مشاهده : 73مذهبیRSSاشتراک:

این عمل ایمان را نابود می کند

این عمل ایمان را نابود می کند
از بین رفتن ایمان از مهم تر ین عوامل و زمینه‌های فکری انحطاط فردی و نیز از جمله رذایل اخلاقی می‌توان به عداوت و دشمنی اشاره نمود که در این مقال تلاش می‌شود تا اندکی در مورد آن بحث شود.‏ پاکستانی عوام میں امریکا کے خلاف نفرت نگاهی به ریشه‌ها و مذمت عداوت و دشمنی […]

از بین رفتن ایمان

از مهم تر ین عوامل و زمینه‌های فکری انحطاط فردی و نیز از جمله رذایل
اخلاقی می‌توان به عداوت و دشمنی اشاره نمود که در این مقال تلاش می‌شود تا اندکی در مورد آن بحث
شود.‏

پاکستانی عوام میں امریکا کے خلاف نفرت

نگاهی به ریشه‌ها و مذمت عداوت و دشمنی

از آنجایی که یک جامعه مجموعه ای از افراد می‌باشد سقوط و تباهی جامعه در واقع از سقوط و
انحطاط افراد آن جامعه به دور نیست و از آن نشات می‌گیرد بنابر این اگر افراد جامعه خود را از
عوامل سقوط و تباهی به دور گردانند در واقع جامعه خود را از تباهی رهانیده و خواه ناخواه هویت ملّی
خود را پاس داشته است؛ به عبارت دیگر اگر تک تک افراد یک ملّت به زدودن عوامل انحطاط خویش بپردازند
و خود را اصلاح نمایند دیگر کسی در جامعه پیدا نخواهد شد که چشم طمع به مال دیگران بدوزد، دیگر
کسی راضی نخواهد شد که به خاطر او روابط بر ضوابط ترجیح داده شود ، دیگر کسی از روی عناد
و یا جهالت یا حسادت پای بطلان بر روی حق و حقیقت نخواهد گذاشت و به خاطر هوس باطل را
بر حق نخواهد گزید ، دیگر کسی حاضر نمی گردد دامان وجودش را به پلیدی‌های گناه بیالاید و نسبت به
ملاهی و مناهی بی روا باشد و دیگر کسی ….‏

پس باید زمینه‌های انحطاط فردی را شناخت تا گرفتار آنها
نشد و از تباهی خود و جامعه جلوگیری نمود؛ از مهم تر ین عوامل و زمینه‌های فکری انحطاط فردی و
نیز از جمله رذایل اخلاقی می‌توان به عداوت و دشمنی اشاره نمود که در این مقال تلاش می‌شود تا اندکی
در مورد آن بحث شود.‏

دوری و مخالفت انسان با یک شخص دیگر مانند محبّت و عشق دارای درجات بسیار
متفاوت است.مخالفت انسان با یک انسان دیگر گاهی بسیار سطحی و ناچیز است که ناشی از عوامل سطحی می‌باشد که
این گونه مخالفت‌ها ممکن است با گذشت زمان حل گردیده و جای خود را به سلم و مودّت بدهد امّا
گاهی مخالفت به حد بغض و کینه توزی بسیار شدید و عمیق می‌رسد که اگر امکان داشت دو انسان کینه
توز دارای جان‌های بی نهایت بودند همه جان‌های هر یک از دو طرف خصم در برابر همه جان‌های طرف دیگر
حالت تضاد و تعارض به خود گرفته و با تلخ‌ترین و با شکنجه آورترین وجه برای نابودی طرف خصومت می‌پرداخت.
گاهی تضاد و مخالفت انسان‌ها از برای حق و گاهی برای باطل است.

مخالفت‌های انسان‌ها با یکدیگر ممکن است از فرق در طرز تفکر و اندیشه – خصوصیات اخلاقی و حتی طرز سخن
گفتن و یا از صفت دیگری چون حسد نشات گرفته باشد حرص و طمع در موادّ مفید دنیا و به
اصطلاح عداوت‌ها و خصومت‌های اقتصادی که بخش مهمی در حق کشی‌ها و خون ریزی‌های سرگذشت بشری را تشکیل می‌دهد متداولترین
مخالفت‌ها را ناشی می‌شود.

از یک دیدگاه عداوت بر دو قسم است که قسم اول را حقد و کینه می‌نامند و آن عبارت است
از پنهان کردن عداوت شخصی در دل.و قسم دوم که آن را عداوت می‌نامند ثمره قسم اول است وقتی که
کینه توزی قوت و حدّت می‌یابد و خزانه دل از پنهان کردن آن عاجز می‌ماند شخص نمی‌تواند کینه توزی خود
را پنهان کند که در این صورت شخص علناً دشمنی خود را اظهار می‌دارد و با اعمال خود آن را
بروز می‌دهد.

حضرت صادق(علیه السلام) نیز فرمودند: «هر که تخم عداوت بکارد همان را که کاشته است درو می‌کند».حضرت علی(علیه السلام) ضمن
خطبه ۸۶ مردم را از کینه توزی و عداوت نسبت به هم بر حذر می‌دارند: «و لاتباغضوا فانهّا الحاقه» یعنی
و کینه همدیگر به دل می‌گیرید و با یکدیگر عداوت نورزید که کینه نابود کننده و عداوت محو کننده
ایمان
است

شاید این سئوال پیش آید پس خود کینه ، ثمره چیست ؟! کینه ثمره غضب است وقتی که
انسان از دیگری آزار و اذیت بیند و بر او خشم گیرد و نتواند انتقام از او بگیرد و یا
از اظهار غضب خود بر وی عاجز گردد و خشم خود را فرو برد کینه حاصل می‌گردد امّا در نقطه
مقابل کینه و خصومت، محبّت و عشق وجود دارد که هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد.

کی توان کردن شنا ای هوشمند

عداوت و کینه توزی سوای اینکه خود از صفات مهلکه و اخلاق رذیله هستند خود منشاء صفات پلیدی چون دروغ،
بهتان، غیبت، شماتت و آزار و اذیت دیگران ،استهزاء و حتی قتل نفس نیز می‌گردد و این صفت خود به
تنهایی برای انسان رنج آور می‌باشد و انسان را از بشاشت و مهربانی و فروتنی و همنشینی با غیر و
حتّی از انجام وظایف و مسئولیت هایی که نسبت به شخصی که کینه او را در دل بر عهده اش
است، منع می‌کند و انسان را از رسیدن به درجات عالیه معنوی و قرب الهی باز می‌دارد و از این
جهت است که اخبار و احادیث بی شماری در خصوص مذّمت عداوت و دشمنی وارد شده است.

حضرت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمودند که هیچ وقتی جبرئیل(علیه السلام)به نزد من نیامد مگر اینکه گفت: «ای محمد از
عداوت و دشمنی مردم احتراز کن» و نیز فرمودند که جبرئیل هرگز در هیچ امری این قدر به من وصیت
نکرد که در خصوص عداوت مردم؛ حضرت صادق(علیه السلام) نیز فرمودند: «هر که تخم عداوت بکارد همان را که کاشته
است درو می‌کند».حضرت علی(علیه السلام) ضمن خطبه ۸۶ مردم را از کینه توزی و عداوت نسبت به هم بر حذر
می‌دارند: «و لاتباغضوا فانهّا الحاقه» یعنی و کینه همدیگر به دل می‌گیرید و با یکدیگر عداوت نورزید که کینه نابود
کننده و عداوت محو کننده ایمان است.

همچنین در آیه قرآنی آمده است:«یا ایهّا آمنوا ادخلو فی لسلم کافه و لاتتبعوا خطوات الشیطان انّه لکن عدو مبین».ای
کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در صلح و صفا و سلم داخل شوید و از گام‌های شیطان تبعیت نکنید
زیرا شیطان برای شما دشمن آشکاری است.

گناه

همچنان که از آیه فوق بر می‌آید زندگی در صلح و صفا دستور و خواسته خداوند می‌باشد چون خداوند خالق
انسان‌هاست و از نیاز طبیعی و خواسته فطرت و جان آدمی خبردار است می‌توان گفت که زندگی در صفا، نیاز
و خواسته فطرت پاک انسانی و متناسب با ماهیت انسان می‌باشد و از این رو کینه و عداوت با ساختار
و ماهیت انسان تناسب ندارد و حتی اگر شخصی به کینه ورزی دیگری بخندد کار غیر منطقی و اشتباهی نکرده
است چرا که انسان به چیزهای نامتناسب و نازیبا می‌خندد و این عقل است که تناسب اشیاء و اعمال و
… را تشخیص می‌دهد و با دیدن چیزهای نامتناسب تعجّب می‌کند و انسان ناخودآگاه می‌خندد هیچ انسان عاقلی به یک
چیز عادی و متناسب و بجا نمی خندد

پس خندیدن به یک انسان متکبّر و حسود و یا کینه توز
کاری غیر منطقی و اشتباه نیست.انسان را با تکبر و فخر و مباهات و عداوت و حسد و طمع چه
مناسب است که آغاز خلقتش نطفه و پایان عمرش لاشه‌ای بدبوست.غرض از طرح مسائل فوق این است که انسان چرا
باید صفتی را که نامتناسب با ساختار او و نازیبا و غیر عادی با ماهیت انسان است در دل بپروراند
و هر روز و هر لحظه بر گسترش آن صفت پافشاری نماید.زندگی در ضد صلح و صفا و همراه با
کینه و عدوات خواسته شیطان است و شیطان برای انسان‌ها دشمن محسوب می‌شود.

از یک دیدگاه عداوت بر دو قسم است که قسم اول را حقد و کینه می‌نامند و آن عبارت است
از پنهان کردن عداوت شخصی در دل.و قسم دوم که آن را عداوت می‌نامند

همچنین از آیه فوق می‌توان خیر
خواهی خداوند و محبت او را نسبت به بندگانش به اثبات رساند چرا که حتی بدون توجه به آثار شوم
معنوی کینه و حسادت و عدوات ، از راه علمی ثابت شده است که کینه توزی برای سلامتی روح و
جسم انسان زیان آور است و با استناد به آیه فوق می‌توان گفت اشخاص کینه توز در واقع از شیطان
پیروی می‌کنند و پا در جای پای ابلیس می‌نهند ، همچنین انسانی که خواستار صلح و صفا باشد دوستدار خدا
و بندگان اوست و کسانی که خواستار صلح و صفا در دنیا نیستند دشمن سایر انسان‌ها می‌باشند و چون به
استناد آیه از گام‌های شیطان تبعیت کرده اند دشمن خداوند نیز می‌باشند.

« إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ » (مائده/۹۱) جز این نیست که شیطان می‌خواهد میان شما عداوت و
دشمنی ایجاد کند.

حضرت علی(علیه السلام) می‌فرماید: «ایاکم والمراء و الخصومه فانّهما یمرضان القلوب علی الاخوان و نیبت علیهما النفاق» یعنی از جدل
و خصومت با مردم برحذر باشید زیرا این دو حالت قلب انسان را نسبت به برادران ایمانی بیمار می‌کند و
نفاق و دورویی را در دلها می‌رویاند.

در توضیح کلام فوق می‌توان گفت وقتی که انسان کینه شخصی را در دل می‌پروراند سعی می‌کند تا حد امکان
این کینه و خصومت را پنهان دارد و با اعمال و رفتار و گفتار آن را بروز ندهد در این
صورت باطن و ظاهر انسان با هم تطابق ندارند در دل کینه آن شخص را دارد شر و بدی او
را خواهان است ولی در ظاهر تا حد امکان و به مقتضای حدّت کینه و خصومتش آنچه در دل است
را پنهان می‌دارد و چه بسا که در زبان ادعا می‌کند خواهان خیر و نیکی اوست این چیزی نیست جز
دورویی و نفاق.

تبیان

تلگرام پرشین وی

زولا بازی کن

ندای ارژنگ

آیسان پرواز

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

ندای ارژنگ
نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
اگر شی نجسی همراه شما یا در جیب شما بود و فراموش کردید هنگام اقامه نماز آن را کنار بگذارید آیا نماز شما باطل است و اگر از وقت آن گذشته باید قضای آن را به جا آورید؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید و نظر مقام معظم رهبری را در این باره بخوانید.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
صله رحم و رعایت آداب مهمانی از دید پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام
افکاری بدون خیال های گناه آلود | راه های کنترل افکار شیطانی و شهوانی
دعا برای سلامتی مادران و پدران | نیکی به پدر و مادر در کنار توحید
حکم ازدواج با شخصی که نماز نمی‌خواند
جبرئیل به پیامبر اکرم(ص) در مورد زنان چه سفارشی کرده است؟
حدیث امام علی علیه السلام درباره جهل
همسران عاشق | توصیه به همسران در زندگی
طلاق | عده طلاق چند روز است؟
توصیف های زیبای ائمه اطهار(ع) از حضرت ابوالفضل
اعمال مشترکه ماه شعبان ماه پیامبر اسلام
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
طبق آیات و روایات چگونه با مردم رفتار کنیم؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
آشنایی با خواص دعای شرف الشمس در روز ۱۹ فروردین
فلسفه حکم در خصوص نذر زن بدون اجازه شوهر
عبور از پل صراط برای این افراد ممنوع است
اعمال ایام البیض رجب
چند حدیث از ائمه معصومین در مورد روز پدر
چرا امام علی (ع) در خانه کعبه متولد شد؟
هفت سین قرآنی هفت آیه‌ای از قرآن است که با سلام شروع شده
احکام شرعی صله رحم از زبان مراجع تقلید
اعمال و آداب تحویل سال نو
احکام نماز میت چیست؟
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
چهل نما

آیسان پرواز

نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما