مشاهده : 481 تعبیر خواب حرف نون RSS اشتراک:

تعبیر خواب ناقوس

تعبیر خواب ناقوس
ناقوس وسیله ای شبیه زنگ یا زنگوله است که برای خبر کردن به کار می رود. در کلیسا هم ناقوس وجود دارد . حال برای اینکه بدانید دیدن ناقوس در خواب چه معنایی دارد در ادامه با ما همراه باشید .

دیدن ناقوس در خواب تعابیر متفاوتی دارد . امام صادق درباره تعبیر خواب ناقوس چنین می گوید دیدن ناقوس,
در خواب به معنای دروغ و نفاق است . منوچهر تهرانی در این باره می گوید دیدن ناوس در خواب به معنای دیدار با ,
مردی در آینده است.اگر خواب دیدید که ناقوس را به صدا در آوردید یعنی باعث ایجاد هیاهو می شوید .

تعبیر خواب ناقوس

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ناقوس می گوید:

اگر در خواب صداى ناقوس را بشنوید، به این معنا است که روزهاى خوبى در انتظار شما است.

اگر در خواب صداى ناقوس تشییع را بشنوید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

تعبیر خواب ناقوس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال پر مهابت. او کسی است ,
که به ظاهر آرام به نظر می رسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال می آفریند.

دیدن ناقوس در خواب برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید,
خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می رسد ,

و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستید,
برمی گردد. اگر در خواب صدای ناقوس را شنیدید خبری از یک واقعه مهم می شنوید. واقعه ای که جنبه ,
مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تعبیر دیدن ناقوس در خواب

دیدن ناقوس در خواب، دلیل بر مردى منافق بود. اگر ناقوس مى‏زد، دلیل که با مردى منافق نشیند و سخن دروغ گوید.

اگر ناقوس شکست، دلیل که از دورغ توبه کند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن ناقوس در خواب، به معنای آرزوهاى دست نایافتنى است.

تعبیر خواب ناقوس به روایت امام جعفر صادق

دیدن ناقوس درخواب بر سه وجه است.

اول: دروغ گفتن. دوم: منافقی. سوم: مهر اهل کفر در دل داشتن.

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

اگر در خواب صدای یک ناقوس را می شنوید : نفاق در قلب فامیل

اگر در خواب صدای چندین ناقوس را می شنوید : خبرهای خوش

دیدن یک ناقوس بی حرکت در خواب : ناتوانی

صدای زنگ در را می شنوید : مشاجره و فریب

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن