مشاهده : 88تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
معبران مختلف به بیان نظرات خود در مورد در خواب دیدن درویش پرداخته اند.

برای تعبیر خواب هایی که گاهی در خواب می بینید می توانید نظرات معبران را در مورد خوابی که دیده اید بخوانید.اکنون در این قسمت به تعبیر خواب دیدن درویش می پردازیم که معبران مختلف مانند ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی تهرانی به تعبیر آن پرداخته اند.برای اطلاعات بیشتر در مورد تعبیر خواب درویش ما را در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب درویش از دید معبران

معبران قدیمی نوشته اند دیدن درویش در خواب صلاح دین
و عاقبت به خیری است. این واقعا درست است زیرا درویش سمبل اخلاق خوب و مناعت طبع و بی نیازی
است. در خواب نیز همین می تواند باشد.

تعبیر خواب خیرات دادن درویس مسلمان

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر بیند که با درویش مسلمان خیرات کرد، دلیل که دشمن خود را در کاری
یاری دهد. اگر بیند که از درویش نان می خواست، دلیل که خیر و منفعت به وی رسد.

تعبیر خواب روبرو شدن و صحبت کردن با درویش

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

دیدن درویش در خواب بد نیست چون درویش در دنیای بیداری ما
آدم بدی نیست البته اگر واقعا درویش باشد. معبران قدیمی نوشته اند دیدن درویش در خواب صلاح دین
و عاقبت به خیری است. این واقعا درست است زیرا درویش سمبل اخلاق خوب و مناعت طبع و بی نیازی
است. در خواب نیز همین می تواند باشد. چنانچه در خواب ببینید که با درویشی رو به رو شده اید و صحبت
می کنید راه صلاح و نیکی را بر می گزینید و اگر چه ذاتا انسان خوبی نباشید خواب شما می گوید خوب و
صالح می شوید و در آینده مواردی پیش می آید که با بلند همتی و مناعت طبع به امور خویش سر و سامان
می بخشید.

تعبیر خواب دادن چیزی به درویش

اگر در خواب دیدید که چیزی به درویش می دهید پولی از راه درست به دست شما می رسد و چنانچه دیدید
از درویش چیزی گرفتید پولی در طریق خیر مصرف می کنید. اگر در خواب دیدید که درویش شده و لباس
درویشی پوشیده اید، مال دار می شوید و اگر دیدید درویشی مهمان شده و به خانه شما آمده خیر و برکت
می یابید.

ساعد نیوز و با علم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟