تاریخ نشر :سه شنبه 15 جولای 2008 مشاهده : هنر در خانه RSS اشتراک:

خشک کردن حبه های سیر

بهترین راه برای این کار روش خشک کردن به صورت ورقه ای می باشد. به این صورت که سیر را ورقه ورقه کرده و مانند میوه ها خشک کنیم. شما می توانید این روش را امتحان کنید. البته اگر توانستید آنها را خشک کنید با آسیاب آن را به صورت پودر درآورید.

بهترین راه برای این کار روش خشک کردن به صورت ورقه ای می باشد. به این صورت که سیر را ورقه ورقه کرده و مانند میوه ها خشک کنیم. شما می توانید این روش را امتحان کنید.
البته اگر توانستید آنها را خشک کنید با آسیاب آن را به صورت پودر درآورید.

خشک کردن حبه های سیر

تاریخ نشر :یکشنبه 27 آوریل 2008 مشاهده : هنر در خانه RSS اشتراک:

خشک کردن حبه های سیر

بهترین راه برای این کار روش خشک کردن به صورت ورقه ای می باشد. به این صورت که سیر را ورقه ورقه کرده و مانند میوه ها خشک کنیم. شما می توانید این روش را امتحان کنید. البته اگر توانستید آنها را خشک کنید با آسیاب آن را به صورت پودر درآورید.

بهترین راه برای این کار روش خشک کردن به صورت ورقه ای می باشد. به این صورت که سیر را ورقه ورقه کرده و مانند میوه ها خشک کنیم. شما می توانید این روش را امتحان کنید.
البته اگر توانستید آنها را خشک کنید با آسیاب آن را به صورت پودر درآورید.

خشک کردن حبه های سیر

برندپوشانبهنودگشت