مشاهده : 108تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب دربان ، دیدن دربان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دربان ، دیدن دربان در خواب چه تعبیری دارد ؟
اگر در خواب ببینید که شما دربانی می کنید یعنی حاجتتان روا می شود ولی اگر در خواب ببینید خودتان در خانه ی خودتان دربانی می کنید مال خود را خرج می کنید یا همسرتان آن را به هدر میدهد.

خواب هایی که می بینیم تنها یک نوع نیستند و انواع مختلفی دارند
که سه نوع شناخته شده آن در حدیث نبوی عبارتند از :۱-بشری (رسیدن خبر خوش)
۲-خواب های ترسناک(در این نوع خواب ها شیطان دخل و تصرف دارد)
۳-حدیث النفس(شخص در خواب با خود هم صحبت می شود).ما نیز در قسمت پایین
تعبیر خواب دربان را قرار داده ایم که می توانید تعبیر خواب دربان مارا در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب دربان دیدن در خواب

تعبیر خواب دربان  به روایت محمد بن سیرین 

اگر کسی بیند که دربانی می کرد، دلیل که جاجتی که دارد روا شود،
از مردی بزرگ و عزت و جاه یابد. اگر بیند که دربانی میکرد و در نبود،
دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود. اگربیند که پادشاه او را از دربانی
معزول کرد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب دربانی کردن خودتان

تعبیر خواب دربان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
اگر دیدید دربانی در خانه شما ایستاده مال و دارایی شما به خطر می افتد.
کسی چشم طمع به پول شما می دوزد یا از شما چیزی مطالبه می کند
که دارید و نمی خواهید بدهید. اگر دیدید خودتان جایی دربان شده اید باطنا
نگران پول و دارایی خویش هستید یا حاجتی دارید که نمی خواهید افشا کنید
و به کسی بگویید. اگر دیدید خودتان جلوی در خانه خودتان نگهبانی و دربانی
می کنید مال خود را خرج می کنید یا همسرتان پول شما را هدر می دهد.

اگر دربانی را مقابل دری ایستاده دیدید و پشت آن در چیزی نبود یا احیانا جاده ای بود
به سفر می روید و اگر پشت آن در خانه ای قرار داشت با شخصی بر می خورید که
به شما احتیاج دارد. کسی هست که از شما کمک می خواهد و اگر آن خانه مجلل بود
و مجلل تر و بزرگتر از خانه خودتان به نظر می رسید شما به کسی محتاج می شوید
و از او یاری می طلبید.

تعبیر ایستادن دربان در پشت در خالی

منوچهر مطیعی می گوید

اگر دربانی را مقابل دری ایستاده دیدید و پشت آن در چیزی نبود یا احیانا
جاده ای بود به سفر می روید،

و اگر پشت آن در خانه ای قرار داشت.

با شخصی بر می خورید که به شما احتیاج دارد.

کسی هست که از شما کمک می خواهد

تعبیر دربانی کردن درجایی که در وجود ندارد

ابن سیرین در باره تعبیر خواب دربان می‌گوید:

اگر ببینی دربانی می‌کنی، یـعـنـی شخص بزرگی تو را به خواسته‌ات می‌رساند
و عزت و جاه و مقام به دست می‌آوری .
اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان«پادشاه»
می‌شوی، ولی اگر ببینی پادشاه تو را از دربانی کردن برکنار کرده است، تعبیرش
بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب دربان و تعبیر خواب پوشیدن لباس دربان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس دربان‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی از عطا و بخشش بزرگان محروم می‌شوی.

تعبیر خواب دیدن دربان پادشاه

ابراهیم کرمانی در باره تعبیر خواب دربان می‌گوید:

اگر ببینی لباس دربان‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی از عطا و بخشش بزرگان محروم می‌شوی.

دعاگو و تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟