گذری اجمالی بر زندگی ستاره هایی که گرفتار اعتیاد شدند!

گذری اجمالی بر زندگی ستاره هایی که گرفتار اعتیاد شدند!

اعتیاد معضل مهمی نه تنها برای بسیاری از مردم عادی، بلکه برای بسیاری از ستارگان مشهور دنیا نیز است. آنها به دلایل مختلفی، از شهرت گرفته تا افسردگی و شکست عشقی، به اعتیاد روی می آورند که متاسفانه روی حرفه و طرز فکر طرفداران آنها نیز تاثیری منفی می گذارد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت