مشاهده : 3287تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نخ

تعبیر خواب نخ
دیدن نخ در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد همچون خوشبختی , ازدواج , به ثروت رسیدن , طول عمر , سفر و خیر و منفعت . برای دانستن تعبیر خواب نخ به صورت کامل با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی را برای تعبیر خواب نخ آورده اند .امام صادق دیدن نخ را در خواب نشان از طول عمر می دانند .
ابراهیم کرمانی دیدن نخ را در خواب چنین تفسیر می کند که شخصی از سفر باز می گردد .ابن سیرین نیز نخ را نشانه,
سفر می داند و مدت سفر را به اندازه طول نخ می داند که اگر طولش زیاد بود سفر طولانی و اگر طولش کوتاه بود ,
سفر کوتاه می رود .

تعبیر خواب نخ

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب می گوید:

دیدن نخ در خواب ، علامت آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

دیدن نخهای پاره در خواب ، به معنای آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .

اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏ اى ببینید، یعنى دچار دردسر مى‏شوید.

تعبیر خواب نخ به روایت امام جعفر صادق

ریسمان در خواب بر چهار وجه است.

اول: سفر. دوم: کارمزد. سوم: عمر داز. چهارم: منفعت بسیار.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نخ در خواب، نشانه آن است که خیلی باید مراقب کارهایتان باشید.

تعبیر خواب نخ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زنی خواب بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، یعنی که او را از سفر غایبی بازآید.
اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند.

تعبیر دیدن ریسمان بسیار در خواب

اگر در خواب بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود, و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را ,
خیر و منفعت رسد.

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

خواب نخ نایلون یا کنف یا پنبه یا غیره : شانس

اگر یک مرد خواب نخ را ببیند : او درکارهایش موفق خواهد بود

اگر یک زن خواب نخ ببیند : پول فراوانی بدست میاورد

اگر یک مرد متاهل خواب نخ ببیند : او درآمد فراوان و منظمی خواهد داشت .

اگر یک زن متاهل خواب نخ ببیند : دانائی او در خرج و پس انداز پول به شوهرش کمک
بسیار خواهد بود .

اگر مجردها خواب نخ ببینند : آنها بزودی ازدواج خواهند کرد .

اگر خواب ببینید نخ می خرید : هدیه ای از طرف شخصی که فکرش را نمی کردید دریافت خواهید کرد.

نخ یامفتول طلائی : خوشبختی

خواب مفتول نقره ای دیدن یعنی از خطر می جهید .

مفتول مسی : وارد اجتماع هنرمندان می شوید .

مفتول فولادی : باید به خصومتها پایان بدهید .

نخ پاره : دوستان بی ملاحظه به شما صدمات مالی خواهند زد .

اگر خواب ببینید نخ می پیچید : بواسطه پس انداز ثروتمند خواهید شد .

اگر یک نخ گره خورده را باز می کنید : یک مسئله بغرنج حل می شود .

تعبیر خواب , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟