ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟

اشتراک:
ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟ خانواده
محجورین به کسانی می گویند که در برخی کارهای مربوط به خود نمی توانند دخالت کنند که در این مطلب مسئله ازدواج برای محجورین مطرح شده است . در ادامه با ما همراه باشید .

برای ازدواج محجورین به عنوان مثال می توان دختران زیر ۱۳ سال یا پسرهای زیر ۱۵ سال را نام برد که برای ازدواج خود,
به اذن ولی نیاز دارند و خود با خواسته خود نمی توانند این کار را انجام دهند .قانون اساسی ایران هم برای افراد محجور ,
قوانینی در نظر گرفته که با اجازه نمایندگانشان می توانند کارهایی که از انجام آن به تنهایی منع شده اند انجام دهند .
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با پرشین وی همراه باشید .

ازدواج محجورین

محجور، از ریشه ی حجر به معنای ممانعت و بازدارندگی می باشد. در اصطلاح حقوقی، به شخصی که از تصرف در اموال,
و حقوق مالی خود ممنوع است، محجور گفته می شود. قانون مدنی، سه گروه را به عنوان محجورین،
نام برده است.

صغار، مجانین و سفیه یا غیر رشید. به عبارت دیگر، محجورین کسانی هستند که به دلیل شرایط خاص خود،
نمی توانند به راحتی در بعضی از امور خود دخالت کنند. قانونگذار نیز، محجورین را در سایه ی حمایت خود آورده است.

ازدواج محجورین در قوانین ایران

نظام حقوقی ایران، از ابتدا تا کنون، تغییرات زیادی را داشته، اما در نهایت، ، ماده ی ۱۰۴۱ از قانون مدنی،
به موضوع سن ازدواج، پرداخته است. طبق ماده ی ۱۰۴۱ از قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن,
۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی، منوط است,

به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح..
همانگونه که ملاحظه می شود، قوانین ایران، ازدواج محجوران را با شرایطی، پذیرفته است.

ازدواج محجورینشرایط ازدواج محجورین

اشخاص صالح برای ازدواج محجوران

نمایندگان محجورین

قانون مدنی، ۳ گروه اشخاص را برای نمایندگی محجورین، بیان کرده است. اول، ولی یا همان,
پدر یا جد پدری می باشد.

که عنوان ولایت را دارا می باشد. دوم، وصی می باشد که از سوی پدر یا جد پدری تعیین می شود,
و در آخر، قیم است که از سوی دادستان و در صورت نبودن ولی و وصی، از سوی دادگاه،
تعیین می شود.

در خصوص ازدواج محجورین ، هر یک از این افراد، اختیارات مخصوص به خود را دارند که در ادامه، به بررسی ,
هر یک از محجوران با توجه به اختیارات نمایندگان آنان، می پردازیم.

ازدواج محجوران

ازدواج صغیر غیر ممیز: ازدواج صغیر غیر ممیز، بدون تفاوت در نوع جنسیت، یعنی چه صغیر غیر ممیز دختر ,
و چه صغیر غیر ممیز پسر، منوط است به اجازه ی پدر، با رعایت مصلحت و با اجازه ی دادگاه.

ازدواج صغیر ممیز: درباره ی ازدواج صغر ممیز، باید قایل به تفکیک شد. ازدواج صغر ممیز دختر، منوط است,
به اجازه ی پدر یا جد پدری و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و رعایت مصحت، کافی است.

اجازه ی وصی یا قیم نیز در این مورد لازم نیست.

ازدواج پسر صغیر

چون فقط پدر یا جد پدری، صلاحیت اجازه به دختر برای ازدواج را دارا هستند که در صورت نبودن آنان، این اجازه،
به شخص دیگری تعلق نمی گیرد. اما برای ازدواج صغیر ممیز پسر، نیازی به اجازه ی پدر و اجازه ی دادگاه,
و همینطور اجازه ی وصی و قیم نیست و صغیر ممیز پسر، با رعایت مصلحت، می تواند ازدواج بنماید.

ازدواج مجنون دایمی: به طور کلی، شخص مجنون یا دیوانه، فاقد اراده و قصد انشای اعمال حقوقی است.
نکاح نیز یک عقد است که زن و شوهر باید در آن، تراضی کنند و اگر یکی از آنان، مجنون باشد،
نکاح باطل است و تنفیذ ولی یا قیم، هیچ تاثیری در نفوذ عقد ندارد.

هرگاه، جنون متصل به صغر باشد، ولایت ولی، همچنان بر شخص، بقی می ماند.ولی قهری می تواند در صورت,
مصلحت مجنون و ضروری بودن ازدواج برای او، به ولایت، برای او ازدواج کند. ماده ی ۸۸ قانون امور حسبی نیز،
در خصوص ازدواج شخص مجنون با داشتن قیم، اشاره کرده و مقرر می دارد ,

ازدواج محجورینوظایف سردفتر در ازدواج محجورین

در صورتی که پزشک، ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم، با اجازه ی دادستان می تواند برای مجنون، ازدواج بنماید.

ازدواج مجنون ادواری: ازدواج مجنون ادواری دختر، و مجنون ادواری پسر، با یکدیگر، متفاوت است.

اگر مجنون ادواری دختر، در زمان افاقه بخواهد ازدواج نماید، اجازه ی پدر یا جد پدری وی به عنوان,
ولایت لازم است و در صورت نداشتن پدر یا جد پدری، بدون نیاز به اجازه ی وصی یا قیم،
می تواند ازدواج بنماید.

ازدواج پسر مجنون

اما ازدواج مجنون ادواری پسر، در دوران افاقه، نیاز به اجازه ی هیچ کس، حتی پدر یا جد پدری نیز ندارد ,
و می تواند به راحتی، ازدواج بنماید.

ازدواج سفیه یا غیررشید: باید به ین نکته اشاره کرد که شخص سفیه، با مجنون، متفاوت است. غیررشید یا سفیه،
به شخصی گفته می شود که پس از بلوغ، توانایی استیفای حقوق مالی خود را ندارد یا آن را,
از دست داده است.

توضیح آن که، شخص سفیه، تا حدودی قوه ی درک و فهم دارد اما به دلیل ضعف قوای دماغی،
توانایی اداره ی , اموال خود را ندارد یعنی، فاقد عقل معاش است. اما شخص مجنون، اصولا فاقد,
قوه ی تمییز و درک می باشد.

سن رشد در قانون ایران، مشخص نشده است. اما عرف و بعضی از قوانین خاص، مثل قانون راهنمایی و رانندگی،
۱۸ سال را به عنوان سن رشد برای انجام بعضی امور در نظر گرفته است.

ازدواج شخص سفیه به دلیل این که از امور غیر مالی محسوب می شود، ممکن است. البته ازدواج سفیه دختر،
به اجازه ی پدر یا جد پدری، به عنوان ولایت، نیاز دارد اما شخص غیر رشید یا سفیه پسر، بدون نیاز ,
به اجازه و همین طور بدون نیاز به رعایت مصلحت، می تواند اقدام به ازدواج نماید.

بیشتر بدانید نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر ,
متفاوت خواهد بود.

وظایف سردفتر

اشاره:

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر ,
متفاوت خواهد بود. این موارد را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد: ‌

۱- زمانی که برای ثبت ازدواج به حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه نیاز است؛ مانند موردی که زوجین ,
یا یکی از آنها بیسواد، کور، کر، گنگ و یا محجور بوده یا زبان فارسی را نداند و نیز زمانی که زوجه باکره باشد.

۲- مواردی که ثبت ازدواج نیازمند اخذ مجوز خاصی می باشد؛ مانند هنگامی که زوج کارمند نیروهای مسلح است,
و نیز چنانچه زوجین یا یکی از آنها تبعه کشور دیگری باشند.

۳- مواردی که ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زمانی که زوج کارمند وزارت امور خارجه است و زوجه,
تبعه کشوری بیگانه می باشد.

در این نوشتار، وظایف سردفتر زمانی که یکی از زوجین و یا هر دو آنها مهجور باشند،
مورد اشاره قرار می گیرد. ‌

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد,
تبیین قرار داده است.

برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان <محجور> شناخته می شوند:

صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد که مراد از محجور صرفاً ,
یکی از این موارد می باشد و درواقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است. ‌

مهر پارسیان , وکالت آنلاین

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی
فیلم پرشین وی
شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن

شکایت از کارفرما بهتر است تحت نظر وکیل قانون کار انجام بگیرد تا بتواند شخص کارگر را برای دریافت حق و حقوقش راهنمایی کند. سامانه وکیل کار 24 با بهترین وکلای اداره کار همکاری دارد و می‌تواند مرجع مناسبی برای یافتن وکیل شکایت از کارفرما باشد. 

آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟
رتبه بندی شرکت ها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
قتل خانوادگی و نحوه نگاه قانون به آن