260 سایت غیر اخلاقی !

امریکا به عنوان اصلی ترین تولید کننده اینگونه برنامه‌های مجازی 89 درصد از این تولیدات را در اختیار دارد. امریکا در بخش پایگاههای اینترنتی غیر اخلا‌قی در جهان رکورد دار است . به نوشته روزنامه لوموند ,مطالب مربوط به روابط جنسی روی شبکه اینترنت سهم قابل توجهی را نصیب خود کرده است. براساس تحقیقی که […]

امریکا به عنوان اصلی ترین تولید کننده اینگونه برنامه‌های مجازی 89 درصد از این تولیدات را در اختیار دارد.

امریکا در بخش پایگاههای اینترنتی غیر اخلا‌قی در جهان رکورد دار است .

به نوشته روزنامه لوموند ,مطالب مربوط به روابط جنسی روی شبکه اینترنت سهم قابل توجهی را نصیب خود کرده است.

براساس تحقیقی که به تازگی نشریه گود مگزین انجام داد 12, درصد از پایگاههای موجود در شبکه اینترنت را پایگاه های غیراخلاقی تشکیل می دهند.

بر این اساس هر روز 260 پایگاه اینترنتی غیر اخلاقی جدید در شبکه ایجاد می شود.

امریکا به عنوان اصلی ترین تولید کننده اینگونه برنامه‌های مجازی 89 درصد از این تولیدات را در اختیار دارد.

25 درصد جستجوها برای اینگونه پایگاهها و 35 درصد پیاده کردن اینگونه صفحات اینترنتی “دانلود” نیز در امریکا صورت می گیرد .

260 سایت غیر اخلاقی !