تاریخ نشر :یکشنبه 13 آگوست 2017 مشاهده : حقوق و جزا RSS اشتراک:

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی , بر اساس ماده 693 قانون مجازات، در صورت تجديد مزاحمت، بعد از اجراي حکم قبلي و محکوميت مجدد بعدي، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس محکوم خواهد شد.

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی , در خصوص مورد مطروحه تفاوتی در ایام عید و غیر آن نیست ، در این مورد صرفنظر
از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده
مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی
(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد.

در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان ياد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات يک ماه تا يک سال حبس
محکوم مي شود. مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

بديهي است بر اساس ماده 693 قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجديد مزاحمت، بعد از اجراي حکم قبلي
و محکوميت مجدد بعدي، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

پاسخ:

در خصوص مورد مطروحه تفاوتی در ایام عید و غیر آن نیست ، در این مورد صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ،
اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی
موجود باشد،  می توان علیه مزاحم با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)
تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد.مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان ياد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود.
بديهي است بر اساس ماده 693 قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجديد مزاحمت، بعد از اجراي حکم قبلي
و محکوميت مجدد بعدي، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

دادرس

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است

چهل نما
رایانمهربهنودگشت