امير خسرو دهلوی و شعر زیبای تنم از بي‌دلي بيچاره شد بيچاره تر بادا

امير خسرو دهلوی و شعر تنم از بي‌دلي بيچاره شد بيچاره تر بادا تنم از بي‌دلي بيچاره شد بيچاره تر بادادلم در عاشقي آواره شد آواره تر بادابه خونريز غريبان چشم تو عياره تر بادابه تاراج عزيزان زلف تو عياريي دارددلت خاره‌ست و بهر کشتن من خاره تر بادارخت تازه است و بهر مردن خود […]

امير خسرو دهلوی و شعر زیبای تنم از بي‌دلي بيچاره شد بيچاره تر بادا

امير خسرو دهلوی و شعر تنم از بي‌دلي بيچاره شد بيچاره تر بادا

تنم از بي‌دلي بيچاره شد بيچاره تر بادا
دلم در عاشقي آواره شد آواره تر بادا
به خونريز غريبان چشم تو عياره تر بادا
به تاراج عزيزان زلف تو عياريي دارد
دلت خاره‌ست و بهر کشتن من خاره تر بادا
رخت تازه است و بهر مردن خود تازه تر خواهم
که آن آواره‌ي از کوي بتان آواره تر بادا
گراي زاهد دعاي خير ميگويي مرا اين گو
من اين گويم که بهرجان من خون خواره تر بادا
همه گويند کز خون‌خواريش خلقي بجان آمد
و گر جانان بدين شادست يا رب پاره تر بادا
دل من پاره گشت از غم نه زان گونه که به گردد
به آب چشم پاکان دامنش همواره تر بادا
چو با تردامني خو کرد خسرو با دو چشم تر

پارست

اخبار مرتبط :

شعر نوروز در زمستان از اشعار زیبای احمد شاملو

اس ام اس اشعار زیبای رهی معیری

مجموعه اشعار زیبای حسین پناهی

شعر عصیان خدا از اشعار زیبای فروغ فرخزاد

شعر آب را گل نکنیم از اشعار زیبای سهراب سپهری

امير خسرو دهلوی و شعر زیبای تنم از بي‌دلي بيچاره شد بيچاره تر بادا

    مطالب مرتبط: