مشاهده : 183روانشناسی زناشوییRSSاشتراک:

راهکارهای ساده برای داشتن رابطه عاشقانه موفق و رویایی

راهکارهای ساده برای داشتن رابطه عاشقانه موفق و رویایی
رابطه عاشقانه موفق , هفت عاملی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم می توانند برآمده از شخصیت روان شناختی یا اخلاقی شخص عاشق باشند و در موفقیت رابطه عاشقانه موثر باشند.

رابطه عاشقانه موفق

رابطه عاشقانه موفق ,چنان که پیش تر اشاره کردم، اگر ادب عشق رعایت نشود، عشق ورزی ناکام خواهدماند
و شکست خواهدخورد هرچند ضوابط اخلاقی زیر پا گذاشته نشده باشد.
در باب ادب عشق هفت نکته را باید در نظر داشت که رعایت شان تضمینی برای موفقیت عشق خواهدبود.
ممکن است یک عیب و نقص اخلاقی در شخص عاشق باشد که اخلاقیت ارتباط عاشقانه را از بین نَبَرد اما
این ارتباط را به شکست عشقی بکشاند.
بنابراین هفت عاملی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم می توانند برآمده از شخصیت روان شناختی یا
اخلاقی شخص عاشق باشند و در موفقیت رابطه عاشقانه موثر باشند: رابطه عاشقانه موفق

۱٫ اشتغال بیش از حد عاشق به خود

گاهی حواس عاشق بیش از حد متوجه خودش است؛

اشتغال به خود یک نقض اخلاقی نیست بلکه یک عیب روان شناختی است.
گاهی عاشق آنقدر گرفتار خودش هست و آن قدر ذره بین روی خودش نهاده و آن قدر حواسش به محیط
اطرافش نیست که متوجه دگرگونی هایی که در معشوق صورت گرفته نمی شود.
معشوق از آن جهت که معشوق است دوست دارد دگرگونی هایی که در او صورت می گیرد، چه دگرگونی های
ظاهری و چه دگرگونی های ذهنی، مورد توجه عاشق قرار بگیرد؛ و وقتی این دگرگونی ها مورد توجه عاشق قرار
نمی گیرد، برای معشوق نشانه ای است از بی اعتنایی عاشق.رابطه عاشقانه موفق این عیب، عشق را آهسته آهسته ناکام
می کند و در مقابل، هرچه التفات به معشوق بیش تر باشد، ارتباط عاشقانه استوارتر و موفق تر خواهدبود.
به تعبیر سیمون وی، مهم ترین چیزی که معشوق از عاشق می خواهد توجه است، حتی اگر این توجه به
معشوق نقادانه باشد.

۲٫ خودپسندی عاشق

در عاشق باید آمادگی ای برای دگرگونی وجود داشته باشد.
اگر عاشق آن قدر خودپسند باشد که حاضر به هیچ گونه دگرگون سازی خود نباشد، رابطه عاشقانه آسیب خواهددید.
عاشق خودپسند که خود را به کمال و بدون نقص می بیند، مستقیم یا غیرمستقیم به معشوق خود می گوید
همینم که هستم و کوچک ترین دگرگونی را نمی پذیرم، و در ارتباط عاشقانه اش به جهت خودپسندی کوچک ترین
انعطافی نشان نمی دهد.
از جمله انتظارات معشوق از عاشق این است که او هزینه عاشقی خود را بپردازد.
و از جمله هزینه های عاشقی همین است که عاشق برای خوشنودی معشوق دگرگونی هایی را در خود روا بدارد.
اگر این تلقی به ذهن معشوق متبادر شود که او عاشقی بدون هزینه می خواهد، ارتباط عاشقانه آهسته آهسته سردتر
می شود.
البته عاشق نمی تواند هرگونه دگرگونی را در خود بپذیرد و این آمادگی برای دگرگونی دو قید دارد.
ما نباید کسی را بکشیم و بعد خوشحال باشیم که با جسدش ازدواج کرده ایم یا ارتباط عاشقانه
برقرار نموده ایم.
خیلی ها به خاطر غلیان عشق شان نسبت به معشوق، در مقام تعطیل رگه وجود خود برآمده اند و بعدها
احساس کرده اند که خسارت عظیمی دیده اند.
به زبان ساده تر اگر معشوق من هزینه عشق را یکی از رگه های وجود من قرار بدهد خطای بزرگی
کرده است و اگر من نیز به این خواسته تن دهم، خطا کرده ام.

۳٫ تنبلی:

تنبلی عاشق ارتباط عاشقانه را ناموفق می کند.
آدمی در ارتباط عاشقانه یک سلسله وظایفی نسبت به معشوق خود انجام می دهد , یک سلسله لذاتی از معشوق
خودش دریافت می کند.
گویی که در هر ارتباط عاشقانه ای یک داد و ستد وجود دارد.
عاشق خوبی هایی را به معشوق بدهکار است و خوشی هایی را هم از او طلبکار است.رابطه عاشقانه موفق عاشق
از آن رو که عاشق است بدهکار است به معشوق نیکی را، و از معشوق طلبکار است خوشی را.
اما اگر عاشق تنبل باشد، نه در انجام وظایفی که نسبت به معشوق خود دارد موفق خواهد بود و نه
در لذاتی که باید از او دریافت کند.
برخی عالمان اخلاق مسیحی تنبلی را یکی از هفت گناه کبیره می دانند که هم به خوبی زندگی طلمه می
زند و هم به خوشی زندگی.
بنابراین تنبلی، خوبی و خوشی عاشقی را ضعیف می کند.
رابطه عاشقانه موفقعاشق باید بداند که عشق یکی از ارتباطاتی است که معشوق در زندگی اش دارد

۴٫ حرص و ولع و آزمندی در ارتباط عاشقانه

در یک ارتباط عاشقانه
عاشق خواستار چیزهایی در معشوق خود است و به جهت این که تصورش بر این است که آن چیزها، آن
خوشی های زندگی، از ناحیه معشوق در اختیار او قرار می گیرد، ممکن است در این خوش باشی به اسراف
و حرص و طمع بیفتد.
همان طور که آدمی می تواند در خوردن غذا شکمباره شود و پرخوری کند، ممکن است در خواسته هایی که
از معشوقش دارد هم به نوعی بارگی و افراط دچار شود.
آن که در غذا خوردن افراط دارد فقط به خودش لطمه می زند اما وقتی که عاشق در خوشی هایی
که از ناحیه معشوق می خواهد دریافت کند افراط کند به معشوق هم لطمه می زند و این آزار و
لطمه آهسته آهسته رابطه عاشقانه را از بین می برد.
به تعبیر دیگر رابطه عاشقانه با رابطه ای که آدمی با جمادات و نباتات عالم طبیعت دارد فرق اساسی دارد.
آدمی در ارتباطاتی که با نباتات و جمادات دارد هر چقدر زیاده خواه باشد به خودش لطمه می رساند ولی
وقتی که طرف مقابل او یک انسان است، زیاده طلبی هایش با مقاوت طرف مقابل رو به روی می شود
و ارتباط عاشقانه را کم کم ضعیف می کند.

۵٫ بزدلی و ترسو بودن عاشق

زندگی معشوق را، جسم یا ذهن و روان یا مناسبات اجتماعی یا مطلوب های اجتماعی او را، همواره خطراتی تهدید
می کند و اگر عاشق ترسو باشد , نتواند از معشوق در مواجهه با خطرات پشتیبانی کند، شعله عشق به
مرور خاموش می شود.
ارتباط عاشقانه وقتی قوت می گیرد که معشوق، عاشق را پشتیبان خود ببیند.
وقتی عاشق ترسوست و نمی تواند در مواجهه با خطراتی که معشوق با آن دست و پنجه نرم می کند
اقدامی انجام دهد، معشوق از ناحیه عاشق احساس بی پناهی می کند.
در مخیله معشوق، عاشق حمایتگر است و معشوق از آن رو که معشوق است این حمایتگری را می خواهد.
خیلی وقت ها عاشق واقعا عاشق است اما به دلیل این عیب و نقص روان شناختی ارتباط عاشقانه را نابود
می کند.
از این نظر عاشقی شجاعت می خواهد و هرچه انسان ها شجاع تر باشند در ارتباط عاشقانه شان موفق تر
هستند.رابطه عاشقانه موفق
۶٫ عشق یگانه نیاز نیست
عاشق باید بداند که عشق یکی از ارتباطاتی است که معشوق در زندگی اش دارد.
اگر معشوق وفادار به عاشق باشد، ارتباط عاشقانه اش منحصر به او خواهدبود اما ارتباطاتی که معشوق در زندگی اجتماعی
دارد فقط ارتباط عاشقانه اش نیست.
معشوق ارتباطات خویشاوندانه، ارتباطات همکارانه و ارتباطات دوستانه دارد و ارتباطاتی هم در حریم خصوصی اش دارد و گاهی می
خواهد با خودش باشد.رابطه عاشقانه موفق ما در مقام عشق گاهی چنان رفتار می کنیم که گویا معشوق ما فقط
یک ارتباط در زندگی اش دارد و فقط از طریق یک ارتباط به لحاظ معنوی و روحی تغذیه می شود
و آن هم ارتباط عاشقانه اش با ماست.
اگر عاشق در ارتباط عاشقانه اش همه ارتباط های دیگر معشوق را امحا بکند، آهسته آهسته این ارتباط عاشقانه آسیب
می بیند.
به زبان ساده باید بپذیریم که عشق در عین حال که یکی از نیازهای آدمی است، یگانه نیاز آدم نیست.رابطه
عاشقانه موفق
۷٫ عدم توجه به بی ثباتی جهان
یگانه واقعیت ثابت عالم طبیعیت بی ثباتی است.
هر چیزی در زندگی معروض دگرگونی و تغییر و سیلان و تحول و تطور است.
هیچ چیزی نیست که از تغییر و دگرگونی مصون باشد.
روز اولی که ارتباط عاشقانه میان دو نفر برقرار می شود، عاشق معشوق را در وضعیت خاصی دیده است.
اما عاشق نباید معشوق را در همین کادر قرار دهد و تغییر در ویژگی های معشوقش را برنتابد.
معشوق هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ ویژگی های ذهنی و روانی و هم به لحاظ مناسبات اجتماعی
معروض دگرگونی است.
اگر عشق من به معشوقم بر عاملی خاص در او متوقف باشد، وقتی این عامل در معرض دگرگونی قرار گرفت،
عشق من نیز از بین خواهدرفت.
عاشق باید عشقش به معشوق را بر ویژگی ای منوط کنند که لااقل تا زمانی که ادامه زندگی متصور است
به ثبات آن ویژگی کم و بیش اعتماد داشته باشد.
هرچه عشق من بر ویژگی های متغیرتر و سریع الزوال تری بنا شده باشد, احتمال این که این عشق از
بین برود بیش تر است.
ما آدم ها این را می فهمیم که در جهان بی ثباتی به سر می بریم اما درباره معشوق خودمان
یک نوع استثنا قائلیم.
انگار معشوق ما باید از دایره شمول قوانین حاکم بر انسان ها بیرون باشد.
ما سختی دگرگونی های معشوق مان را می پذیریم و این به موفقیت عشق ضربه می زند.رابطه عاشقانه موفق
تبیان

پارک آبی

مدیسه

آیسان پرواز

نو عروس

از بهنام بانی تا لیندا کیانی و بهاره افشاری | هنرمندان مشهوری که برای جام جهانی به روسیه رفتنداز بهنام بانی تا لیندا کیانی و بهاره افشاری | هنرمندان مشهوری که برای جام جهانی به روسیه رفتند
گاف عجیب مهران مدیری در خندوانه و دفاع مجری تلویزیون از جواب هوشمندانه او!گاف عجیب مهران مدیری در خندوانه و دفاع مجری تلویزیون از جواب هوشمندانه او!
از الناز حبیبی تا امیرحسین آرمان | بازیگران فیلم سینمایی “دشمن زن” با لباس تیم ملی در سینمااز الناز حبیبی تا امیرحسین آرمان | بازیگران فیلم سینمایی “دشمن زن” با لباس تیم ملی در سینما
رازهایی که بهرام افشاری در خندوانه لو داد | از جدایی پدر و مادرش تا دستفروشی!رازهایی که بهرام افشاری در خندوانه لو داد | از جدایی پدر و مادرش تا دستفروشی!
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوانزندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!۲۰ نکته جنجالی از زندگی حبیب | از مرگ دردناک همسر اول تا بازداشت و آزادی بی دلیل!
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
لیندا کیانی؛ پای ثابت حضور در جام جهانی ، از برزیل تا روسیه!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۵)لیندا کیانی؛ پای ثابت حضور در جام جهانی ، از برزیل تا روسیه!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۵)
بهاره افشاری؛ از ساختن مستند برای اسب سردار آزمون تا حضور در روسیه برای تشویق او!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۴)بهاره افشاری؛ از ساختن مستند برای اسب سردار آزمون تا حضور در روسیه برای تشویق او!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۴)
اینستاگرام هنرمندان (۵۸) از بهاره کیان افشار در کنار بهرام رادان تا بهاره رهنما و قومِ قشنگ شوهرش!اینستاگرام هنرمندان (۵۸) از بهاره کیان افشار در کنار بهرام رادان تا بهاره رهنما و قومِ قشنگ شوهرش!
از اکبر عبدی تا بهاره کیان افشار ، واکنش افراد مشهور به برد تاریخی تیم ملی ایران در جام‌جهانی (۵)از اکبر عبدی تا بهاره کیان افشار ، واکنش افراد مشهور به برد تاریخی تیم ملی ایران در جام‌جهانی (۵)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اپارک

آیسان پرواز

مدیسه
برای اختلالات روانی چه روش درمانی مناسب است؟برای اختلالات روانی چه روش درمانی مناسب است؟
دو روش برای درمان اختلالات روانی وجود دارد, روان درمانی و دارو درمانی که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
جدیدترین و شیک ترین و هیجان انگیزترین پارکـــــــــــــ آبی تهران !!
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
نقش مسافرت در سلامت روان را بدانیم
استرس و افسردگی خود را با طب سوزنی درمان کنید
همسر معتاد و چگونه زندگی کردن با آنها
انتخاب همسر با روش های کور کورانه
داشتن زناشویی موفق با دانستن این حقایق برای خانم ها
چگونه افکار مثبت را در خود پدیدار کنیم؟
راه های درمان وسواس با راحت ترین روشها
زندگی بدون حسرت خوردن و پشیمانی چگونه ممکن است؟
تشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهر
ترفندهای زنانه ای که هر خانمی باید بداند
این رفتارهای آقایان باعث رنجش خانمها است
افراد افسرده را با این نشانه ها بشناسید
اختلال شخصیت بدگمان ها همسر بدگمان خود رابیشتر بشناسید
قدرت نه گفتن را اینگونه در خود پرورش دهید
زناشویی موفق را با رعایت این ۵ قانون برای خود بسازید
نشانه های افسردگی فصلی که باید آنها را بشناسید
روش‌های متفاوت برای جلب توجه که اشتباه هستند
این عادات رفتاری باعث می شود که محبوبیت تان نزد دیگران کاهش یابد
تاثیراتی که موسیقی بر خلق و خوی انسان می گذارد
۱۰ شغلی که بر شخصیت افراد تاثیر منفی می گذارد
درباره رایج ترین بیماری روانی بیشتر بدانید
افراد دو قطبی بعضی اوقات بسیار جذاب می شوند
انجام این کارها در شبکه‌های اجتماعی برای متأهل‌ها ممنوع !
این علائم می‌گوید شما دچار افسردگی خفیف هستید
آیا می دانید چرا بی‌دلیل گریه می کنیم؟
چگونگی رفتار با فرزند در دوران بلوغ
چگونگی برخورد با شوهر خسیس
چگونگی برخورد با افراد دمدمی‌ مزاج
دیگر به دنبال شریک زندگی خود نباشید!
کاهش وزن و تندخویی از علائم افسردگی شدید
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
برای اختلالات روانی چه روش درمانی مناسب است؟
برای اختلالات روانی چه روش درمانی مناسب است؟
نقش مسافرت در سلامت روان را بدانیم
نقش مسافرت در سلامت روان را بدانیم
استرس و افسردگی خود را با طب سوزنی درمان کنید
استرس و افسردگی خود را با طب سوزنی درمان کنید
همسر معتاد و چگونه زندگی کردن با آنها
همسر معتاد و چگونه زندگی کردن با آنها
انتخاب همسر با روش های کور کورانه
انتخاب همسر با روش های کور کورانه
داشتن زناشویی موفق با دانستن این حقایق برای خانم ها
داشتن زناشویی موفق با دانستن این حقایق برای خانم ها
چگونه افکار مثبت را در خود پدیدار کنیم؟
چگونه افکار مثبت را در خود پدیدار کنیم؟
راه های درمان وسواس با راحت ترین روشها
راه های درمان وسواس با راحت ترین روشها
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما