مشاهده : 5822تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب گریه کردن
شابد برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید گریه می کنید و یا دیگران گریه می کنند . برای دانستن تعبیر خواب گریه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گریه در خواب آورده اند .معبری می گوید گریه دیگران در خواب به معنای,
آشتی کردن است .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب گریه کردن می گوید گریستن در خواب به معنای شادمانی,
می باشد و گریه دیگران در خواب به معنای خبر خوش می باشد . برای دانشتن تعبیر کامل گریه کردن با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گریه کردن از نظر معبران بزرگ

تعبیر خواب گریه آنلی بیتون

گریستن در خواب ، نشانه آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد .
اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز ،
با کسی آشتی خواهید کرد .

اگر دختری دیگران را در حال گریه ببیند ، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود ,
خواهد رسید .

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریه ببیند ، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست ,
خواهد شد .

تعبیر خواب گریه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست ,
که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است.

اگر هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند ,
و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید,
عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد.

تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند ,
که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.

اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه,
می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی ,
و خرمی و فرح و انبساط است .

تعبیر گریه کردن در خواب

چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما,
اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد,
ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکند ,

و بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده ,
خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

درباره تعبیر خواب گریه به روایت امام جعفر صادق بیشتر بدانید

چنانچه در خواب دید گریه کرد و بعد از آن خندید ، به این معنا است که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب گریه به روایت محمد بن سیرین

دیدن گریه  درخواب، به معنای خوشحالی  است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران,
خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد.

اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست,
و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

تعبیر خواب گریه کردن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب گریه، تسکین و دلداری است.

آنلی بیتون , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟