مشاهده : 2251 تعبیر خواب حرف آ RSS اشتراک:

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش
آتش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است ببینیم آتش روشن کرده ایم یا از روی آتش می پریم و یا با آتش چیزی را می سوزانیم .هر کدام از اینها تعابیری دارد که معبران به بیان آن پرداخته اند . با ما همراه باشید .

امام صادق درباره تعبیر خواب آتش چنین می گویند که خوردن آتش در خواب به معنای خوردن مال یتیم است ,
و اگر ببیند که بازار در آتش است یعنی در آن بازار عدل رعایت نمی شود .دانیال نبی چنین معتقد است که دیدن,
آتش بی دود در خوای خوب است و نشان از پادشاهی دارد .در ادامه تعبیر منوچهر تهرانی و ابراهیم کرمانی,
را هم درباره آتش می بینید.

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد ,
در این مورد بروز بلایاییی که انسان در آنها دخالتی نظیر زلزله سیل و … محتمل است.

اگر خانه کس دیگری را در خواب ببیند که در آتش می سوزد ، دلالت دارد بر اینکه آن شخص به فتنه,
قدرتمندان گرفتار می شود.

اگر ببیند آتش لباسش را سوزاند ، با خویشان و فامیل و نزدیکان و حتی افراد خانواده خود نزاع و دشمنی می کند ،
صورت دیگر تعبیر این قسمت می تواند چنین باشد که از طریق ضرر و زیان ، محنت مال از دست دادن به او میرسد.

اگر ببیند اآتش از جائی به جائی افتاد و لصمه ای نزد فا یده ای نصیبش میشود ، اگر گرفتار فقر است توانگر میشود ،
این صورت آتش در خواب دیدن رویای خوش طالعی است.

اگر شخص در خواب سرزمینی را در آتش ببیند دلالت دارد بر اینکه آن سرزمین به جنگ و فتنه گرفتار می آید.

اگر چیز سوخته ای در خواب ببیند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با دیگران به نزاع و دشمنی میپردازد.

اگر شهر و محله ای را در آتش دید که شعله های آتش همه چیز را سوزاند و صدای ترسناک از آتش,
بر آمد دلیلش آن باشد که در آنجا جنگ سختی پیش خواهد آمد که همه چیز را از میان میبرد ،
بروز بیماری خطرناک در آن منطقه نیز میتواند باشد.

اگر ببیند از زیر زمین آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دلیل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت,
بسیار دارند البته در این مورد نظر کرمانی بیشتر تهمت زدن به اولیا و انبیا است که از این ,
طریق با آنها مبارزه میکنند.

آتش در خواب نماد چیست؟

تعبیر خواب آتش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌,
تعبیر خواب آتش ، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید.

آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌.
از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌،
رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد.

آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟ آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتا,
ر منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شما در حال‌ ,
هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن ,
آتشی کهافروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است ,

که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی ,
و هشیاری حاصل می کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت ,
به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد. اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ,
ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید ,

که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید تعبیر خواب آتش آن است که پشت سر شما بد می گویند,
و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند. معبران کهن متذکر ,
شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

تعبیر نسوختن در آتش در خواب

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل,
می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس,
بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود,

و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ ,
سودی عاید او نمی شود.

تعبیر خواب آتش به روایت امام جعفر صادق

اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند ، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت ،
ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد.

اگر شخص در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، به این معناست که مال بتیمان می خورد.

اگر خواب ببیند از دهانش آتش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ترسی ندارد.

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین,
مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت.

اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود.

اگردر خواب  ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود.

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود.

تعبیر سوختن در آتش نورانی در خواب

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت ، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی ,
خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد.

اگر در میدان نبرد آتش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت.

اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند ، بیم از حاکمان در میان باشد.

اگر در خواب ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی,
او را خواهد رسید.

اگر در بازار آتش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ ,
به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید.

اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند ,
و از ستم به رعایا دریغ نکند.

اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد ، دلیل بر آن است که بی دینی بر ,
دینداری و اعتقاد می چربد.

اگر خواب بیننده خود را بر آتش ایستاده ببیند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسید.

تعبیرستان ,

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن