شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ
ملخ جانوری از رده حشرات می باشد .دیدن این حیوان در خواب تعابیر متفاوتی دارد . ممکن است که خواب ببینیم ملخ جمع می کنیم یا خواب پرواز کردن ملخ را ببینیم. برای دانستن تعبیر خواب ملخ با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن ملخ در خواب آورده اند .تعبیر خواب ملخ چنین می گوید که جمع کردن ملخ در خواب ,
به معنای جمع کردن مال است ..برخی معتقدند ملخ در خواب به معنای آفت مالی است .پرواز دسته جمعی ملخ ها,
در خواب به معنای یک مشکل عمومی می باشد . تعابیر کامل تری را از ملخ در ادامه می بینید.

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ملخ یکی از آفات نباتی است. ملخ چون انبوه و فراوان باشد به هر کجا که فرود آید اثری از حیات رستنی ها باقی می گذارد.
لذا در خواب های ما نیز آفت مالی شناخته شده چه یکی باشد و چه بسیار که اهمیت آن به تعداد و کوچکی و بزرگی,
ملخ ها بستگی دارد اگر دیدید جائی که نشسته اید ملخی جست و فرود آمد ,

یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد ,
و به مال شما چشم می دوزد و طمع می بندد. اگر دیدید دسته ای ملخ پرواز می کنند ,
در آن منطقه که ملخ ها را دیده اید مشکل عمومی پیش می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند.

اگر در حیاط خانه خود بودید و خواب دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می کند گرفتاری تنها برای شما,
پیش می آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را دیدید گرفتاری و مشکل ,
برای همه اهالی آن حدود است.

آنلی بیتون درباره دیدن ملخ در خواب می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، علامت آن است که دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما ,
چشم دوخته اند .

دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب ، نشانه آن است که در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری ,
مبتلا خواهید شد .

دیدن ملخ در حال پرواز در خواب

۲ـ اگر در خواب ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، علامت آن است که به دردسری خواهید افتاد ,
که باید آن را حل و فصل کنید .

اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می کنید ، علامت آن است که کارهای خود را با دقت انجام نمی دهید .

آنچه باید در مورد تعبیر خواب ملخ  به روایت جابر مغربی بدانید 

اگر خواب دید ملخ جمع میکرد و در ظرفی می انداخت، دلیل که مال جمع کرده به کابین زن دهد.

اگر در خواب بیند ملخ بسیار در جائی جمع شدند و نباتات آنجا را می خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.

امام صادق علیه السلام درباره تعبیر خواب ملخ می فرمایند:

اگر خواب بیند ملخ به منطقه ای حمله کرد و به کشت و زرع آنجا آسیب وارد کرد اموال مردمان بسیاری در آنجا ,
به غارت می رود.

در سر زمین کتاب رویاها آمده:

خواب ملخ : یک دوره کوتاه از موفقیت و شهرت خیالی لذت خواهید برد .

ملخها در باغ شما هستند : اگربیمار هستید علامت نکبت

دیدن کشتن ملخ در خواب

دیگران ملخ می کشند : یک دزد سری به خانه شما می زند .

دیدن ملخ زنده، دلیل مال است و ملخ پخته، دلیل بر درم و دینار بود . اگر بیند خواب ملخی درموضعی پدید آمد ,
و زیان می کرد، دلیل که لشگر آنجا رسد و خرابی کند.

خالد بن علی بن محد العنبری درباره دیدن ملخ در خواب گوید:

دیدن ملخ در خواب، به عذاب تعبیر میشود. دیدن ملخهای بسیار در دیگی بزرگ به پول و ثروت تعبیر میشود.

تعبیر خواب , تاویل

برچسب ها:
اخبار مرتبط:


آرون گروپس
تالارکده