مشاهده : 103تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید داس در دست دارید و یا داسی که دارید شکسته است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن داس در خواب اورده اند .منوچهر تهرانی می گوید داس داشتن در خواب یعنی از انجام کاری با زحمت سود بدست می آورید .آنلی بیتون می گوید داس در خواب نماد بیماری است که مانع از انجام کارهای شما می شود .برای دانستن تعبیر خواب داس به صورت کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب داس به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است اگر در خواب خود داس دیدید یعنی لازم است بعضی چیزهای اضافی را از زندگی خود پاک کنید چیزهایی که به ضرر شما هستند و مانع پیشرفت شما می شوند .در بیانی دیگر امده است داس نماد مرگ می باشد .

تعبیر داس داشتن در خواب

تعبیر خواب داس  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است.

ابن سیرین می گوید

اگر بیند داس در دست داشت، یعین با استفاده از یک وسیله کسب و کار راه می اندازید. اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود.

جابر مغربی گوید :

اگر در خواب داس زرین یا سیمین در دست داشت ، یعنی مالی که بدست می آورید حرام است

تعبیر داس دادن به کسی در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر دیدید داس به کسی می دهید به او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید. داس تیز بهتر از داس کند است .

تعبیر داس خراب و شکسته در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است یعنی احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست.
داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می آید.

تعبیر تیز کردن داس در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن داس قدیمی و شکسته در خواب ، نشانه جدایی از دوستان و شکست در اقدامات حرفه و کار است .

تعبیر خواب داس به روایت محمد بن سیرین

اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد.

تعبیر دیدن داس در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن داس در خواب ، علامت آن است که مریضی مانع رسیدگی به کارها و
همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟