مشاهده : 5913تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب گریه کردن
شابد برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید گریه می کنید و یا دیگران گریه می کنند . برای دانستن تعبیر خواب گریه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گریه در خواب آورده اند .معبری می گوید گریه دیگران در خواب به معنای,
آشتی کردن است .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب گریه کردن می گوید گریستن در خواب به معنای شادمانی,
می باشد و گریه دیگران در خواب به معنای خبر خوش می باشد . برای دانشتن تعبیر کامل گریه کردن با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گریه کردن از نظر معبران بزرگ

تعبیر خواب گریه آنلی بیتون

گریستن در خواب ، نشانه آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد .
اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز ،
با کسی آشتی خواهید کرد .

اگر دختری دیگران را در حال گریه ببیند ، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود ,
خواهد رسید .

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریه ببیند ، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست ,
خواهد شد .

تعبیر خواب گریه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست ,
که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است.

اگر هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند ,
و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید,
عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد.

تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند ,
که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.

اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه,
می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی ,
و خرمی و فرح و انبساط است .

تعبیر گریه کردن در خواب

چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما,
اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد,
ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکند ,

و بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده ,
خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

درباره تعبیر خواب گریه به روایت امام جعفر صادق بیشتر بدانید

چنانچه در خواب دید گریه کرد و بعد از آن خندید ، به این معنا است که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب گریه به روایت محمد بن سیرین

دیدن گریه  درخواب، به معنای خوشحالی  است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران,
خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد.

اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست,
و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

تعبیر خواب گریه کردن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب گریه، تسکین و دلداری است.

آنلی بیتون , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟