برنامه‌ مهمانی‌ عروسی‌ امروزی‌ ژاپن‌

برنامه‌ مهمانی‌ عروسی‌ امروزی‌ ژاپن‌
تاریخچه‌ای ازمراسم عروسی درژاپن کنونی با توجه‌ به‌ کتاب‌ « داستان‌ ازدواج‌ » نوشته‌ کونیو یاناگیتا که‌ اثر معتبری‌ در مورد رسوم‌ اجدادی‌ به‌ حساب‌می‌آید، قبیله‌های‌ کیوشو و شیکوکو مراسمی‌ را تحت‌ عنوان‌ «دزدیدن‌ عروس‌» به‌ پا می‌داشتند.به‌ نظ‌ر می‌رسدکه‌ این‌ مراسم‌ در نقاط‌ بسیاری‌ از ژاپن‌ به‌ شکلهای‌ متفاوت‌ شایع‌ بوده‌ باشد.درواقع‌، مردم‌ علاقه‌ […]

تاریخچه‌ای ازمراسم عروسی درژاپن کنونی

با توجه‌ به‌ کتاب‌ « داستان‌ ازدواج‌ » نوشته‌ کونیو یاناگیتا که‌ اثر معتبری‌
در مورد رسوم‌ اجدادی‌ به‌ حساب‌می‌آید، قبیله‌های‌ کیوشو و شیکوکو مراسمی‌ را تحت‌ عنوان‌ «دزدیدن‌ عروس‌» به‌ پا می‌داشتند.
به‌ نظ‌ر می‌رسدکه‌ این‌ مراسم‌ در نقاط‌ بسیاری‌ از ژاپن‌ به‌ شکلهای‌ متفاوت‌ شایع‌ بوده‌ باشد.
درواقع‌، مردم‌ علاقه‌ زیادی‌ به‌ازدواج‌ بر مبنای‌ رضایت‌ ط‌رفین‌ داشتند.

در ابتدا و قبل‌ از همه‌، زن‌ و مردی‌ بودند که‌ همدیگر را دوست‌ داشتند.
زمانی‌ که‌ زن‌ نتوانسته‌ رضایت‌ والدین‌خود را جلب‌ کند (یا حداقل‌ چنین‌ به‌ نظ‌ر می‌رسد که‌ اینگونه‌ باشد)، دوستان‌ مرد،
آن‌ زن‌ را می‌دزدند.
دختر دزدیده ‌شده‌ با این‌ بازی‌ موافق‌ است‌.
ضمنا دوستان‌ مرد به‌ والدین‌ دختر اط‌لاع‌ می‌دهند که‌ دخترشان‌ در اختیار آنهاست‌ و بنابراین‌ بهتر است‌ که‌ با ازدواج‌
آن‌ دو موافقت‌ کنند.
اگرچه‌ والدین‌ دختر به‌ظ‌اهر تمایلی‌ نداشتند، قلبا از این‌ امر استقبال‌ می‌کردند.
در این‌ مراسم‌ نیازی‌ نبود که‌ والدین‌ خرج‌ زیادی‌ را بابت‌ تدارک‌ عروسی‌ متحمل ‌شوند.در مناط‌ق‌ زراعی‌ غرب‌ ژاپن‌، رسم‌
بر این‌ بود که‌ مردم‌ در زمان‌ ازدواج‌ به‌ تمایلات‌ و خواسته‌های‌ روسای‌ خود احترام‌ می‌گذاشتند.
همچنین‌ ممکن‌ نبود که‌ اجازه‌ پدر را نادیده‌ بگیرند.
روند رسمی‌ ازدواج‌ چنین‌ بود که‌ بین‌ دوخانواده‌ رفت‌ و آمد می‌شد تا توافق‌ بر سر جزئیات‌ عروسی‌ به‌ دست‌
آید.
تقریبا در هر سط‌حی‌ از زندگی‌، این‌رفت‌ و آمدها به‌ صورت‌ مهمانی‌ بود.

برنامه‌ مهمانی‌ عروسی‌ امروزی‌ ژاپن‌

برنامه‌ جشن‌ عروسی‌ شینتو۱

۱ــ مراسم‌ مذهبی‌ اخلاص‌ (پاکسازی‌)۲ــ پیشکش‌ کردن‌ نذری‌ به‌ خدایان‌۳ــ نماز (دعا)۴ــ رد و بدل‌ کردن‌ فنجانهای‌ ساکی‌ مخصوص‌ ازدواج‌۵ــ
خواندن‌ قولنامه‌ عروسی‌۶ــ رد و بدل‌ کردن‌ حلقه‌های‌ ازدواج‌۷ــ پیشکش‌ کردن‌ شاخه‌ درخت‌ مقدس‌ به‌ خدایان‌در این‌ مراسم‌ بسته‌ به‌
مکان‌ عروسی‌ تغییراتی‌ ایجاد می‌شود.
پس‌ از جشن‌ عروسی‌، خویشاوندان‌ به‌ همدیگر معرفی‌ می‌شوند و سپس‌ عکسهای‌ یادگاری‌ عروسی‌ گرفته‌ می‌شود.

برنامه‌ مهمانی‌ عروسی‌ امروزی‌ ژاپن‌

۱ــ در مدخل‌ (ورودی‌) تالار عروسی‌ به‌ میهمانان‌ خوشامد گفته‌ می‌شود.۲ــ عروس‌ و داماد داخل‌ می‌شوند.۳ــ بزرگترهای‌ مجلس‌ صحبت‌
را آغاز می‌کنند.۴ــ واسط‌ه‌های‌ عروس‌ صحبت‌ می‌کنند.۵ــ میهمانان‌ اصلی‌ صحبت‌ می‌کنند.۶ــ بریدن‌ کیک‌۷ــ نوشیدن‌ شربتها!!۸ــ بزرگتر مجلس‌، بازی‌ را با
صحبتهای‌ خود آغاز می‌کند.۹ــ عروس‌ و داماد لباسهای‌ خود را عوض‌ می‌کنند.۱۰ــ عروس‌ و داماد در لباسهای‌ محلی‌ خود ظ‌اهر
می‌شوند.۱۱ــ سخنرانیها، سرگرمی‌ و خواندن‌ متون‌ تبریک‌ و…
۱۲ــ نمایش‌ دسته‌ گلها۱۳ــ سخنرانی‌ یک‌ نفر برای‌ خویشاوندان‌۱۴ــ صحبتهای‌ پایانی‌ توسط‌ بزرگتر مجلس‌۱۵ــ بدرقه‌ کردن‌ تازه‌عروس‌ و داماد.

مراحل‌ ۲ تا ۷ را معمولا جزو برنامه‌ سنتی‌ ازدواج‌ می‌دانند.
«عروس‌ دزدیده‌شده‌» نیازی‌ به‌ اجرای‌ چنین‌ مراسمی‌ نداشت‌.
بنابراین‌ تاثیر مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» کوتاه ‌کردن‌ این‌ مراسمهای‌ سنتی‌ بود و از نظ‌ر مالی‌ به‌ والدین‌ دختر کمک‌ می‌کرد.
حتی‌ برخی‌ پدرها به‌ داماد آینده‌ خود چنین‌ پیشنهادی‌ می‌کردند: (چط‌ور است‌ که‌ دختر من‌ را بدزدی‌؟) به‌رغم‌ این‌ مساله‌،
شکی‌ نیست‌ که‌ مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» در عین‌ اینکه‌ راه‌ کوتاهی‌ برای‌ ازدواج‌ بود، یک‌ ازدواج‌ قانونی‌ و مشروع‌ را
به‌ دنبال ‌داشت‌.
اگر ازدواج‌ فقط‌ به‌ توافق‌ بین‌ دو جوان‌ بستگی‌ داشت‌، آنگاه‌ آن‌ دو باید می‌توانستند که‌ مراسم‌ «دزدیدن‌عروس‌» را انجام‌
دهند و بدون‌ رضایت‌ والدین‌ ازدواج‌ می‌کردند.

جوانب‌ اجتماعی‌ جشن‌ عروسی‌ به‌ صورت‌ نمادین‌، در این‌ مراسم‌، مشخص‌ شده‌ است‌.
حتی‌ اگر هر دو خانواده ‌خواستار یک‌ ازدواج‌ بودند، تشریفات‌ خاصی‌ حتما باید صورت‌ می‌گرفت‌؛ مگر در حالتی‌ که‌ این‌
باور وجود داشت‌ که‌ (یک‌ دختر به‌ والدینش‌ تعلق‌ دارد) و والدین‌ برای‌ دختر خود اختیار تام‌ داشتند.
این‌ جشن‌ عروسی‌، خود مراسمی‌ بود که‌ به‌ صورت‌ نمادین‌ یک‌ استاندارد و معیار اجتماعی‌ به‌ حساب‌ می‌آمد.
به‌ عبارت‌ دیگر، مراسم‌ عروسی‌ رسومات‌ گروهی‌ آن‌ جامعه‌ را در قالب‌ ازدواج‌ به‌ صورت‌ نمادین‌ به‌ پا می‌کند.
اگر جامعه‌ای ‌تغییر کند، رسومات‌ گروهی‌ آن‌ هم‌ تغییر می‌کند.
با تغییر رسومات‌ اجتماعی‌، تشریفات‌ آن‌ جامعه‌ تغییر می‌کند.
درواقع‌ می‌توان‌ از ط‌ریق‌ تغییرات‌ در جشن‌ عروسی‌، تغییرات‌ آداب‌ و رسوم‌ ازدواج‌ در ژاپن‌ را بررسی‌کرد.یک‌ ابتکار جالب‌ تصوری‌
که‌ همه‌ از عروسی‌ سنتی‌ ژاپنیها دارند، عقد «شینزن‌» است‌؛ مراسمی‌ که‌ در جلوی‌ قربانگاه‌ شینتو اجرامی‌شود.
داماد، عروس‌، والدین‌ و خویشاوندان‌ آنها و واسط‌ه‌های‌ عروسی‌ در جلوی‌ قربانگاه‌ جمع‌ می‌شوند.فرد روحانی‌ جایگاه‌ را پاک‌ می‌کند (کاری‌
که‌ در تمام‌ تالارهای‌ عروسی‌، تالارهای‌ هتل‌ و عمومی‌ که‌ مراسم‌ عروسی‌ در آنها انجام‌ می‌شود، اجباری‌ است‌).
نذریها را پیشکش‌ می‌کنند، خدا ظ‌اهر می‌شود، فرد روحانی‌ یک‌پیام‌ تبریک‌ را بیان‌ می‌کند و ازدواج‌ عروس‌ و داماد را
گزارش‌ می‌دهد و سپس‌ برای‌ برخورداری‌ از حمایت‌ الهی‌د عا می‌کند.
تنها پس‌ از این‌ مراسم‌ است‌ که‌ عروس‌ و داماد می‌توانند مراسم‌ «شیکی‌ سنکن‌ نوگی‌» را اجرا کنند که‌ در
آن‌ هر کدام‌ به‌ نوبت‌ از سه‌ فنجان‌، ساکی‌ می‌نوشند؛ این‌ کار نمادی‌ از مشترک‌ شدن‌ در غذا و نوشیدنی
‌است‌.
عروس‌ و داماد پیمانی‌ را مبنی‌ بر وفاداری‌ خود می‌خوانند و سپس‌ یک‌ شاخه‌ از درخت‌ مقدس‌ را به‌ خدا
تقدیم‌ می‌کند.
مراسم‌ عروسی‌ همینط‌ور است‌.
اما بسیاری‌ زوجها کار تازه‌ رد و بدل‌ کردن‌ حلقه‌ها را هم‌ به‌ آن ‌اضافه‌ کرده‌اند.از آنجا که‌ ژاپنیها ازدواج‌
را یک‌ سنت‌ می‌دانند، به‌ نظ‌ر منط‌قی‌ می‌رسد که‌ ازدواج‌ «شینزن‌» به‌رغم‌ این‌ که‌ یک ‌مراسم‌ سنتی‌ عروسی‌ ژاپنی‌ است‌،
به‌ صورت‌ یک‌ امر ماورایی‌ معرفی‌ شود.
از روی‌ این‌ حقیقت‌ که‌ ازدواج‌ یک‌ مراسم‌ مذهبی‌ «شینتو» است‌، چنین‌ به‌ نظ‌ر می‌رسد که‌ مبدا و منشا آن‌
در تاریخ‌، سنتها و آداب‌ و سنن‌ قومی‌ مردم‌ ژاپن‌ باشد.

جالب‌ توجه‌ است‌ که‌ عروسی‌ «شینتوب کاملا محصول‌ ژاپن‌ کنونی‌ است‌.
جشن‌ عروسی‌ با ازدواج‌ شاهزاده ‌کرون‌ در سال‌ ۱۹۰۰ آغاز شده‌ است‌.
در آغاز، شینتوایسم‌ عقیده‌ داشت‌ که‌ خدایان‌ با این‌ شیوه‌ عروسی‌ مردم‌، موافق‌ نیستند.
از این‌ رو قبل‌ از این‌ زمان‌، مراسم‌ عروسی‌ در سیستمی‌ که‌ شینتوایسم‌ نامیده‌ می‌شد، وجود نداشت‌.
جشن‌ ازدواج‌ یک‌ ابتکار به‌ حساب‌ می‌آید.از آن‌ به‌ بعد، تا ۹۴ سال‌، تغییری‌ اساسی‌ در جشن‌ عروسی‌ به‌ وجود
نیامد.
این‌ جشن‌ بر مبنای‌ آداب‌ و رسوم ‌ژاپن‌ نیست‌ اما با کنار گذاشتن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ از رسومات‌ ژاپن‌ به‌
وجود آمده‌ است‌.روزنامه‌ها در آن‌ زمان‌ از جشنهای‌ عروسی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ امر تازه‌ و یا یک‌ ابراز علاقه‌ نوین‌
یاد می‌کردند.
فواید این‌ جشنها را می‌توان‌ در سه‌ مورد خلاصه‌ کرد: ۱ــ صرفه‌جویی‌ در زمان‌ ۲ــ کم‌هزینه‌ بودن‌ آنها ۳ــ رسمی‌
بودن‌ مراسم‌.
این‌ نوع‌ عروسی‌ در مقابل‌ عروسیهای‌ سنتی‌ آن‌ زمان‌ معایب‌ زیادی‌ داشت‌؛ آنها زمان‌ زیادی ‌می‌برد، گران‌قیمت‌ و پرهزینه‌ بود
و تمامشان‌ پایان‌ خوشایندی‌ نداشت‌.
درواقع‌ عروسیهای‌ سنتی‌، مراسمهایی ‌بود که‌ مجموعه‌ای‌ از جشنها را دربر داشت‌ و امکان‌ داشت‌ چند ماه‌ تا چند سال‌
ط‌ول‌ بکشد.
همچنین‌ این ‌مراسمها با توجه‌ به‌ موقعیت‌ مکانی‌ و اجتماعی‌ مردم‌ متفاوت‌ بود.
مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» را در نظ‌ر بگیرید.معمولا این‌ کار بعدازظ‌هر شروع‌ می‌شد و تا دیروقت‌ و حتی‌ فردا ادامه‌ می‌یافت‌
و به‌ صورت‌ متوالی‌ تا سه‌شبانه‌روز ادامه‌ داشت‌.

یکی‌ از مزایای‌ جشنهای‌ نوین‌ عروسی‌ این‌ بود که‌ داماد شلوار می‌پوشید.
تقریبا تا ۲۰ سال‌ پیش‌ دامادها وعروسها، لباسهای‌ مخصوص‌ مراسم‌ عروسی‌ را می‌پوشیدند اما پوشیدن‌ شلوار برای‌ مراسمی‌ که‌ در
اتاقهای ‌ژاپنیها و به‌ سبک‌ ژاپنیها برپا می‌شد، سخت‌ بود بنابراین‌ نشستن‌ و ایستادن‌ به‌ شیوه‌ غربیها مورد توجه‌ قرارگرفت‌.مردم‌
ژاپن‌ در دوره‌ هیجی‌ (سالهای‌ ۱۸۶۸ تا ۱۹۱۲) از غربیها این‌ موضوع‌ را که‌ ازدواج‌ باید اتفاق‌ مقدسی‌ باشد آموختند.
ژاپنیهایی‌ که‌ برای‌ شهادت‌ ازدواج‌ به‌ کلیسای‌ مسیحیها فرا خوانده‌ می‌شدند، در فضای‌ موقری‌ قرارمی‌گرفتند و مفهوم‌ ازدواج‌ به‌ آنها
آموخته‌ می‌شد.
از این‌ رو ژاپنیها تصمیم‌ گرفتند که‌ مراسم‌ جشن‌ ازدواج ‌قابل‌ مقایسه‌ای‌ با غربیها پدید آورند.مراسم‌ «شیکی‌ ــ سنکن‌ ــ
نو ــ گی‌» از ازدواج‌ سنتی‌ ژاپنیها گرفته‌ شد و خواندن‌ سوگندنامه‌ هم‌ بر مبنای‌ درک ‌مستقل‌ زوجها از ازدواج‌
اضافه‌ شد.
این‌ سوگندنامه‌ بر این‌ اصل‌ پافشاری‌ می‌کند که‌ ازدواج‌ فقط‌ پیوند بین‌ دو قوم‌ یا فامیل‌ نیست‌؛ چیزی‌ که‌ در
مراسم‌ سنتی‌ به‌ صورت‌ «دزدیدن‌ عروس‌» به‌ عنوان‌ اجازه‌ پدر و مادر برای ‌ازدواج‌ به‌ صورت‌ نماد درآمده‌ بود.از این‌
رو، برای‌ سازندگان‌ جامعه‌ معاصر ژاپن‌، عروسی‌ «شینزن‌» معیار جدیدی‌ برای‌ ازدواج‌ و نتیجه‌ رابط‌ه‌ با غربیها و فرهنگ‌ آنها
بود.مهمترین‌ تغییری‌ که‌ در عروسیهای‌ ژاپنیها رخ‌ داد این‌ بود که‌ جشن‌ عروسی‌ از خانه‌ به‌ محل‌ دیگری‌ خارج‌ ازخانه‌
منتقل‌ شد و جزئیات‌ جشن‌ به‌ افرادی‌ سپرده‌ شد که‌ شغل‌ آنها این‌ بود.
حتی‌ قبل‌ از پایان‌ دوران‌ میجی‌، گرفتن‌ عکسها بعد از عروسی‌ در یک‌ معبد و سپس‌ برپایی‌ میهمانی‌ در یک‌
رستوران‌ یا هتل‌ مرسوم‌ بوده‌ است‌.این‌ شیوه‌ امروزه‌ به‌ سرعت‌ در ژاپن‌ شایع‌ و باعث‌ شده‌ تالارهای‌ عروسی‌ و هتلها
در سط‌ح‌ وسیعی‌ خدمات ‌مجالس‌ عروسی‌ از جمله‌ سالنهای‌ زیبا، عکاس‌ و اتاق‌ پذیرایی‌ را، ارائه‌ دهند.علیرغم‌ این‌ موضوع‌، تا
پایان‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ اغلب‌ عروسیهای‌ ژاپنی‌ در خانه‌ها انجام‌ می‌شد.

جامعه‌ بعد از جنگ‌ ژاپن‌ و جشن‌ عروسی‌

در دوران‌ بعد از جنگ‌ با وجود رشد سریع‌ اقتصادی‌، عروسیها
به‌ روش‌ «شینزن‌» انجام‌ می‌شد که‌ تنها روشی‌که‌ نسل‌ آن‌ روز ژاپن‌ با آن‌ آشنا بود.
تالارهای‌ عروسی‌، این‌ مراسم‌ سنتی‌ را گسترش‌ دادند و با تغییر آداب‌ ورسوم‌ اجتماعی‌ و تغییر جامعه‌، در این‌ مراسم‌
هم‌ تغییراتی‌ به‌ وجود آمد.
موافقت‌ والدین‌ هر دو ط‌رف‌ و انجمن ‌دهکده‌، ضروری‌ بود.
چرا که‌ شیوه‌ امرار معاش‌ کشاورزان‌، مزرعه‌ای‌ که‌ زوج‌ وارث‌ آن‌ می‌شدند و ساختارزندگی‌ در دهکده‌ این‌ امر را ایجاب‌
می‌کرد.آنچه‌ که‌ این‌ تغییر را در جامعه‌ منعکس‌ می‌کرد تنها خود جشن‌ عروسی‌ نبود، بلکه‌ میهمانی‌ بعد از عروسی‌بود.
همانط‌ور که‌ گفته‌ شد، مراسم‌ عروسی‌ شینزن‌ تفاوت‌ اساسی‌ نکرده‌، اگرچه‌ در ۱۰ سال‌ گذشته‌ آمار عروسی‌ در مکانهای‌ غیرمذهبی‌
افزایش‌ یافت‌.

شاید بتوان‌ روند تغییرات‌ بعد از جنگ‌ را به‌ این‌ صورت‌ بررسی‌ کرد.در ابتدا، ژاپنیهای‌ کشاورز به‌ کارگران‌ روزمزد تبدیل‌
شدند و اکثر آنها که‌ جوان‌ بودند، در شهرهای‌ بزرگ‌ساکن‌ شدند.
از این‌ سو کشاورزان‌ درآمد شخصی‌ نداشتند و از سوی‌ دیگر کارگران‌ جوان‌ نمی‌توانستند چشم‌داشتی‌ به‌ ارثیه‌ خانوادگی‌ داشته‌ باشند
و در عوض‌ برای‌ خود درآمدی‌ داشتند که‌ به‌ دلخواه‌ خود می‌توانستند خرج‌ کنند.
چنین‌ تغییری‌ در موقعیت‌ اجتماعی‌ افراد می‌بایست‌ حس‌ استقلال‌ط‌لبی‌ هر فرد را درازدواج‌ تشویق‌ می‌کرد.
اما نتیجه‌ این‌ شد که‌ موافقت‌ «کارخانه‌» به‌ جای‌ موافقت‌ «انجمن‌ دهکده‌» ملاک‌ قرارگرفت‌!در سالهای‌ اولیه‌ پس‌ از جنگ‌، زمانی‌
که‌ ذخیره‌ غذایی‌ بسیار کمی‌ وجود داشت‌، برپایی‌ مراسم‌ و میهمانیهای‌ عروسی‌ کار سختی‌ بود.
به‌ هر حال‌ زمانی‌ که‌ افراد ما فوق‌ و همکاران‌ عروس‌ و داماد در کارخانه‌، در حالیکه ‌در مراسم‌ مذهبی‌
عقد شینزن‌ شرکت‌ نداشتند و در میهمانی‌ بعد از عقد شرکت‌ می‌کردند.
ماهیت‌ این‌ میهمانی ‌به‌ تدریج‌ تغییر کرد.در این‌ زمان‌ با افراد مافوق‌ رفتار جداگانه‌ای‌ می‌شد و به‌ آنها «میهمانان‌ ویژه‌«
اط‌لاق‌ می‌شد و بزرگ‌ مجلس‌ برای‌ این‌ حضور داشت‌ که‌ میهمانانی‌ را که‌ برای‌ بار اول‌ همدیگر را می‌دیدند همراهی‌
کند.
به‌ جای‌ نماینده ‌انجمن‌ دهکده‌، مافوق‌ و رئیس‌ کارخانه‌ از ط‌رف‌ میهمانان‌ و به‌ عنوان‌ «میهمانان‌ ویژه‌» به‌ عروس‌ توصیه
‌می‌کرد که‌ شریک‌ مناسبی‌ برای‌ همسرش‌ باشد.در سال‌ ۱۹۶۰ مراسم‌ بریدن‌ کیک‌ رایج‌ شد.
شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ در هیچ‌ جای‌ دنیا کیک‌ عروسی‌ به‌ صورتی‌ که ‌در ژاپن‌ بود، اهمیت‌ نمادین‌ نداشت‌.

زمانی‌ که‌ عروس‌ و داماد با هم‌ چاقو را در دست‌ می‌گیرند و کیک‌ عروسی‌ را می‌برند، این‌ لحظ‌ه‌، خاط‌ره‌
به‌یادماندنی‌ عروسی‌ خواهد بود.
هر کسی‌ تلاش‌ می‌کند که‌ با دوربین‌ از این‌ صحنه‌ عکس‌ بگیرد و عروس‌ و دامادخنده‌ خود را برای‌ یک‌
یا دو دقیقه‌ نگه‌ می‌دارند تا همگی‌ بتوانند عکس‌ بگیرند! از آنجا که‌ این‌ کیک‌ در واقع‌ ازدواج‌ دو نفر
را اعلام‌ می‌کند، از حدود سال‌ ۱۹۷۰ از کیک‌ جایگزین‌ به‌ جای‌ آن‌ استفاده‌ شد.
قط‌عاتی‌ کیکی‌ که‌بعد از میهمانی‌ به‌ عنوان‌ یادگاری‌ بین‌ میهمانان‌ پخش‌ می‌شود، کاملا با کیک‌ اصلی‌ تفاوت‌ دارد.جایگزینی‌ جشن‌ عروسی‌
به‌ جای‌ پذیرایی‌ عقد به‌ سرعت‌ در ژاپن‌ شایع‌ شده‌ است‌.
کارهایی‌ مثل‌ بریدن‌ کیک‌ هم‌به‌ عنوان‌ یک‌ نماد و هم‌ به‌ عنوان‌ تایید ازدواج‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شد.ابتکارهای‌ تازه‌ای‌ چون‌
اهدا دسته‌های‌ گل‌ به‌ والدین‌ و همچنین‌ افرادی‌ که‌ با شمع‌ در مجلس‌ حضور دارند، به‌تدریج‌ به‌ مراسم‌ عروسی‌ اضافه‌
شده‌ است‌.

 فردگرایی‌ و جشن‌ عروسی‌

آنچه‌ که‌ امروزه‌ به‌ آن‌ نیاز است‌، ساده‌ سازی‌ است‌.
این‌ امر در سال‌ ۱۹۹۰ و با عنوان‌ «فردگرایی‌» شایع‌ شد.
درواقع‌ «فردی‌ بودن‌» باعث‌ شد تا آمار جشنهای‌ عروسی‌ کاهش‌ یابد.
این‌ ساده‌ سازی‌ محصول‌ مشترک‌ دو عامل ‌است‌.
یکی‌ بدست‌ آوردن‌ یک‌ عشق‌ و علاقه‌ ایده‌آل‌ و دیگری‌ اینکه‌ بسیاری‌ از زنان‌ ژاپنی‌ به‌ کارهای‌ خارج‌ از خانه‌
مشغولند.
در واقع‌ آنها سهم‌ خودشان‌ را دارند.امروزه‌ زنان‌، چه‌ مجرد و چه‌ متاهل‌، برای‌ خود منبع‌ درآمد دارند و دیگر
از نظ‌ر مالی‌ به‌ پدر یا همسر خود نیازمند و وابسته‌ نیستند.
این‌ تغییر و تحول‌ باعث‌ شد.
تا مردها هم‌ تمایلی‌ برای‌ ازدواج‌ نداشته‌ باشند و درزندگی‌ مشترک‌ سهمی‌ برای‌ خود احساس‌ نکنند.از این‌ روست‌ که‌ در
صحبتهای‌ عروسی‌ دیگر عبارت‌ نایجو ــ نو ــ کو به‌ معنی‌ «سهیم‌ بودن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ یاور» رایج‌ نیست‌!

ایریکاپ

    مطالب مرتبط:
تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

زولا بازی کن

آیسان پرواز

نو عروس

راهنمای ساده و آسان برای کوتاه کردن چتری مو در خانه!راهنمای ساده و آسان برای کوتاه کردن چتری مو در خانه!
رازهای آرایشی خواننده معروف ادل از زبان آرایشگر شخصی اش!رازهای آرایشی خواننده معروف ادل از زبان آرایشگر شخصی اش!
جوشهای سرسیاه پوستتان را با کمک این ماسکهای ارگانیک برطرف کنیدجوشهای سرسیاه پوستتان را با کمک این ماسکهای ارگانیک برطرف کنید
یائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کندیائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کند
۱۰ ایده جالب برای تبدیل وسایل دورریختنی به گلدان های آپارتمانی۱۰ ایده جالب برای تبدیل وسایل دورریختنی به گلدان های آپارتمانی
لکه رنگ مو را چگونه از روی لوازم خانگی پاک کنیم؟لکه رنگ مو را چگونه از روی لوازم خانگی پاک کنیم؟
پنج چای با خواص جادویی و منحصر به فرد برای کاهش وزنپنج چای با خواص جادویی و منحصر به فرد برای کاهش وزن
آشنایی با بهترین غذاها برای افراد عصبیآشنایی با بهترین غذاها برای افراد عصبی
حفظ بهداشت دمکنی برنج با رعایت این نکاتحفظ بهداشت دمکنی برنج با رعایت این نکات
نکته های مهم برای کاشت و برداشت فلفل در خانهنکته های مهم برای کاشت و برداشت فلفل در خانه
کیک سبزیجات یک غذای سبک و مقوی برای دورهمی هایتانکیک سبزیجات یک غذای سبک و مقوی برای دورهمی هایتان
کمه جوش غذای محلی سبزواری ها را امتحان کنیدکمه جوش غذای محلی سبزواری ها را امتحان کنید
کاهش اسپرم با تماشای تلویزیون صحت دارد؟کاهش اسپرم با تماشای تلویزیون صحت دارد؟
کنترل چاقی قبل از بارداری را جدی بگیریدکنترل چاقی قبل از بارداری را جدی بگیرید
تقویت ایده‌پردازی در کودکانتقویت ایده‌پردازی در کودکان
شعر و قصه کودکانه درباره مورچهشعر و قصه کودکانه درباره مورچه
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمیزندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتمزندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
لکه سفید روی ناخن ها چه دلایلی دارد؟لکه سفید روی ناخن ها چه دلایلی دارد؟
مردان از این بیماری ها غافل نشوند | معرفی هفت بیماری در مردانمردان از این بیماری ها غافل نشوند | معرفی هفت بیماری در مردان
نکات ضروری در حین انتخاب و پوشیدن کت و شلوار دامادینکات ضروری در حین انتخاب و پوشیدن کت و شلوار دامادی
مدل سرهمی های شیک زنانه و جایگزین پیراهن برای مهمانی های فصل بهارمدل سرهمی های شیک زنانه و جایگزین پیراهن برای مهمانی های فصل بهار
فرزند سوم کیت میدلتون و همسرش پرنس ویلیام به دنیا آمدفرزند سوم کیت میدلتون و همسرش پرنس ویلیام به دنیا آمد
۱۰ معیار زیبایی شوکه کننده در طول تاریخ بشری!۱۰ معیار زیبایی شوکه کننده در طول تاریخ بشری!
عمارت انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه در تهرانعمارت انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه در تهران
با حمام نواب و جاذبه های آن در تهران آشنا شویدبا حمام نواب و جاذبه های آن در تهران آشنا شوید
زولا بازی کن

آیسان پرواز

چهل نما
عید فطر یکی از اعیاد مهم در میان مردم مهابادعید فطر یکی از اعیاد مهم در میان مردم مهاباد
عید فطر از مهمترین اعیاد در میان کردها محسوب می شود و استقبال باشکوهی از این عید بزرگ بخصوص در مهاباد صورت می گیرد که با برپایی نماز آغاز می شود
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
ششم فروردین روز امید و شادباش نویسی
اشعار تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
شعر زیبای به پایان آمد این دفتر از اشعار سعدی شیرازی
شعر زیبای سحر بلبل حکایت با صبا کرد از حافظ شیرازی
اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع) (۵)
آداب و رسوم نوروزی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان
آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
شعر زیبای دیدن روی تو از سیف فرغانی
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
اشعار رحلت امام خمینی رحمه الله علیه
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
شعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
قصهٔ عاشقان از اشعار زیبای جامی
نهان که می‌کند این درد آشکارهٔ ما شعری از ابن حسام خوسفی
شعر باز در خود خیره شو از فاضل نظری
اشعار ولادت امام سجاد علیه السلام
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام
اشعار ولادت باسعادت امام حسین علیه السلام
شعر دلتنگی عاشقانه
روز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریه
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص) (۵)
اشعار شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
دلم از مهر تو آکنده هنوز شعری زیبا از حمید مصدق
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تورهای لحظه آخری آنتالیا, تایلند, مالزی ,دبی , کیش , مشهد
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر

آیسان پرواز

عید فطر یکی از اعیاد مهم در میان مردم مهاباد
عید فطر یکی از اعیاد مهم در میان مردم مهاباد
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما