مشاهده : 2324تعبیر خواب حرف میمRSSاشتراک:

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه
میوه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم میوه می فروشیم , میوه می خریم , میوه می خوریم , دیدن میوه ترش در خواب , دیدن میوه شیرین در خواب که هر کدام تعابیری دارد. در ادامه با ما همراه باشید .

میوه چون از نعمت ها و برکات الهی است اگر در خواب هم دیده شود نیکوست .ولی شکل های مختلف میوه,
در خواب تعابیر متفاوتی دارد . ابن سیرین درباره تعبیر خواب میوه می گوید چیدن میوه از درخت به این معناست ,
که مالی به دست می آوری. معبران دیگر تعابیری همچون مال , بیماری , خیر و برکت و فرزند برای میوه آورده اند.

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه به روایت حضرت دانیال

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر خواب ببینید بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود,
وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است.

اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده،
دلیل بر مال حرام است. اگر در خواب بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

تعبیر خواب میوه به روایت محمد بن سیرین 

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، به معنای  منفعت بود وقتی که بخورد. اگر خواب بیند از درختی چید، دلیل که,
به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب میوه مى‏گوید:

۱ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آینده ای سعادت آمیز است .
۲ـ دیدن میوه سبز ، علامت کوششهای نومیدکننده و شتابزده است .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است که از ارث محروم می شود .
۴ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .
۵ـ دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است

تعبیر خواب میوه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر دیدن میوه در خواب

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود ,
نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که ,
تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه به روایت امام جعفر صادق

دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، به معنای مضرت است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر خواب ببینی از درختها میوه جمع می‌کنی، تعبیرش این است که نسل و فرزندان تو بیشتر می‌شود.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب میوه می گوید :

میوه بر روی یک درخت : خوش یمنی
میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش مزه : بدبختی
میوه شیرین : ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

یوسف نبی درباره دیدن میوه در خواب علیه السلام گوید:

دیدن میوه در خواب به معنای روزی حلال است .

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟