مذهبیRSSاشتراک:

زن و مرجع تقلید شدن

زن و مرجع تقلید شدن
عمده ترین نقطه بحث طرف داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، روایات و اخبار است.امام صادق (ع) فرمود: ”‌نگاه کنید یکی از خودتان، مردی که چیزی از قضایای ما را بداند؛ یعنی بداند که نظر ما چیست و بر نظریه های ما اطلاع داشته باشد، او را میان خودتان قاضی قرار دهید و […]

عمده ترین نقطه بحث طرف داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، روایات و اخبار است.امام صادق (ع) فرمود:
”‌نگاه کنید یکی از خودتان، مردی که چیزی از قضایای ما را بداند؛ یعنی بداند که نظر ما چیست و
بر نظریه های ما اطلاع داشته باشد، او را میان خودتان قاضی قرار دهید و من او را به عنوان
قاضی میان شما نصب کردم.[۱]

در روایت ابی خدیجه تعبیر به ”‌رجل یعنی مرد”‌‌ شده است و طبق قاعده اولیه
این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد،[۲] و از آن جایی که قضاوت کردن از شؤونات
مجتهد و مرجع تقلید است، زن نمی تواند مرجع تقلید شود.

علاوه بر این اجماع[۳] تکیه گاه اصلی منکران جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان است، یعنی ادعای اجماع شده که
مرد بودن از شرایط مرجع دینی و قضاوت است.[۴]

همچنین این گروه اموری را مورد لحا۰قرار می دهند و با
توجه به آنها، به چنین نتیجه ای می رسند که در این ا به پاره ای از آنها اشاره می
شود:

ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیر پذیری در قبال عواطف و احساسات است، لذا زودتر از
مردان دست خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می شوند و بدیهی است که واقع
بینی در داوری، در فضایی پیدا می شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد۱- واگذاری مسئولیت ها
بر حسب توانایی ها استاز دیدگاه اسلام زن و مرد از جهت ماهیت یکسان هستند: ”‌ای مردم بترسید از پروردگارتان
که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از [جنس] او آفرید”‌‌.[۵]

لذا هر چه از تکوین
و تشریع که برای انسان از آن جهت که انسان است، ثابت است، برای زن و مرد هر دو ثابت
است.

زن و مرد اگر چه از یک نوع انسان اند، اما دو صنف از انسان اند که تفاوت ها و
تفاضل هایی نسبت به همدیگر دارند

قرآن کریم می فرماید: ”‌مردان کار گذاران زنانند، برای آن که خدای متعال بعضی
از ایشان [مردان] را بر بعضی دیگر [زنان] برتری داده است”‌‌.[۶] توانایی فکری و توانایی جسمانی[۷] و نفسانی بیشتر مردان
نسبت به زنان باعث شد که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی؛ مثل زمامداری و
حکومتی، کار گذار باشند.[۸]

خلاصه این که مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت اند، به همین
جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده اند.این تفاوت – نه تبعیض – عین حکمت و برای دوام نسل بشر
است و بدان معنا نیست که راه کمال بر زنان بسته شده یا محدود است، بلکه به خاطر این تفاوت،
بعضی از مسئولیت ها؛ مثل مرجعیت دینی و قضاوت، از زنان برداشته شده است.به عبارت دیگر؛ این توانایی های مردان،
تکوینی و فطری است، و فقط مسئولیت بیشتری را برای مردان می آورد و به خاطر این توانایی ها قرب
و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ندارند.

مرجعیت دینی و قضاوت نیاز به قاطعیت دارد.

ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیر پذیری در قبال عواطف و احساسات است، لذا زودتر از مردان
دست خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می شوند و بدیهی است که واقع بینی
در داوری، در فضایی پیدا می شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد.

همچنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و زن هم می تواند
چون مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشد و جنبه خرد ورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت،
مقهور عاطفه و احساس او نگردد، البته ممکن است که زنان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته
باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از سمت های یاد شده نداریم

نیز از آن جا که در رهگذر زعامت دینی،‌ هدایت امّت و قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و
قصاص مورد نظر است و در این راه چالش هایی وجود دارد و یا دین ستیزان به وجود می آورند،
نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است.به عبارت دیگر؛ خلقت و سرشت زنان کانون مهر و محبت است و
در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند، از این رو از این مقام ها معاف شده اند و این
وظیفه خطیر به مردان واگذار شده است.این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.

در عین حال عده ای براهین گذشته را مورد خدشه قرار داده و مرجعیت دینی و قضاوت را برای زنان
روا می دارند.[۹] آنان می گویند: مرجعیت دینی و قضاوت به صورت یک تکلیف برای زنان نیست و شارع، زنان
را از این تکلیف شاقّ مورد عفو قرار داده و از آنان به صورت تکلیف نخواسته است.و اگر در حدیث
آمده است: ”‌‌ لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَهٌ وَ لَا جَمَاعَهٌ … و لَا تَوَلِّی الْقَضَاء …”‌‌،[۱۰] بدین معنا است که
نماز جمعه و نماز جماعت… و مسئولیت قضاوت… بر بانوان واجب نیست.در حدیث نیامده: ”‌لیس للمرأه جمعه…”‌‌ تا از آن،
سلب حق استفاده شود.[۱۱]

همچنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و
زن هم می تواند چون مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشد و جنبه خرد ورزی و فرزانگی معتبر
در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس او نگردد، البته ممکن است که زنان بیشتر از مردان نیاز به
تمرین تعدیل عواطف داشته باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از سمت
های یاد شده نداریم.[۱۲]

علاوه بر این همان گونه که بیان شد مرجعیت دینی شؤوناتی دارد[۱۳] و بر فرض که
ادله مذکور، شأن قضاوت یا رهبری جامعه را از زنان سلب کند، به چه دلیل آنها نتوانند متولی شأن افتا
گردند و چه تلازمی بین اینها وجود دارد؟!

دلیل اجماع هم بر فرض تمامیتِ اتفاق واقعی همه فقیهان دین، احتمال
استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.[۱۴]

پی نوشت ها :

[۱] کافی، ج۱، ص۶۷

[۲] برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص۹۱-
۹۲

[۳] اجماع یکی از براهین مورد قبول همه فقها است.

[۴] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴ ؛ مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص ۹؛ جامع الشتات،ج۲، ص۶۸۰

[۵] نساء، ۱؛ نک: جزوه حقوق
زن در اسلام، از سر سلسله مباحث معارف قرآن، مصباح یزدی، محمد تقی.

[۶] ”‌الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض …”‌‌، نساء، ۳۴

[۷] نوع زنان بدنی ظریف تر
و لطیف تر از بدن مردان دارند و غالبا بدن مردان خشن تر و با صلابت تر از بدن زنان
می باشد، همان گونه که میانگین نیروی بدنی زنان کمتر از میانگین نیروی مردان می باشد و زنان در هر
ماه به جز دوران بارداری تا حدود پنجاه سالگی، چندین روز دوره قاعدگی و خون ریزی دارند که بر اثر
آن حالت بیمارگونه، ضعف شدید جسمانی و حال روحی غیر عادی به آنان دست می دهد و همین طور بافت
پستان زن به گونه ای می باشد که مسئولیت شیردهی بچه را به عهده دارد که این هم باعث کاهش
توانایی او می شود.

[۸] المیزان، ج ۱۴ ، ص ۳۴۳

[۹] برای آگاهی بیشتر، نک: جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال،
ص۳۴۸-۳۵۴

[۱۰] من لا یحضره الفقیه، ج۴ ، ص۳۶۲

[۱۱] جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۰

[۱۲]
همان، ص۳۵۳

[۱۳] این شؤونات عبارت اند از: ولایت و رهبری، قضاوت و افتا.برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی،
ولایت و دیانت، ص ۱۳۸-۱۴۳

[۱۴]جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص ۳۴۹و ۳۵۳

اسلام پدیا

تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

زولا بازی کن

آیسان پرواز

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

چهل نما
طلاق | عده طلاق چند روز است؟طلاق | عده طلاق چند روز است؟
امیدواریم که برای هیچ ازدواجی که شکل می گیرد و با شادی آغاز می شود پایانی مثل طلاق اتفاق نیوفتد، چرا که طلاق آسیب های زیادی بر زوجین، خانواده ها و بر جامعه خواهد گذاشت، ولی با این حال بهتر است قبل از اقدام به طلاق درباره احکام مربوط به آن بیشتر بدانید تا خدای ناکرده دچار مشکلات بزرگتری نشوید.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
توصیف های زیبای ائمه اطهار(ع) از حضرت ابوالفضل
اعمال مشترکه ماه شعبان ماه پیامبر اسلام
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
طبق آیات و روایات چگونه با مردم رفتار کنیم؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
آشنایی با خواص دعای شرف الشمس در روز ۱۹ فروردین
فلسفه حکم در خصوص نذر زن بدون اجازه شوهر
عبور از پل صراط برای این افراد ممنوع است
اعمال ایام البیض رجب
چند حدیث از ائمه معصومین در مورد روز پدر
چرا امام علی (ع) در خانه کعبه متولد شد؟
هفت سین قرآنی هفت آیه‌ای از قرآن است که با سلام شروع شده
احکام شرعی صله رحم از زبان مراجع تقلید
اعمال و آداب تحویل سال نو
احکام نماز میت چیست؟
یا آثار و برکات خواندن آیه الکرسی آشنا شوید
آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟
روایتی در خصوص جایگاه زنان در اسلام
علت نامگذاری حضرت فاطمه (س) به زهرا چیست؟
آیات و روایات درباره منزلت و مقام مادر در اسلام در آستانه روز مادر
طریقه و زمان خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)
فضیلت و خواص سوره مطففین
پاسخ مقام معظم رهبری درباره مصرف و احکام آب
چه کنیم تا برای نماز صبح بیدار شویم؟
آیا اموات در عالم برزخ از احوال خانواده خود اطلاع دارند؟
ماجرای فضاپیمای نمرود و ترور خداوند
ماجرای شتر سرخی که از دل سنگ پدید آمد
مستحبات و مکروهات قنوت نماز
علت و چگونگی شهادت حضرت فاطمه (س)
کدام دو پیامبر با هم پسرخاله هستند؟
احکام مناسبتی ایام فاطمیه
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تورهای لحظه آخری آنتالیا, تایلند, مالزی ,دبی , کیش , مشهد
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر

آیسان پرواز

طلاق | عده طلاق چند روز است؟
طلاق | عده طلاق چند روز است؟
توصیف های زیبای ائمه اطهار(ع) از حضرت ابوالفضل
توصیف های زیبای ائمه اطهار(ع) از حضرت ابوالفضل
اعمال مشترکه ماه شعبان ماه پیامبر اسلام
اعمال مشترکه ماه شعبان ماه پیامبر اسلام
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
طبق آیات و روایات چگونه با مردم رفتار کنیم؟
طبق آیات و روایات چگونه با مردم رفتار کنیم؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
آشنایی با خواص دعای شرف الشمس در روز ۱۹ فروردین
آشنایی با خواص دعای شرف الشمس در روز ۱۹ فروردین
فلسفه حکم در خصوص نذر زن بدون اجازه شوهر
فلسفه حکم در خصوص نذر زن بدون اجازه شوهر
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما