر
خاصى است درونى ، که قلب هنگام دیدن کسى که فاقد چیزى و یا محتاج به چیزى است که نقص
کار خود را تکمیل کند، متاءثر شده ، و از حالت پراکندگى به حالت جزم و عزم در مى آید،
تا حاجت آن بیچاره را بر آورد، و نقص او را جبران کند، چیزیکه هست این معنا با لوازم امکانیش
درباره خدا صادق نیست ، و به عبارت دیگر، رحمت در خدایتعالى هم به معناى تاءثر قلبى نیست ، بلکه
باید نواقص امکانى آن را حذف کرد، و باقى مانده را که همان اعطاء، و افاضه ، و رفع حاجت
حاجتمند است ، به خدا نسبت داد.کلمه (رحمان ) صیغه مبالغه است که بر کثرت و بسیارى رحمت دلالت مى
کند، و کلمه (رحیم ) بر وزن فعیل صفت مشبهه است ، که ثبات و بقاء و دوام را میرساند،
پس خداى رحمان معنایش خداى کثیر الرحمه ، و معناى رحیم خداى دائم الرحمه است ، و بهمین جهت مناسب
با کلمه رحمت این است که دلالت کند بر رحمت کثیرى که شامل حال عموم موجودات و انسانها از مؤ
منین و کافر مى شود، و به همین معنا در بسیارى از موارد در قرآن استعمال شده ، از آن
جمله فرموده : (الرحمن على العرش استوى )، (مصدر رحمت عامه خدا عرش است که مهیمن بر همه موجودات است
) و نیز فرموده : (قل من کان فى الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا)، (بگو آن کس که در ضلالت
است باید خدا او را در ضلالتش مدد برساند) و از این قبیل موارد دیگر.و نیز بهمین جهت مناسب تر
آنست که کلمه (رحیم ) بر نعمت دائمى ، و رحمت ثابت و باقى او دلالت کند، رحمتى که تنها
بمؤ منین افاضه مى کند، و در عالمى افاضه مى کند که فنا ناپذیر است ، و آن عالم آخرت
است ، همچنانکه خدایتعالى فرمود: (و کان بالمؤ منین رحیما)، (خداوند همواره ، به خصوص مؤ منین رحیم بوده است
)، و نیز فرموده : (انه بهم رؤ ف رحیم )، (بدرستى که او به ایشان رئوف و رحیم است
)، و آیاتى دیگر، و به همین جهت بعضى گفته اند: رحمان عام است ، و شامل مؤ من و
کافر مى شود، و رحیم خاص ‍ مؤ منین است.شفقنا

2014-02-20 / گردآوری:
برچسب ها:
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۶) از سحر قریشی و دختران نجیب سرزمینش تا تمرین موتورسواری مریم معصومی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۶) از سحر قریشی و دختران نجیب سرزمینش تا تمرین موتورسواری مریم معصومی!!!
چهره های مشهور در مراسم ختم پیام صابری (۱)| از نیوشا ضیغمی تا سیاوش خیرابیچهره های مشهور در مراسم ختم پیام صابری (۱)| از نیوشا ضیغمی تا سیاوش خیرابی
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۲) از تولد خانوادگی امیرعلی اکبری تا تیپ مهمانی رونالدو و خانواده اش!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۲) از تولد خانوادگی امیرعلی اکبری تا تیپ مهمانی رونالدو و خانواده اش!
درگذشت همسر هنرمندان در جوانی | از فریبا نادری و بنیامین تا زیبا بروفهدرگذشت همسر هنرمندان در جوانی | از فریبا نادری و بنیامین تا زیبا بروفه
مراسم تشییع پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۲)| از پرستو صالحی تا نفیسه روشن!مراسم تشییع پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۲)| از پرستو صالحی تا نفیسه روشن!
مراسم تشییع پیکر پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۱)| از گریه های تلخ زیبا بروفه تا بغض امین حیایی!مراسم تشییع پیکر پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۱)| از گریه های تلخ زیبا بروفه تا بغض امین حیایی!
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۷ | از کیایی بابا تا چهره ی خسته ی افشارتیپ و استایل چهره های ایرانی ۷ | از کیایی بابا تا چهره ی خسته ی افشار
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۱) از جوجه مهرداد میناوند تا زلاتان ایبراهمویچ و ملکه سوئد!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۱) از جوجه مهرداد میناوند تا زلاتان ایبراهمویچ و ملکه سوئد!
حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
نماز از واجبات دین است و هنگام در قیامت از اولین چیزی که از انسان سوال می شود درباره نماز اوست . کوتاهی در نماز و به تاخیر انداختن نماز بی احترامی به جایگاه این امر الهی دارد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
فواید خواندن نماز شب
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
احکام شرعی در رابطه با زن متاهل
ختم نادعلی برای گرفتن حاجت
درباره حکم اپیلاسیون ناحیه تناسلی بدانید
درباره موسیقی غنا بیشتر بدانید
با اخلاق امام صادق آشنا شوید
مجرب ترین دعا برای خانه دار شدن
شیخ الائمه لقب کدام امام معصوم است؟
ماجرای نماز حضرت رسول در مفاتیح الجنان
چرا پیامبر به داشتن مکارم اخلاق توصیه می کرد؟
بیشترین ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟
دلیل نامگذاری هفته وحدت چیست؟
آشنایی با سفارش امام حسن عسکری
پرکاربردترین القاب امام زمان
معرفی گناهان کبیره در اسلام
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
فضیلت خواندن فاتحه برای مردگان
آیاتی که از چشم زخم جلوگیری می کنند
دلایل تاکید دین به آگاهی از احکام وصیت نامه
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
احادیثی از پیامبر اسلام (ص)
درباره فضائل اخلاقی امام حسن چه می دانید؟
اعمال آخرین چهارشنبه ماه صفر را اینجا بخوانید
احادیث و سخنان ائمه درباره تربیت کودکان
پاداش و فضیلت نماز اول وقت
زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟
نقش راهپیمایی اربعین در معرفی امام حسین علیه السلام به مردم جهان
اعمال روز اربعین + متن کامل زیارت
فضیلت زیارت امام حسین در اربعین
ثواب زیارت اربعین امام حسین علیه السلام
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
فواید خواندن نماز شب
فواید خواندن نماز شب
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
احکام شرعی در رابطه با زن متاهل
احکام شرعی در رابطه با زن متاهل
ختم نادعلی برای گرفتن حاجت
ختم نادعلی برای گرفتن حاجت
درباره حکم اپیلاسیون ناحیه تناسلی بدانید
درباره حکم اپیلاسیون ناحیه تناسلی بدانید
فیلم پرشین ویامیران پرواز