مشاهده : 2193تعبیر خواب حرف میمRSSاشتراک:

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه
میوه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم میوه می فروشیم , میوه می خریم , میوه می خوریم , دیدن میوه ترش در خواب , دیدن میوه شیرین در خواب که هر کدام تعابیری دارد. در ادامه با ما همراه باشید .

میوه چون از نعمت ها و برکات الهی است اگر در خواب هم دیده شود نیکوست .ولی شکل های مختلف میوه,
در خواب تعابیر متفاوتی دارد . ابن سیرین درباره تعبیر خواب میوه می گوید چیدن میوه از درخت به این معناست ,
که مالی به دست می آوری. معبران دیگر تعابیری همچون مال , بیماری , خیر و برکت و فرزند برای میوه آورده اند.

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه به روایت حضرت دانیال

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر خواب ببینید بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود,
وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است.

اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده،
دلیل بر مال حرام است. اگر در خواب بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

تعبیر خواب میوه به روایت محمد بن سیرین 

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، به معنای  منفعت بود وقتی که بخورد. اگر خواب بیند از درختی چید، دلیل که,
به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب میوه مى‏گوید:

۱ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آینده ای سعادت آمیز است .
۲ـ دیدن میوه سبز ، علامت کوششهای نومیدکننده و شتابزده است .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است که از ارث محروم می شود .
۴ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .
۵ـ دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است

تعبیر خواب میوه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر دیدن میوه در خواب

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود ,
نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که ,
تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه به روایت امام جعفر صادق

دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، به معنای مضرت است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر خواب ببینی از درختها میوه جمع می‌کنی، تعبیرش این است که نسل و فرزندان تو بیشتر می‌شود.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب میوه می گوید :

میوه بر روی یک درخت : خوش یمنی
میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش مزه : بدبختی
میوه شیرین : ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

یوسف نبی درباره دیدن میوه در خواب علیه السلام گوید:

دیدن میوه در خواب به معنای روزی حلال است .

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب وضوتعبیر خواب وضو
تعبیر خواب یشمتعبیر خواب یشم
تعبیر خواب قورمهتعبیر خواب قورمه
تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبابتعبیر خواب کباب
تعبیر خواب گلوتعبیر خواب گلو
تعبیر خواب زرافه , دیدن زرافه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زرافه , دیدن زرافه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فرغانتعبیر خواب فرغان
تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ویرانیتعبیر خواب ویرانی
تعبیر خواب وانتتعبیر خواب وانت
تعبیر خواب قمقمهتعبیر خواب قمقمه
تعبیر خواب سینهتعبیر خواب سینه
تعبیر خواب کاه گلتعبیر خواب کاه گل
تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مروارید
تعبیر خواب زوزه , شنیدن صدای زوزه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زوزه , شنیدن صدای زوزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مومتعبیر خواب موم
تعبیر خواب نعلتعبیر خواب نعل
تعبیر خواب قناتتعبیر خواب قنات
تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کاهوتعبیر خواب کاهو
تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کرستتعبیر خواب کرست
تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موشتعبیر خواب موش
تعبیر خواب فنچتعبیر خواب فنچ
تعبیر خواب قیرتعبیر خواب قیر
تعبیر خواب سمورتعبیر خواب سمور
تعبیر خواب کابلتعبیر خواب کابل
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سفره , دیدن سفره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سفره , دیدن سفره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب وزغتعبیر خواب وزغ
تعبیر خواب قابلمهتعبیر خواب قابلمه
تعبیر خواب سرمه , سرمه کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرمه , سرمه کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کاریزتعبیر خواب کاریز
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فالودهتعبیر خواب فالوده
تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ملختعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
برای دانستن تعبیر خواب برگ ، تعبیر خواب برگ سبز ،تعبیر خواب خشک شدن برق و ریزش برگ وتعبیر خواب برگ درختان میوه و... باما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستبند ، دیدن دستبند در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عرق کردن ، دیدن عرق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشمن ، دیدن دشمن درخواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب دست , دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟