عکس: مهرانه مهین‌ترابی، زیبا بروفه و افسر اسدی در مکه مکرمه

&nbspگروه&#1740 از هنرمندان کشورمان با حضور در بعثه مقام معظم رهبر&#1740 در مکه مکرمه با نما&#1740نده ول&#1740 فق&#1740ه در امور حج و ز&#1740ارت د&#1740دار و گفت و گو کردند. &nbsp به گزارش خبرآنلا&#1740ن، در ا&#1740ن د&#1740دار محرم‌ز&#1740نال‌زاده، حسن جوهرچ&#1740، هوشنگ توکل&#1740، آزاده آل ا&#1740وب (خاله نرگس) به نما&#1740ندگ&#1740 از هنرمندان احساس خود را از حضور […]

&nbspگروه&#1740 از هنرمندان کشورمان با حضور در بعثه مقام معظم رهبر&#1740 در مکه مکرمه با
نما&#1740نده ول&#1740 فق&#1740ه در امور حج و ز&#1740ارت د&#1740دار و گفت و گو کردند.
&nbsp

به گزارش خبرآنلا&#1740ن، در ا&#1740ن د&#1740دار محرم‌ز&#1740نال‌زاده، حسن جوهرچ&#1740، هوشنگ
توکل&#1740، آزاده آل ا&#1740وب (خاله نرگس) به نما&#1740ندگ&#1740 از هنرمندان احساس خود را از حضور در
جمع حجاج و سرزم&#1740ن وح&#1740 ابراز کردند.

در سفر حج تمتع امسال هنرمندان&#1740 چون: عل&#1740رضا خمسه، حس&#1740ن محجوب، رضا ناج&#1740،
جهانبخش سلطان&#1740، جل&#1740ل فرجاد، آر&#1740ا عظ&#1740م&#1740‌نژاد، رضا توکل&#1740،&nbspمحمد مسلم&#1740، حم&#1740د گل&#1740 و
عل&#1740 فروتن و…حضور دارند. عکس‌ها از رئوف محسن&#1740/ پا&#1740گاه طالاع رسان&#1740 حج

هنرمندان در حج

*

هنرمندان در حج

*

هنرمندان در حج

*

هنرمندان در حج

عکس: مهرانه مهین‌ترابی، زیبا بروفه و افسر اسدی در مکه مکرمه