مشاهده : 4632 تعبیر خواب حرف میم RSS اشتراک:

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه
میوه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم میوه می فروشیم , میوه می خریم , میوه می خوریم , دیدن میوه ترش در خواب , دیدن میوه شیرین در خواب که هر کدام تعابیری دارد. در ادامه با ما همراه باشید .

میوه چون از نعمت ها و برکات الهی است اگر در خواب هم دیده شود نیکوست .ولی شکل های مختلف میوه,
در خواب تعابیر متفاوتی دارد . ابن سیرین درباره تعبیر خواب میوه می گوید چیدن میوه از درخت به این معناست ,
که مالی به دست می آوری. معبران دیگر تعابیری همچون مال , بیماری , خیر و برکت و فرزند برای میوه آورده اند.

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه به روایت حضرت دانیال

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر خواب ببینید بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود,
وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است.

اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده،
دلیل بر مال حرام است. اگر در خواب بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

تعبیر خواب میوه به روایت محمد بن سیرین 

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، به معنای  منفعت بود وقتی که بخورد. اگر خواب بیند از درختی چید، دلیل که,
به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب میوه مى‏گوید:

۱ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آینده ای سعادت آمیز است .
۲ـ دیدن میوه سبز ، علامت کوششهای نومیدکننده و شتابزده است .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است که از ارث محروم می شود .
۴ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .
۵ـ دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است

تعبیر خواب میوه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر دیدن میوه در خواب

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود ,
نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که ,
تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه به روایت امام جعفر صادق

دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، به معنای مضرت است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر خواب ببینی از درختها میوه جمع می‌کنی، تعبیرش این است که نسل و فرزندان تو بیشتر می‌شود.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب میوه می گوید :

میوه بر روی یک درخت : خوش یمنی
میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش مزه : بدبختی
میوه شیرین : ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

یوسف نبی درباره دیدن میوه در خواب علیه السلام گوید:

دیدن میوه در خواب به معنای روزی حلال است .

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi