شرایط تحقق جرم کلاهبرداری به چه صورت است؟

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری به چه صورت است؟
تحقق جرم کلاهبرداری , کلاهبرداری از طریق رأی دادگاه نیز میسر است بدین شرح که مجنی علیه فریب نخورده بلکه قاضی فریب خورده و مال را مجنی علیه تقدیم کلاهبردار نکرده است بلکه دادگاه مال را به کلاهبردار داده است.

تحقق جرم کلاهبرداری

تحقق جرم کلاهبرداری , شرایط تحقق جرم کلاهبرداری بدین شرح است:

الف- تعلق مال به غیر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی
ب- وسیله تقلبی در جرم کلاهبرداری طریقیت دارد

نکته ۱- صرف دروغ گفتن کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نکته ۲- وسیله تقلبی در کلاهبرداری چه شکلاً و چه ماهیتاً تفاوت ندارد.
نکته ۳- در قانون وسیله تقلبی تمثیلی است پس هر چیزی می تواند باشد.تحقق جرم کلاهبرداری

ج- اغفال مجنی علیه بدین شرح که مجنی علیه می بایست با رضایت مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

نکته ۱- مجنی علیه جرم کلاهبرداری می بایست انسان باشد.
نکته ۲- اگر سیستم اغفال گردد، کلاهبرداری رایانه ای می شود.تحقق جرم کلاهبرداری
نکته ۳- اگر مجنی علیه انسان نامتعارف باشد «مجنون یا صغیر» کلاهبرداری نبوده و شاید بتوان با وجود دیگر
شرایط با عنوان سرقت مطابقت داشته باشد.

تحقق جرم کلاهبرداری

 نتیجه حاصله در جرم کلاهبرداری:

جرم کلاهبرداری جرم مقید به بردن مال است «تحت تسلط داشتن» یعنی کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه
و بردن مال دیگری است.تحقق جرم کلاهبرداری

رابطه سببیت در جرم کلاهبرداری:

احراز رابطه بین رفتار مرتکب «توسل به وسایل متقلبانه» و نتیجه حاصله «بردن مال غیر»

نکته ۱- هر چیزی که رابطه را قطع کند، کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نکته ۲- اگر کسی مدرکی را جعل کند و با آن در آزمونی شرکت کرده و قبول شود چون مالی به دست نیاورده
مرتکب جرم جعل شده است نه جرم کلاهبرداری
نکته ۳- اگر شخصی دیگری را با آبمیوه بیهوش کند و اموال وی را ببرد مرتکب جرم سرقت شده است نه کلاهبرداری
نکته ۴- کلاهبرداری از طریق رأی دادگاه نیز میسر است بدین شرح که مجنی علیه فریب نخورده بلکه قاضی فریب خورده و مال را مجنی علیه تقدیم کلاهبردار نکرده است بلکه دادگاه مال را به کلاهبردار داده است.

تحقق جرم کلاهبرداری

عنصر معنوی در جرم کلاهبرداری:
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری:

در جرم کلاهبرداری سوء نیت عام توسل به وسایل متقلبانه است.

سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری:

در جرم کلاهبرداری سوء نیت خاص بردن مال متعلق به غیر است.

گروه وکلای رسمی

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
عقد هبه چیست؟
عقد هبه چیست؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
مجازات ازدواج با دختر نابالغ طبق قانون مدنی
مجازات ازدواج با دختر نابالغ طبق قانون مدنی
شرایط تابعیت و ثبت ازدواج اتباع خارجی
شرایط تابعیت و ثبت ازدواج اتباع خارجی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز