مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی , بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس محکوم خواهد شد.

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی , در خصوص مورد مطروحه تفاوتی در ایام عید و غیر آن نیست ، در این مورد صرفنظر
از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده
مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد.

در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس
محکوم می شود. مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

بدیهی است بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی
و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

پاسخ:

در خصوص مورد مطروحه تفاوتی در ایام عید و غیر آن نیست ، در این مورد صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ،
اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی
موجود باشد،  می توان علیه مزاحم با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)
تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد.مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی

در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
بدیهی است بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی
و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

دادرس

چهل نما
رایانمهربهنودگشت