مشاهده : 6273 تعبیر خواب حرف نون RSS اشتراک:

تعبیر خواب نخ

تعبیر خواب نخ
دیدن نخ در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد همچون خوشبختی , ازدواج , به ثروت رسیدن , طول عمر , سفر و خیر و منفعت . برای دانستن تعبیر خواب نخ به صورت کامل با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی را برای تعبیر خواب نخ آورده اند .امام صادق دیدن نخ را در خواب نشان از طول عمر می دانند .
ابراهیم کرمانی دیدن نخ را در خواب چنین تفسیر می کند که شخصی از سفر باز می گردد .ابن سیرین نیز نخ را نشانه,
سفر می داند و مدت سفر را به اندازه طول نخ می داند که اگر طولش زیاد بود سفر طولانی و اگر طولش کوتاه بود ,
سفر کوتاه می رود .

تعبیر خواب نخ

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب می گوید:

دیدن نخ در خواب ، علامت آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

دیدن نخهای پاره در خواب ، به معنای آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .

اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏ اى ببینید، یعنى دچار دردسر مى‏شوید.

تعبیر خواب نخ به روایت امام جعفر صادق

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب نیمرو

ریسمان در خواب بر چهار وجه است.

اول: سفر. دوم: کارمزد. سوم: عمر داز. چهارم: منفعت بسیار.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نخ در خواب، نشانه آن است که خیلی باید مراقب کارهایتان باشید.

تعبیر خواب نخ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زنی خواب بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، یعنی که او را از سفر غایبی بازآید.
اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند.

تعبیر دیدن ریسمان بسیار در خواب

اگر در خواب بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود, و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را ,
خیر و منفعت رسد.

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

خواب نخ نایلون یا کنف یا پنبه یا غیره : شانس

اگر یک مرد خواب نخ را ببیند : او درکارهایش موفق خواهد بود

اگر یک زن خواب نخ ببیند : پول فراوانی بدست میاورد

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب نجار

اگر یک مرد متاهل خواب نخ ببیند : او درآمد فراوان و منظمی خواهد داشت .

اگر یک زن متاهل خواب نخ ببیند : دانائی او در خرج و پس انداز پول به شوهرش کمک
بسیار خواهد بود .

اگر مجردها خواب نخ ببینند : آنها بزودی ازدواج خواهند کرد .

اگر خواب ببینید نخ می خرید : هدیه ای از طرف شخصی که فکرش را نمی کردید دریافت خواهید کرد.

نخ یامفتول طلائی : خوشبختی

خواب مفتول نقره ای دیدن یعنی از خطر می جهید .

مفتول مسی : وارد اجتماع هنرمندان می شوید .

مفتول فولادی : باید به خصومتها پایان بدهید .

نخ پاره : دوستان بی ملاحظه به شما صدمات مالی خواهند زد .

اگر خواب ببینید نخ می پیچید : بواسطه پس انداز ثروتمند خواهید شد .

اگر یک نخ گره خورده را باز می کنید : یک مسئله بغرنج حل می شود .

تعبیر خواب , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi