مشاهده : 565 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دربان ، دیدن دربان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دربان ، دیدن دربان در خواب چه تعبیری دارد ؟
اگر در خواب ببینید که شما دربانی می کنید یعنی حاجتتان روا می شود ولی اگر در خواب ببینید خودتان در خانه ی خودتان دربانی می کنید مال خود را خرج می کنید یا همسرتان آن را به هدر میدهد.

خواب هایی که می بینیم تنها یک نوع نیستند و انواع مختلفی دارند
که سه نوع شناخته شده آن در حدیث نبوی عبارتند از :۱-بشری (رسیدن خبر خوش)
۲-خواب های ترسناک(در این نوع خواب ها شیطان دخل و تصرف دارد)
۳-حدیث النفس(شخص در خواب با خود هم صحبت می شود).ما نیز در قسمت پایین
تعبیر خواب دربان را قرار داده ایم که می توانید تعبیر خواب دربان مارا در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب دربان دیدن در خواب

تعبیر خواب دربان  به روایت محمد بن سیرین 

اگر کسی بیند که دربانی می کرد، دلیل که جاجتی که دارد روا شود،
از مردی بزرگ و عزت و جاه یابد. اگر بیند که دربانی میکرد و در نبود،
دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود. اگربیند که پادشاه او را از دربانی
معزول کرد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب دربانی کردن خودتان

تعبیر خواب دربان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
اگر دیدید دربانی در خانه شما ایستاده مال و دارایی شما به خطر می افتد.
کسی چشم طمع به پول شما می دوزد یا از شما چیزی مطالبه می کند
که دارید و نمی خواهید بدهید. اگر دیدید خودتان جایی دربان شده اید باطنا
نگران پول و دارایی خویش هستید یا حاجتی دارید که نمی خواهید افشا کنید
و به کسی بگویید. اگر دیدید خودتان جلوی در خانه خودتان نگهبانی و دربانی
می کنید مال خود را خرج می کنید یا همسرتان پول شما را هدر می دهد.

اگر دربانی را مقابل دری ایستاده دیدید و پشت آن در چیزی نبود یا احیانا جاده ای بود
به سفر می روید و اگر پشت آن در خانه ای قرار داشت با شخصی بر می خورید که
به شما احتیاج دارد. کسی هست که از شما کمک می خواهد و اگر آن خانه مجلل بود
و مجلل تر و بزرگتر از خانه خودتان به نظر می رسید شما به کسی محتاج می شوید
و از او یاری می طلبید.

تعبیر ایستادن دربان در پشت در خالی

منوچهر مطیعی می گوید

اگر دربانی را مقابل دری ایستاده دیدید و پشت آن در چیزی نبود یا احیانا
جاده ای بود به سفر می روید،

و اگر پشت آن در خانه ای قرار داشت.

با شخصی بر می خورید که به شما احتیاج دارد.

کسی هست که از شما کمک می خواهد

تعبیر دربانی کردن درجایی که در وجود ندارد

ابن سیرین در باره تعبیر خواب دربان می‌گوید:

اگر ببینی دربانی می‌کنی، یـعـنـی شخص بزرگی تو را به خواسته‌ات می‌رساند
و عزت و جاه و مقام به دست می‌آوری .
اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان«پادشاه»
می‌شوی، ولی اگر ببینی پادشاه تو را از دربانی کردن برکنار کرده است، تعبیرش
بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب دربان و تعبیر خواب پوشیدن لباس دربان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس دربان‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی از عطا و بخشش بزرگان محروم می‌شوی.

تعبیر خواب دیدن دربان پادشاه

ابراهیم کرمانی در باره تعبیر خواب دربان می‌گوید:

اگر ببینی لباس دربان‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی از عطا و بخشش بزرگان محروم می‌شوی.

دعاگو و تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi