مشاهده : 185 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید داس در دست دارید و یا داسی که دارید شکسته است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن داس در خواب اورده اند .منوچهر تهرانی می گوید داس داشتن در خواب یعنی از انجام کاری با زحمت سود بدست می آورید .آنلی بیتون می گوید داس در خواب نماد بیماری است که مانع از انجام کارهای شما می شود .برای دانستن تعبیر خواب داس به صورت کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب داس به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است اگر در خواب خود داس دیدید یعنی لازم است بعضی چیزهای اضافی را از زندگی خود پاک کنید چیزهایی که به ضرر شما هستند و مانع پیشرفت شما می شوند .در بیانی دیگر امده است داس نماد مرگ می باشد .

تعبیر داس داشتن در خواب

تعبیر خواب داس  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است.

ابن سیرین می گوید

اگر بیند داس در دست داشت، یعین با استفاده از یک وسیله کسب و کار راه می اندازید. اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود.

جابر مغربی گوید :

اگر در خواب داس زرین یا سیمین در دست داشت ، یعنی مالی که بدست می آورید حرام است

تعبیر داس دادن به کسی در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر دیدید داس به کسی می دهید به او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید. داس تیز بهتر از داس کند است .

تعبیر داس خراب و شکسته در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است یعنی احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست.
داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می آید.

تعبیر تیز کردن داس در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن داس قدیمی و شکسته در خواب ، نشانه جدایی از دوستان و شکست در اقدامات حرفه و کار است .

تعبیر خواب داس به روایت محمد بن سیرین

اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد.

تعبیر دیدن داس در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن داس در خواب ، علامت آن است که مریضی مانع رسیدگی به کارها و
همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن